verzi sborníku ve formátu pdf můžete stáhnout zde.

sbornik_mediace1sbornik_mediace2

sbornik_mediace3sbornik_mediace4

sbornik_mediace5sbornik_mediace6

sbornik_mediace7sbornik_mediace8

sbornik_mediace9sbornik_mediace10

sbornik_mediace11sbornik_mediace12

sbornik_mediace13sbornik_mediace14

 

1konf_mHistoricky 1. konference o.s. TreMediaS nazvaná "Rodinná mediace a supervize v kontextu sociální práce", která rekapitulovala dosavadní činnosti sdružení se uskutečnila dne 8. 12. 2009 v prostorách sdružení.

Dovolujeme si Vás pozvat na školení

„Mediace pro sociální pracovníky"

Školení spojené s nabídkou poskytování rodinné mediace se uskuteční


17. 4. 2009 v čase
od 8.30 do 13.30 hod.

Místem setkání jsou prostory Západomoravské vysoké školy Třebíč,
3. podlaží, dveře číslo 301.

Na těchto stránkách se v souvislosti s mediací hovoří o řešení problémů spojených s domácím násilím. Je vhodné proto krátce zmínit co se pod tímto pojmem rozumí.

Domácí násilí se odlišuje od jiných druhů násilné kriminální činnosti tím, že je zpravidla skrýváno před veřejností, pácháno dlouhodobě vůči partnerovi v partnerském soužití, ale v jiné formě může být směřováno vůči dětem, nebo i seniorům ve společné domácnosti.

Lék na spory v rodině

Jak již bylo řečeno na jiném místě, je rodinná mediace řešení sporů v rodině. Je to nepřeberná škála všech možných konfliktů i agresivity ke kterým dochází ve spoleném soužití rodiny, bez ohledu na to, zda se jedná o rodinu samostatně žijící, nebo vícegenerační. Tato forma mediace může napomoci k obnovení narušené komunikace napříč celou rodinou.  Rodinnou mediací lze řešit důležité otázky před rozvodem, během rozvodu i po rozvodu manželů. Může to být otázka majetkového uspořádání, pravidla péče o děti, řešení výchovných problémů, výše finančních příspěvků a řada dalších problému, tak jak je společné soužití přináší. Rodinná mediace může být uplatněna i v konfliktech péče o nemocné rodiče, řešení dědických sporů a mnoha dalších.

Vždy pouze dobrovolněrodina

I zde platí, že úspěšná mediace zlepšuje vztahy, vzájemnou komunikaci účastníků konfliktu, a co je důležité, přivádí obě strany ke společnému, dobrovolnému řešení, za které se pak cítí spoluzodpovědny. Nelze opomenout i skutečnost, že v případě rozvodových jednání je výrazně snížena stresová zátěž dětí. Velmi rozsáhlou a důležitou je oblast rodinného násilí. Včasná mediace často zabrání narůstající agresivitě, která mění někdejší klidné společné žití v peklo. Bohužel i zde je mít na zřeteli, že tento typ konfliktů těžce zasahuje do vývoje dětí, které se velmi těžce z prožitých traumat zotavují.

 

Obraťte se na naše odborníky!

V našem sdružení působí odborníci, kteří s rodinnou mediací mají dlouhodobé zkušenosti. Nebojte se na ně obrátit pomocí kontaktních údajů. Vaše problémy Vám i Vašemu "protějšku" v konfliktu pomohou pojmenovat, pomohou určit co je hlavním a co zástupným problémem v konfliktu. Pomohou Vám nestranně zprostředkovat dohodu o urovnání konfliktu tak, aby žádný z účastníků sporu neměl pocit prohry, ale naopak, pocit shody a spravedlivého vyřešení.

 

 

 

Víme co je mediace?

Nepříliš často se v běžném každodenním životě můžeme setkat s pojmem mediace. Ano, bohužel v naší společnosti je tento pojem málo známým. Je to škoda, a to dvojnásobná, neboť mediace má velký význam a přínos jak pro společnost, tak zejména pro jednotlivce. Oč se tedy jedná? Pokusme se hledat. A protože jsme na internetu, začněme tedy právě zde.

 
 

Nejen Wikipedia to ví

rozchod

Encyklopedie Wikipedia uvádí, že  slovo mediace pochází z latinského slova mediare, což znamená být uprostřed. Jediné slovo dovede vystihnout celou podstatu mediace!

Jak je tomu v praxi

Ano, mediace je proces při kterém mezi znesvářené strany vstoupí mediátor, tedy třetí, nezávislá, nestranná osoba, která se svojí činností snaží ukázat na podstatu sporu, najít společná stanoviska a obě strany přivést ke smíru a přijetí kompromisu v řešení sporu. Je zřejmé, že mediátor může působit jen v těch sporech, ve kterých nemá osobní vztah k některému z účastníků sporu, musí důsledně zachovávat nestrannost. Základní podmínkou mediace je dobrovolnost, tedy účastníci konfliktu souhlasí s mediací z vlastního rozhodnutí. V České republice není uplatňování mediace příliš rozšířeno. Zřejmě velký podíl na tom má poměrně malá osvěta, která by mohla napomoci dostat informace o možnostech mediace do povědomí širší veřejnosti. Podíváme-li se do zahraničí, zjistíme, že proces mediace je tam využíván mnohem více.

Mediace může předejít soudnímu jednání

Řada konfliktů nejrůznějšího charakteru u nás končí soudním sporem. Jedná se o traumatizující proces pro obě strany konfliktu, během něhož vzniklá nevraživost přetrvává, nebo se dokonce stupňuje a rozhodnutí soudu tuto nerovnost nenapraví. Můžeme říci, že soud napraví nerovnost podle práva, v souladu se zákonem. Určí kdo je v právu a kdo právo porušuje, jeho rozhodnutí je vymahatelné. Takto znesvářené strany opustí soudní síň, ve které bylo rozhodnuto podle práva. Spor je tedy u konce. Z hlediska práva ano, ale z hlediska mezilidských vztahů odchází jedna strana sporu s hlavou vztyčenou, protože rozhodnutím soudu byl označen za vítěze, kdežto jeho protějšek je poraženým a odchází mnohdy s pocitem, že ta jeho pravda byla umlčena. S tímto pocitem, vítěze a poraženého, se budou v dalším životě potkávat, nebo se spíše budou snažit nepotkat. Podaří-li se však tuto dvojici přivést před mediátora a proces mediace bude úspěšný, může zpravidla v kratší době než před soudem, být konflikt vyřešen přijetím vzájemné dohody. To je nezastupitelný přínos mediace. Kromě toho však mediace přináší mnohá další pozitiva. Jedním z nich je snížení finanční zátěže pro účastníky sporu, neboť v soudním jednání jsou zpravidla zastupování právníky a přidávají se další výdaje spojené se soudním řízením. Soudům mediace odlehčí od řady sporů. Je zde třeba ještě zmínit, určitý výchovný efekt procesu mediace, protože v průběhu mediace mohou být za pomoci mediátora vyjádřeny i pocity a prožitky, které konflikt u zúčastněných strany vyvolával, což může významně napomoci k vzájemnému pochopení situace, postojů a pohnutek protějšku. Proto lze považovat mediaci za velice přínosnou a efektivní formu řešení konfliktů.

 

 
 

Typy mediace

Závěrem si uveďme, kde mediace může být uplatňována

  • ve sporech občansko - právních,
  • v podnicích a institucích, buď ve vztazích zaměstnanec - zaměstnavatel, nebo při řešení konfliktu mezi firmami,
  • v některých, zákonem vymezených, trestních věcech,
  • v interetnických konfliktech
  • v rodinných konfliktech

Pomocí rodinné mediace lze hledat společná východiska při řešení konfliktů při rozvodu, ale i před ním a po něm, lze řešit i mezigenerační spory. Takovými konflikty mohou být například určení péče o dítě, střídavé péče o děti, stanovení podmínek péče, financování v rodině a celá řada dalších.

 
 

 

Joomla templates by a4joomla