Přihlášky - vzdělávací programy PDF Tisk Email

Přehled nabízených kurzů pro 2. pololetí 2018:   letak - nabidka vzdelavani II. pol. 2018 m

 

Koučovací přístup v praxi sociální práce I.

Dramatický trojúhelník v sociální práci

Úvod do mediace

Facilitace skupinových setkání

 

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, tel. 739 967 323, mackova(zavinac)tremedias.cz

 

  

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Koučovací přístup
v praxi sociální práce I.

2015/0785-SP 
sociální pracovníci

 

Mgr. Iva Macková
Mgr. Alena Dzurňáková


4. - 5. 10. 2018
1. - 2. 11. 2018
a 30. 11. 2018
/ 40 hod.

Penzion

Na Pilce,

Petrovice 151,

Okříšky

9.000,- Kč
/1 osoba

Obsahové zaměření:

  • východiska koučování, zásady, kompetence pro koučování, dohoda pro koučování;
  • využitelnost přístupu koučování jako metody přímé práce s klientem;
  • nácvik metody nedirektivní podpory potenciálu klienta;
  • zaměření na vztah kouč a koučovaný, tj. sociální pracovník a klient;
  • proces koučování (od cíle k akci), nácvik stanovení komplexních, dílčích cílů a kroků;
  • strategie zaměřené na řešení situace klienta;
  • model SMART - nácvik reálnosti, dosažitelnosti a měřitelnosti cílů;
  • typologie klientů a jejich koučovatelnost;
  • nácvik aplikace technik koučování pro přímou práci s klientem v oblasti sociální práce;
  • rozlišování podmínek využitelnosti technik v přímé práci s klientem.

Časová dotace kurzu je rozložena do 5 dnů setkání ( bloky: 2 dny + 2 dny + 1 den), prioritou kurzu je zvědomění si principů koučování včetně nácviku procesu koučování a využití různých technik pro přímou práci s klienty.

 

Možnost přihlášení do: 17. 9. 2018    Přihlásit

 

 

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum 
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Dramatický trojúhelník 
v sociální práci

A2017/0708_SP 
sociální pracovníci

Mgr. Iva Macková

23. 10. 2018
/ 8 hod.

TREMEDIAS

Tomáše Bati
1069, Třebíč

1.800,- Kč 
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků v užití prvků transakční analýzy v přímé práci s klienty.

Program si klade za cíl rozvíjet znalosti a především dovednosti sociálních pracovníků v aplikaci dramatického trojúhelníku v sociální práci s cílem porozumění „nezdravým" vztahům, které se mohou odehrávat mezi klienty v systému rodiny či ve vztazích mezi klienty a sociálními pracovníky.

Prioritou vzdělávacího programu je podpora schopnosti získat náhled na nezdravé vzorce chování s rozvojem strategie zdravých vztahů a komunikace.

Účastníci budou schopni po absolvování vzdělávacího programu identifikovat role dramatického trojúhelníku (autorita, oběť, zachránce) a aplikovat jej do praxe sociální práce.

Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání, a to včetně supervizní podpory v reálných kazuistikách.

 

Možnost přihlášení do: 8. 10. 2018          Přihlásit

 

 

Název kurzu s akreditací 
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum 
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Úvod do mediace

A2017/0186-SP 

sociální pracovníci

Mgr. vladimíra Jůzová

Mgr. Alena Dzurňáková

JUDr. Nicol Bednáříková

8. - 9. 11. 2018
/ 16 hod.

Penzion

Na Pilce,

Petrovice 151,

Okříšky

3.600,- Kč 
/1 osoba

Obsahové zaměření:


Cílem vzdělávacího kurzu je profesní rozvoj sociálních pracovníků, který poskytne cílové skupině osob vykonávající přímou práci s klienty základní orientaci v problematice efektivního řešení konfliktů. Seznámí je s principy, postupy a technikami v mediaci, výhodami a nevýhodami mediace oproti soudnímu řešení sporů.

Důraz bude kladen na osvojení si komunikačních předpokladů pro samotné vyjednávání při řešení konfliktů.
Účastníci po absolvování vzdělávacího programu budou umět využívat vybrané techniky vyjednávání a mediace, budou znát právní rámec mediace a možnosti jejího využití v ČR. U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí a dovedností v rámci řešení konfliktů primárně při výkonu sociální práce.

Na kurz bude navazovat rozšiřující kurz „Využití mediačních technik při řešení konfliktu v rodině". Pro vstup do navazujícího kurzu bude nutné úspěšně absolvovat kurz Úvod do mediace. Kurz bude realizován v prezenční formě za použití interaktivních metod a tréninku vybraných mediačních technik.

 

Možnost přihlášení do: 19. 10. 2018          Přihlásit

 

 

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Facilitace 
skupinových setkání

2017/0148-SP-VP 
sociální pracovníci

Mgr. Vladimíra Jůzová
Mgr. Alena Dzurňáková
JUDr. Nicol Bednáříková

6. - 7. 12. 2018
/ 16 hod.

Penzion

Na Pilce,

Petrovice 151,

Okříšky

3.600,- Kč 
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámení účastníků s principy efektivního vedení a facilitování skupinových jednání (např. veřejných setkání, případových konferencí, porad či jednání s větším počtem účastníků) a osvojení si dovedností role facilitátora prostřednictvím tréninku intervenčních technik k řešení konfliktů ve skupině.

Získané znalosti a dovednosti vytváří předpoklad pro efektivní facilitaci jakéhokoliv skupinového setkání, zejména pak schopnost identifikovat cíle skupinového setkání, připravit strukturu jednání, řídit a strukturovat proces jednání ve vazbě na stanovené cíle, nastavit preventivní opatření k odstranění případných rizik ohrožujících úspěšnost a efektivnost jednání, aktivně užívat techniky povzbuzovaní účastníků k posunu v procesu, ovládat techniky ke zvládnutí problémových účastníků a eliminaci rizik s tím spojených.

 

Vzdělávání je plánováno v prezenční formě za použití interaktivních metod, trénování modelových situací a nácviku vedení samotných skupinových procesů. U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí, znalostí a dovedností v rámci vedení skupinových setkání s vizí dosažení stanoveného cíle.

 

Možnost přihlášení do: 16. 11. 2018         Přihlásit

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Website Powered by Joomla!