Přehled aktuálně platných vzdělávacích programů TREMEDIAS s akreditací MPSV.

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, tel. 739 967 323, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 vzdelavani 2022

 

Níže se můžete seznámit s aktuálními akreditacemi vzdělávacích programů pro rok 2022.

Sociální komunikace v kontextu životních ztrát

8 vyuč. hodin

A2018/0626-SP

Prezenční forma

Platnost do:

6. 12. 2022

Cílem vzdělávacího programu je podpora profesního rozvoje sociálních pracovníků v oblasti sociální komunikace v kontextu životních ztrát. U účastníků budou posilovány kompetence ke zvládnutí sociální komunikace s klienty a jejich rodinami včetně možností vhodných reakcí a nabídek adekvátního způsob pomoci v kontextu zátěžových životních situací. Program si klade za cíl rozvíjet znalosti, a především dovednosti sociálních pracovníků v aplikaci nedirektivního přístupu v přímé práci s klienty za využití jejich vlastních zdrojů pro řešení nepříznivých životních situací. Účastníci budou schopni po absolvování programu porozumět jednotlivým fázím, kterými klienti prochází v procesu různých životních ztrát (např. úmrtí, ztráta partnera či rodinného příslušníka, ztráta bydlení či zaměstnání) a využívat tyto znalosti v profesní praxi sociální práce pro vhodnější spolupráci s klienty. Program nabízí teorii, diskusi i prostor k zamyšlení a rovněž praktická cvičení, která se dotýkají této specifické oblasti sociální práce. Účastníci budou mít prostor k znovureflektování obtížných situací, kterými v rámci své profese prošli tak, aby do budoucna mohli předcházet etickým pochybením. Program se také zaměřuje na zdravé způsoby sebepodpory sociálních pracovníků v zátěžových situacích s klienty. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání.

Koučovací přístup v praxi sociální práce

40 vyuč. hodin

A2019/0571-SP

Prezenční forma

Platnost do:

24. 6. 2023

Programu určený pro profesní rozvoj sociálních pracovníků v užití metody koučování v přímé práci s klienty. Předkládané vzdělávání sociálních pracovníků je možné považovat za nástroj - metodu přímé práce s klientem, která má východisko v koučovacím přístupu jakožto formě partnerské podpory a rozvoje lidí, respektive klientů praxe sociální práce vycházející z předpokladu nedirektivního využití potenciálu klientů. Koučink představuje důvěryhodný vztah napomáhající klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, cíle a přání (změny nevýhodné či krizové situace apod.), a to budováním uvědomění a přijetí zodpovědnosti. Využití koučovacího přístupu předpokládá dosahování lepších výsledků v kratším čase a dává kompetenci k řešení životních situací samotným klientem. Metoda je aplikovatelná pro tvorbu individuálního plánování klientů sociální práce. Vzdělávání je koncipováno prezenčně za využití interaktivních metod a aktivním zapojení účastníků, kteří si prostřednictvím vlastního prožitku vyzkouší efektivní metody podpory a rozvoje lidí. U účastníků dojde k jejich rozvoji znalostí a dovedností využití této metody v přímé práci s klienty. Časová dotace je 40 hodin, 5 dnů - tři moduly setkání rozložené ve třech měsících: I. modul - 1. a 2. den (16 hodin); II. modul - 3. a 4. den (16 hodin); III. modul - 5. den (8 hodin). V mezidobí mezi bloky odevzdává účastník první a druhou nahrávku koučování s kolegou z kurzu.

Techniky koučovacího přístupu v sociální práci

16 vyuč. hodin

A2018/0625-SP

Prezenční forma

Platnost do:

6. 12. 2022

Vzdělávací program si klade za cíl podpořit profesní rozvoj sociálních pracovníků ve využití metody koučovacího přístupu v přímé práci s klienty. Program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin (2 dny vzdělávání) obsahově navazuje na vzdělávací program Koučovací přístup v praxi sociální práce v rozsahu 40 vyučovacích. Navazující program rozvíjí znalosti, a především dovednosti sociálních pracovníků ve využití inspirativních technik nedirektivního přístupu v přímé práci s klienty. Techniky koučovacího přístupu jsou vhodným nástrojem pro navázání a posilování vztahu a komunikace sociálního pracovníka s klientem, posilují neutrální roli sociálního pracovníka a jeho zodpovědnost za proces, přispívají k jeho podpoře nepřebírání zodpovědnosti za klienty. Po absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni využívat rozvinuté kompetence koučovacího přístupu v profesní praxi sociální práce s potenciálem posilování kompetencí klientů pro hledání vlastních zdrojů řešení jejich nepříznivých životních situací. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání. Prostřednictvím vlastního prožitku – sebezkušenosti, praktických nácviků a modelových situací, budou sociální pracovníci rozvíjet své kompetence a následně budou schopni využívat efektivní metody podpory a rozvoje lidí ve své profesní praxi.

Intervence sociálního pracovníka v systému klienta

16 vyuč. hodin

A2020/0097-SP

Prezenční forma

Platnost do:

16. 4. 2024

Vzdělávací program pro cílovou skupinu sociálních pracovníků je založený na využití přístupu podporujícího posilování kompetencí klientů. Metoda přímé práce s klientem má východisko v koučovacím a systemickém přístupu jakožto formě partnerské podpory a rozvoje lidí, respektive klientů praxe sociální práce vycházející z předpokladu nedirektivního využití potenciálu klientů pro řešení jejich nepříznivých životních situací. Prioritou vzdělávání je náhled na roli sociálního pracovníka a způsoby jeho intervencí v systému klienta, rodiny či komunity. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání, kteří si prostřednictvím vlastního prožitku (praktických nácviků a modelových situací) vyzkouší efektivní metody podpory a rozvoje lidí. U účastníků dojde k jejich rozvoji znalostí, ale především k rozvoji dovedností využití této metody v přímé práci s klienty s cílem vědomého posilování kompetencí klientů. Časová dotace vzdělávání je 16 vyučovacích hodin, 2 dny, 2 moduly: 1. modul – koučovací a systemický přístup v sociální práci 2. modul – role sociálního pracovníka a způsoby jeho intervencí v systému klienta

Na řešení orientovaná práce s dítětem

16 vyuč. hodin

A2020/0028-SP

Prezenční forma

Platnost do:

12. 3. 2024

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků v oblasti využívání specifického přístupu při práci s klienty a jeho praktické aplikace pro práci s cílovou skupinou dětí a mládeže. Vzdělávací program seznamuje účastníky s aktuálním trendem v oblasti přímé práce s klienty, a to přístupem vycházejícím z postmoderní systemické filozofie. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na nácvik komunikačních dovedností účastníků v kontextu socioterapeutického rozhovoru. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku (praktických nácviků a modelových situací) vyzkouší práci s vybranými nástroji Na řešení orientovaného přístupu, jejichž aplikace je možná v prostředí sociální práce. U účastníků dojde nejen rozvoji jejich teoretický znalostí, ale především k rozvoji dovedností využívat a aplikovat tyto nástroje při přímé práci s klienty. První modul je zaměřen na seznámení s filozofickými východisky a historickým ukotvením přístupu, včetně jeho využívání v zahraničí a ČR. V dalším modulu jsou účastníci seznámeni s vybranými nástroji přístupu a jejich praktickou aplikací při práci s dětmi a mládeží, a to jak v individuální, tak ve skupinové rovině. Třetí modul je věnován ucelené technice Kids´skills a seznamuje s jejími základními kroky a možnostmi využití v prostředí sociální práce. Závěrečný modul je pak věnován praktickému nácviku socioterapeutických rozhovorů za využití vybraných technik Na řešení orientovaného přístupu

Sociální práce se systémem rodiny

112 vyuč. hodin

A2020/0304-SP

Prezenční forma

Platnost do:

27. 5. 2024

Ucelený vzdělávací program je určený pro profesní rozvoj sociálních pracovníků v kontextu systemického přístupu založeného na práci se systémem klienta, a to včetně interdisciplinární spolupráce. Integrujícím východiskem intervencí sociálních pracovníků je podpora klientů s prioritou využití jejich vlastního potenciálu při řešení nepříznivých životních situací. Zásadou přístupů je, že sociální pracovník podporuje klienta v podniknutí konkrétní kroků za účelem naplnění jeho potřeb a dosažení cílů (změny nevýhodné, problematické či krizové situace apod.), a to budováním klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti. Potenciálem přístupů je předpoklad dosahování lepších výsledků klientů v kratším čase, a především posilování kompetencí k řešení životních situací samotným klientem. Přístupy jsou aplikovatelné v kontextu individuálního plánování. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání. Časová dotace vzdělávacího programu 112 vyučovacích hodin je rozložená do sedmi dvoudenních tematických bloků (1 blok = 16 vyuč. hod./2 dny vzdělávání): systemická práce s rodinou, bio-psycho-sociální koncept, interdisciplinární spolupráce a potřeby aktérů, základy mediace v sociální práci, základy koučování v sociální práci, na řešení orientovaná práce s dítětem, supervize a mentorink „sociální práce se systémem rodiny“.

Vedení skupinových setkání

8 vyuč. hodin

A2021/0209-SP/VP

Prezenční forma

Platnost do:

24. 2. 2025

Vzdělávací program nabízí orientaci v principech efektivního vedení skupinových setkání a osvojení si základních intervenčních technik k řešení konfliktů ve skupině. Získané znalosti a dovednosti vytváří předpoklad pro dosažení účinného a efektivního facilitování skupinových setkání, schopnost identifikovat měřitelný cíl, strukturovat proces, motivovat a aktivizovat aktéry ke spolupráci v hledání řešení a plánovaní kroků k jejich naplnění a eliminovat rizika ohrožující naplnění cíle daného setkání. Vzdělávání je plánováno v prezenční formě za použití interaktivních metod, trénování modelových situací a nácviku vedení samotných skupinových procesů. Časová dotace je 8 hodin, 1 vzdělávací den rozložený ve třech modulech. U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí, znalostí a dovedností v rámci vedení skupinových setkání s vizí dosažení stanoveného cíle.

Sociální práce s rodiči nad Rodičovským plánem v kontextu interdisciplinární spolupráce

8 vyuč. hodin

A2021/0210-SP/VP

Prezenční forma

Platnost do:

24. 2. 2025

Cílem kurzu je posílení kompetencí pracovníků v přímé práci s rodinou v rozvodové situaci. Konkrétně se jedná o profesní rozvoj sociálních pracovníků založený na získání základních kompetencí pro práci s rodiči nad rodičovským plánem v kontextu zavedené interdisciplinární spolupráce, s využitím prvků edukace, se zaměřením na jejich rodičovskou zodpovědnost a na potřeby dětí. Primárním cílem je seznámit účastníky se základními předpoklady interdisciplinární spolupráce v rámci opatrovnického řízení, s jejím fungováním a možnostmi využití v rámci opatrovnického řízení, s přínosem a dopadem Rodičovského plánu a možnostem jeho přizpůsobení lokální praxi v jeho obsahu. Sociální pracovníci budou seznámení s možnostmi, jak tento rodičovský plán následně využívat i v procesu opatrovnického řízení před soudem, se spolupracujícími subjekty, nebo v IPODu dítěte. Vzděláváním budou zpřístupněny příklady dobré praxe v různých lokalitách v ČR. Dalším samostatným cílem je dovednost ve vedení komunikace s rodiči za využití prvků edukace při tvorbě Rodičovského plánu. Vzdělávací program zprostředkuje sociálním pracovníkům podklady, aby mohli vytvářet svůj vlastní Rodičovský plán.

Dluhové poradenství v pomáhající profesi

8 vyuč. hodin

A2020/0222-SP

Prezenční forma

Platnost do:

20. 4. 2024

Vzdělávací program je určený pro rozvoj sociálních pracovníků s potenciálem poskytnutí  základní orientace v dluhové problematice jak při výkonu přímé sociální práce s dospělým klientem, tak při výkonu sociálně právní ochrany dětí. Cílem je získání alespoň základního právního povědomí na úseku dluhové legislativy, a to jak v oblasti hmotného práva, tak procesního včetně oblasti oddlužení formou insolvence fyzických osob. Vzdělávání je plánováno v prezenční formě za použití interaktivních metod a nácviku identifikace a využití vhodných nástrojů k řešení finanční nepřízně. Časová dotace je 8 hodin, 1 vzdělávací den rozložený ve třech modulech. U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí, znalostí a dovedností v komplexní oblasti dluhové problematiky fyzických osob.

Dluhové poradenství v pomáhající profesi pro pracovníky v sociálních službách

8 vyuč. hodin

A2020/0218-PC/PP

Prezenční forma

Platnost do:

20. 4. 2024

Cílem vzdělávacího kurzu je profesní rozvoj pracovníků v sociálních službách, který poskytne cílové skupině osob vykonávající přímou práci s klienty základní orientaci v dluhové problematice jak při výkonu přímé sociální práce s dospělým klientem. Cílem je získání alespoň základního právního povědomí na úseku dluhové legislativy, a to jak v oblasti hmotného práva, tak procesního včetně oblasti oddlužení formou insolvence fyzických osob. Vzdělávání je plánováno v prezenční formě za použití interaktivních metod a nácviku identifikace a využití vhodných nástrojů k řešení finanční nepřízně. Časová dotace je 8 hodin, 1 vzdělávací den rozložený ve třech modulech. U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí, znalostí a dovedností v komplexní oblasti dluhové problematiky fyzických osob.

 

Joomla templates by a4joomla