dvojicePro velký zájem nabízíme firemní vzdělávání v několika modulech, které jsme sestavili podle dosavadní poptávky našich klientů. Moduly zasahují do oblasti týmové spolupráce a týmových dovedností, práva, informačních technologií a lektorských dovedností.

 

Živnostenské podnikání
časová dotace 7 hodin                 NOVINKA
vstup  do živnostenského podnikání fyzických a právnických osob:

- základní vymezení  živnostenského podnikání a jeho právní úprava,

- základní  znaky živnostenského podnikání,
- podmínky  pro  získání živnostenského  oprávnění /fyzické osoby,  právnické osoby/
- živnosti ohlašovací  volné, vázané řemeslné a jejich charakteristika,
- koncese a způsob jejího vydání,
- odpovědný zástupce,  jeho ustanovení, povinnosti vyplývající z živnostenského zákona,
- provozovny, povinnosti vyplývající  z  živnostenského zákona a zákonů  souvisejících,
- změny, povinnosti ohlášení  a jejich praktické provedení,  
- živnostenská kontrola, sankce za neplnění povinností,
- zrušení živnostenského oprávnění.

 

Manažerské dovednosti
časová dotace 21 hodin
self-management: sebepoznání, sebepojetí, teorie osobnosti; řízení a rozhodování: model řídícího okruhu; přehled teorií a metod řízení; vedení firmy: funkční struktura firmy, strategický management; vedení jednotlivců: diagnóza jednotlivců, strategie vedení lidí, hodnocení, motivace, stimulace; vedení skupin: posuzování mezilidských vztahů; time-management: management činností a času, práce se stresem a distresem; analýza práce; efektivní komunikace; prezentační dovednosti

 

Dovednosti obchodního práva
časová dotace 14 hodin
legislativní vymezení obchodního práva: občanský zákoník a obchodní zákoník; jednání v právních vztazích: podnikatel, podnik, firma; fyzická osoba, právnická osoba; živnostenský zákon, obchodní společnosti, obchodní rejstřík; uzavírání smluv dle občanského a obchodního zákoníku: společenská smlouva, zakladatelská smlouva, závazkové smlouvy; skupiny závazkových vztahů; problematika závazkových vztahů:vznik, změna a zánik; odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu, hospodářská soutěž, zadávání veřejných zakázek


Informační technologie
časová dotace 14 hodin
seznámení s významem a základním užitím internetu pro denní praxi, elektronická komunikace, internetová bezpečnost a preventivní opatření, přenos a úschova dat

dále nabízíme dle požadavků objednavatele výuku základů programů: Word, Excel, power-point ... datové schránky

 

Týmová spolupráce
časová dotace 7 hodin
funkce a druhy malých sociálních skupin z pohledu psychologie a sociologie, pracovní skupina, proměna pracovní skupiny v tým, vývojové fáze týmu, výběr členů týmu, typologie týmových pracovníků, formální a neformální vztahy v týmu, fungování týmu


Motivace a hodnocení pracovníků
časová dotace 7 hodin
specifika motivace a stimulace pracovníků, hierarchie potřeb jedince, význam a užití stimulace, základní principy motivace, struktura motivačního pole, motivační typy lidí, hodnocení pracovníků jako součást personálních činností; formy, kritéria a metody hodnocení

 

Time-management
časová dotace 7 hodin
time-management jako součást pracovního procesu se zaměřením na specifika efektivního plánování času, stanovování priorit dle důležitosti a naléhavosti, chyby v řízení času, faktory negativně ovlivňující pracovní výkon, osobní informační systém


Lektorské dovednosti
časová dotace 14 hodin
analýza vzdělávacích potřeb, příprava vzdělávacího programu; formy, metody a techniky vzdělávání dospělých, prezentační dovednosti: faktory a příprava prezentace, dynamika a struktura prezentace, prezentační desatero

 

Joomla templates by a4joomla