Úvodní slovo Mgr. Ivy Mackové ve výroční zprávě:

V roce 2021 se podařilo týmu spolku TREMEDIAS mnohé:

 • v oblasti přímé práce s klienty realizovat jejich odbornou podporu prostřednictvím
  rodinných mediací, terapií, odborného poradenství či koučování s cílem rozvíjení
  potenciálu kompetencí klientů pro zvládání životních situací,
 • v oblasti profesní podpory sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
  poskytovat supervize a vzdělávání,
 • v oblasti pracovní integrace osob s těžkým zrakovým postižením se spolupodílet
  na zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem a jejich sociálním začleňování,
 • v oblasti participace nezletilých dětí v opatrovnickém řízení vytvořit a uvést
  do provozu Centrum pro děti.

Společným úsilím týmu se podařilo zprovozněním Centra pro děti navázat na vývoj
výkonu kolizního opatrovnictví v územním obvodu Okresního soudu Třebíč, který
se změnil v kontextu interdisciplinarity, a to tím, že je uplatňován princip
interdisciplinární spolupráce „Třebíčské praxe“ s prvky tzv. cochemského modelu.

Spolek TREMEDIAS byl a stále je koordinátorem interdisciplinarity subjektů
zapojených do opatrovnického řízení, podporovatelem jednotnosti přístupu a procesu
v posilování rodičovské zodpovědnosti, uplatňování principu společného jednání rodičů
v jeden čas na jednom místě, edukaci rodičů s východisky Úmluvy o právech dítěte,
„Sdíleného rodičovství“ s využíváním „Rodičovského plánu“.

Díky vytvořenému Centru pro děti došlo k inovativnímu rozšíření odborné podpory v systému rodiny, a to včetně
podpory nezletilých dětí prostřednictvím jejich informování a zapojování do řešení
rodinných situací spojených s rozpadem rodiny.

Naše  odborné  služby  můžeme  poskytovat  na  základě  součinnosti  s ostatními 
profesionály nejen v oblasti sociální práce, ale nyní častěji i v rámci interdisciplinární 
a mezioborové součinnosti s cílem podporování systémových změn.  
 
Činnosti  spolku  TREMEDIAS  můžeme  vykonávat  díky  vícezdrojovému  financování 
služeb prostřednictvím dotací z MPSV, ESF, Kraje Vysočina, Měst Třebíč, Náměšť nad 

Oslavou a Moravské Budějovice.   

 

Celý text výroční zprávy je k dispozici zde

A co bylo jinak? Mnohé… nahrazování osobních kontaktů s klienty vzdálenými formami komunikace a spolupráce a to počínaje individuálním poradenstvím, krizovou intervencí, terapií až k on-line rodinným mediacím… vzdělávání osob s těžkým zrakovým postižením při odborných rekvalifikacích na pozici digitalizátorů dokumentů prostřednictvím Skype… poskytování odborné podpory sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách za využití platforem Google meet či Zoom, kdy byla realizována individuální či skupinová supervize, metodické vedení, mezioborová spolupráce, mentorink či koučování.

V týmu TREMEDIAS jsme se na nové cestě profesním životem učili býti tvůrci života nikoliv jejich oběti. Při výkonu svých činností jsme se však opakovaně setkávali s tématem MOCI… bezMOCi… neMOCi… poMOCi, které se může v mezilidských vztazích projevovat „nezdravými způsoby komunikace a chování“.

Reflektovali jsme, že ztráta osobních mezilidských kontaktů a období nejistoty přineslo zvýšenou četnost našich kontaktů s lidmi v úzkostných stavech, prohlubovaní mezilidských konfliktů či psychopatologických zátěží, a to včetně zvýšeného výskytu domácího násilí.

Tyto poznatky vnímáme jako příležitost ke změně – ještě více podporovat v našich činnostech práci s celým systémem klienta s cílem zkompetentňování klientů a posilování “zdravých mezilidských vztahů“ cestou systémových změn.

Významný potenciál spatřujeme v rozvíjení příležitostí mezioborové spolupráce u ohrožených dětí, rodin a osob se zdravotním znevýhodněním, a to cestou součinnosti neziskového sektoru se státní správou v oblastech sociální práce, sociálních služeb, justice, školství a zdravotnictví.

Ať už se nám v životě přihodí cokoliv, máme vždy možnost zvolit si, jakým způsobem na to zareagujeme. Když si osvojíme návyk hledat v každé situaci něco pozitivního nebo něco, co se situací můžeme naučit, máme možnost vydat se s novou zkušeností dál na cestě životem… třeba i za podpory TREMEDIAS.

Mgr. Iva Macková

Celý text výroční zprávy je k dispozici zde

Tým Tremedias informuje o možnosti 

realizace služeb spojených s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí osobní formou,

 

a to od 12. 4. 2021 za dodržení hygienických opatření.

 

V případě potřeby je stále možné dohodnout a využít on-line formu podpory.

 Uvedené opatření je ve vazbě na aktuální celospolečenskou situaci a celorepublikové protiepidemiologické opatření.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, tel. 739 967 323, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

i nadále poskytejeme své služby v rámci výkonu svých aktivit

s tím, že jejich realizace probíhá

v období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

výhradně on-line prostřednictvím:

e-mailu, telefonu, skype ...

tedy vzdáleně za využití technologií.

 

Uvedené opatření je ve vazbě na aktuální celospolečenskou situaci a celorepublikové protiepidemiologické opatření.

 

kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, tel. 739 967 323, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jedenáct let fungování spolku TREMEDIAS nabízí možnost ohlédnutí se, pozastavení se,
uvědomění si … a nás v týmu při této příležitosti napadá otázka:

„Co jsou žité hodnoty týmu TREMEDIAS?“

Stabilita jakožto síla vůle a odhodlanosti, získáváme ji, když se věnujeme tomu, na čem
nám opravdu záleží, jakožto stabilní tým známe svůj směr a toho se držíme.

Tvořivost se schopností přicházet s novými neotřelými nápady, projekty, záměry … je
to projev naší nespoutané síly, umožňuje nám kombinovat tradiční prvky
s netradičními způsoby, vidět věci v jiném světle a hledat nové cesty v oblasti
pomáhajících profesí.

Důvěra jakožto základ vzniku i pokračování jakéhokoliv vztahu, důvěřovat pro nás
znamená spoléhat se na druhé beze strachu ze zklamání, pomáhá nám překonávat
překážky a pochybnosti. Umíme se spolehnout na sebe navzájem, na druhé. Naše
důvěra je založená na optimistické budoucnosti.

Radostnost pro náš tým znamená zažívat vnitřní pocit klidu a štěstí, oceňovat všechny
dary, které nám život přináší, užívat si i malé radosti, nejedná se o krátkodobou emoci,
ale o dlouhodobý stav mysli. Pomáhá nám překonat i těžší životní chvíle, neboť víme, že
vše je jak má být, radostnost nám dává příležitost k lehkosti žití spojenou se
smysluplností naší práce.

Podpora je pro náš tým příležitostí stát vedle někoho na jeho cestě a poskytnout mu to,
co potřebuje, aby na ní mohl pokračovat. U cílové skupiny pomáhajících profesionálů je
to především podpora formou vzdělávání, supervizí, mentorinku či koučování. U cílové
skupiny klientů se jedná o podporu formou poradenství, terapií, rodinných mediací,
edukace či vzdělávání.

Vytrvalost vnímáme jakožto předpoklad úspěchu. Pokud se dle nás člověk, tým či
organizace vzdají při prvním nezdaru, nikdy se úspěchu nedočkají. I náš tým zažíval za
dobu své existence chvíle radostné, ale i momenty nezdaru, které pro nás byly
příležitostí na cestě ke změně. Šlo o překonávání překážek bez ohledu na to, jak dlouho
potrvají. A tou jednou našim týmem žitou překážkou byla zásadní změna na přelomu
roku 2018/2019 v podobě nečekané a neplánované změny sídla naší organizace. Tato
vnucená změna, kterou tým přijal jako výzvu, přinesla pro nás i pro naše cílové skupiny
vhodnější podmínky a prostředí pro přímou práci. Od února 2019 se s členy týmu
TREMEDIAS můžete potkávat na nové „dobré“ adrese Třebíč – Otmarova 82/3.

 

Těšíme se na další potkávání se s vámi.

Za tým spolku TREMEDIAS  Mgr. Iva Macková

Celý text výroční zprávy je k dispozici zde

Tým TREMEDIAS informuje, že

i nadále poskytuje svoji činnost v rámci výkonu svých aktivit

s tím, že jejich realizace aktuálně probíhá prostřednictvím: e-mailu, telefonu, skype... tedy vzdáleně, za využití technolgií.

Uvedené opatření je ve vazbě na aktuální celospolečenskou situaci a celorepubliková opatření v ČR.

 

Mgr. Iva Macková, tel. 739 967 323, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., skype: iva.mackova

V týmu TREMEDIAS jedeme společnou desetiletou jízdu pomoci, podpory a provázení lidí prostřednictvím mediací, vzdělávání, supervizí, facilitací, poradenství, mentorinku, terapií a koučování.

"Pojď, zkusíme to společně" je mottem námi nabízené profesní podpory v roce 2018.

Tým TREMEDIAS, působící v oblasti pomáhajících profesí, nabízí i ostatním lidem možnost vstoupit na společnou cestu podpory založenou na otevírání potenciálu každého z nás s možností zlepšení kvality profesního nebo osobního života. V ideálním případě se lidé přijímající naši podporu učí být tvůrci svého života, tedy ovlivňovat svoji životní cestu. I my jsme tvůrci, lákají nás nové výzvy ve vzdělávání či využívání inovativních metod v oblasti sociální práce.

V roce 2018 se vydáváme na novou cestu … společně s dalšími aktéry zavádíme interdisciplinární spolupráci v opatrovnických řízeních v územním obvodu Okresního soudu Třebíč podle tzv. cochemského modelu. Smysl a užitečnost tohoto modelu vidíme v profesním rozvoji interdisciplinární spolupráce a jednotnosti přístupu zúčastněných – soudu, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, odborné pomoci mediátorů a terapeutů, jejichž společným cílem je podpora rodičů pro dohodu na nejlepším zájmu dítěte. A co je zájmem týmu TREMEDIAS? Jít dál, občas i nevyšlapanou cestou, k novým výzvám.

 

Celý text výroční zprávy je k dispozici  zde

Joomla templates by a4joomla