Úvodní slovo

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu nyní již ne občanského sdružení, ale „spolku" TREMEDIAS. Změnu právní formy naší organizace přinesla nová právní úprava účinná od 1. 1. 2014. Dovolujeme si Vás pozvat k nahlédnutí na aktivity uskutečněné v roce 2013. Byl to rok po mnoha stránkách hektický, plný příznivých zvratů a očekávání nových příležitostí. Je namístě poděkovat všem, kteří se zapojili do našich činností, podporovali nás a přispěli tak k naplnění vytyčených cílů.
Dovolte nám proto na tomto místě poděkovat všem jednotlivcům i institucím za vzájemně přínosnou spolupráci a rozvoj naší organizace.

 

O NÁS


TREMEDIAS


Sídlo: Třebíč, Tomáše Bati 1069


Detašované pracoviště: Havlíčkův Brod, Horní 3188


Kontakt: 739 967 323, info(dot)tremedias.cz


Statutární zástupce: Mgr. Iva Macková


Hlavní činnost: poskytování mediace, supervize a facilitace


Vedlejší činnost: vzdělávání dospělých (vzdělávání sociálních pracovníků, vzdělávání pracovníků v sociálních službách, firemní vzdělávání), grantové poradenství

 

 

tym tremedias

 

 

MEDIACE

Projekt „Rodinná mediace na Vysočině" navázal na již zavedenou službu rodinné mediace poskytovanou obyvatelům kraje Vysočina o. s. TREMEDIAS od roku 2009. Reagoval na potřebu rozšíření a zkvalitnění sítě služeb navazujících na sociální služby kraje Vysočina.

Cílem projektu bylo poskytovat osobám z cílových skupin mediaci v podobě přímé práce s rodinou. Součástí projektu bylo zajištění souvisejících propagačních aktivit, průběžné zvyšování kvality poskytované služby, podpora vzdělávání pomáhajících profesionálů v oblasti poradenství aktérům konfliktu a zkvalitňování spolupráce s dalšími organizacemi působícími v oblasti rodiny.

Mediaci poskytoval tým 3 kvalifikovaných odborníků - mediátorů. Součástí týmu byl též koordinátor projektu a externí supervizoři.
Časová dostupnost byla realizována v souladu s principy mediace jako rychlé a efektivní metody řešení sporů.

Objednací lhůty byly poskytovány nejpozději do 14 dnů, mediace byla realizována průběžně celoročně.

Finanční dostupnost se dařila naplnit tak, že klienti, jimž to jejich finanční situace dovolila, za celé první mediační sezení v rozsahu cca 3 hod. zaplatili pouze 600 Kč (každý 300 Kč). Od druhého mediačního sezení dále (mediační sezení bývají v průměru 3) byla díky tomuto projektu mediace klientům poskytována bezplatně. Místní dostupnost byla naplněna možností využít mediace na pracovištích v Třebíči či Havlíčkově Brodě.

 

mediace

 

V rámci projektu bylo během roku 2013 uskutečněno celkem 112 přímých mediací. Uzavřeno bylo 89 dohod, ve 23 případech nebylo možné dohodu uzavřít.

Dne 3. 10. 2013 byla na Krajském úřadu Kraje Vysočina uskutečněna odborná konference Mediace – nástroj řešení konfliktů.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře MPSV z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí (378 650Kč), Kraje Vysočina (89 000Kč) a města Třebíč (64 000Kč).

 

 logo mpsv                      logo vysocina   

 

logo trebic

 

 

SUPERVIZE

Rok 2013 přinesl občanskému sdružení TREMEDIAS nové supervizní příležitosti ve třech organizacích Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to konkrétně ve středisku Osobní asistence Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou a ve stacionáři NESA Velké Meziříčí. V zakázkách organizací převažovala forma případové supervize nad supervizí týmovou.

Nově započala též spolupráce s organizací ADRA Znojmo, jejichž zakázkou bylo poskytnutí zpětné vazby k supervizi dobrovolníků působících v zařízeních sociálních služeb v regionu Znojemska.

I nadále využívaly supervize orgány sociálně-právní ochrany dětí, a to Městský úřad Havlíčkův Brod a Chotěboř. V neziskovém sektoru byla supervize poskytována v rámci projektů pracovní integrace osob se sluchovým postižením u Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR – Krajská organizace Jihlava.

V rámci projektů realizovaných v TREMEDIAS byla v roce 2013 průběžně poskytována supervize v projektech: „Pracovní integrace osob se zrakovým postižením" a „Sdílím péči a pracuji", ve kterých jsou cílovými skupinami osoby se zdravotním hendikepem a osoby pečující o osobu blízkou.

 

supervize

 

 

PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

Projekt „Případové konference pro OSPOD" zavedl v roce 2013 do Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje novou službu pro zkvalitnění a rozšíření práce OSPD ohroženým dětem a jejich rodinám. Projekt byl financován z přidělené dotace MPSV, Kraje Vysočina, příjmů za poskytnuté služby a z vlastních zdrojů sdružení.

Primárním cílem tohoto projektu bylo zavedení tohoto nástroje do běžné práce pracovníků OSPODů při jejich případové práci a umožnění rychlé reakce na situaci ohroženého dítěte. V rámci této aktivity bylo realizováno v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji 55 případových konferencí.

V rámci propagace případových konferencí v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji bylo realizováno 6 workshopů pro sociální pracovníky a další odborníky, kteří se mohou na případových konferencích podílet. Tato aktivita byla sociálními pracovníky v rámci projektu vyhodnocena jako velmi potřebná zejména s ohledem na následnou aplikaci případových konferencí pro své případy. V souvislosti s touto aktivitou byly také vytisknuty propagační materiály. Další propagace případových konferencí se uskutečnila prostřednictvím webových stránek sdružení.

V rámci poskytování případové supervize, jakožto předstupně případových konferencí, bylo poskytnuto 36 supervizí ke konkrétním případům sociálních pracovníků. Bylo tak zaručeno, že případové konference jsou poskytovány v opodstatněných případech a je dostatečně využit jejich multidisciplinární přínos.

Facilitátoři případových konferencí byli podpořeni odborným vzděláváním zejména v oblasti komunikace a facilitace, tak, aby byla zachována jejich vysoká odborná úroveň jejich práce. Facilitátoři také přijímali supervize vlastní práce od externího supervizora. Pravidelným setkáváním projektového týmu byly posilovány klíčové kompetence facilitátorů.
Projekt byl realizován díky finanční podpoře MPSV z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí (248 280Kč) a Kraje Vysočina (61 000Kč).

 

logo mpsv                    logo vysocina

 

 

PROJEKTY

Vzdělávání v sociálních službách s TREMEDIAS CZ.1.04/3.1.03/A7.00018

Období realizace projektu: 1. 9. 2013 – 30. 4. 2015

TREMEDIAS od září 2013 začal realizovat projekt ESF OP LZZ, jehož cílem je podpora a rozvoj pracovníků a sociálních pracovníků v oblasti registrovaných sociálních služeb kraje Vysočina. Vzdělávací programy byly sestaveny z jednotlivých akreditovaných kurzů ve vazbě na poptávku samotných osob z cílových skupin tak, aby z obsahového hlediska zajistily co nejefektivnější vzdělávání. Odborný rozvoj cestou profesionální přípravy znamená podporu nejen samotných pracovníků, ale v druhotném efektu podpoří i osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, s nimiž jak pracovníci v sociálních službách, tak sociální pracovníci přímo pracují.

Výstupem projektu budou odborně vyškolení pracovníci s akreditovaným osvědčením. Vzdělávací programy se specificky zaměřují na nové trendy v oblasti sociální práce, novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, součinnost neziskových organizací s orgány sociálně-právní ochrany dětí v kontextu případových konferencí, využití nástrojů mediace, supervize apod.

V měsíci září 2013 proběhla první klíčová aktivita spočívající ve vytvoření aktuální databáze pracovníků v sociálních službách, kteří jsou první cílovou skupinou projektu. Současně byl vytvořen přesný harmonogram vzdělávacích aktivit a zabezpečeno lektorské zázemí.

Měsíc říjen proběhl již ve znamení druhé klíčové aktivity, vzdělávacího kurzu z programu určeného pro pracovníky v sociálních službách, a to dvoudenního semináře Krizová intervence nejen v kontextu domácího násilí na seniorech. Vzdělávacího kurzu se zúčastnilo 8 osob z cílové skupiny pracovníků v sociálních službách, všichni kurz absolvovali úspěšně.

V měsíci listopadu proběhl vzdělávací kurz Individuální plánování sociální služby a práva a povinnosti uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, kterého se zúčastnilo 12 osob z cílové skupiny.

Všichni účastníci získali osvědčení o úspěšném absolvování.

Měsíc prosinec proběhl ve znamení vzdělávacího kurzu Etika v sociálních službách a etické zásady při jednání s uživateli služeb, kde byli také úspěšní všichni účastníci vzdělávání a získali tak osvědčení.

V dalším období realizace projektu budou aktivity vzdělávání pracovníků v sociálních službách pokračovat dalšími akreditovanými vzdělávacími programy pro druhou cílovou skupinu sociálních pracovníků působících v sociálních službách v Kraji Vysočina.

 

vzdelavani v soc sluzbach

 

 

Sdílím péči a pracuji CZ.1.04/3.3.05/96.00162

Období realizace projektu: 1. 4. 2013 – 31. 3. 2015

Od dubna 2013 realizuje TREMEDIAS projekt ESF OP LZZ, jehož hlavním cílem je pracovní integrace cílových skupin osob se zdravotním handicapem a osob pečujících o osobu blízkou z důvodu jejího zdravotního handicapu.

V období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013 byly průběžně realizovány organizačně administrativní činnosti spojené se zahájením projektu, a to především motivace z osob z cílových skupin v Kraji Vysočina pro vstup do klíčových aktivit projektu. Na různých místech kraje byla postupně realizována motivační setkání, kterých se zúčastnilo celkem 47 osob.

V měsíci červenci došlo k vytvoření a materiálního zabezpečení Centra sociálního a kariérního poradenství v sídle TREMEDIAS s cílem zajištění sociálně a finanční dostupného poradenského místa v oblasti poradenství sociálně ohroženým a vyloučeným osobám na trhu práce. V daném období byly poskytovány individuální i skupinové poradenské služby s výstupem 37 podpořených osob, kdy podpora byla osobám z cílových skupin poskytována pravidelně a opakovaně.

Dále byla vytvořena skupina osob z cílové skupiny pečujících osob, které byla opakovaně poskytována skupinová psychologická podpora a supervize. Klíčová aktivita Semináře pro osoby z cílové skupiny byla realizována vždy dvoudenním vzdělávacím programem „Orientace na trhu práce" v období červenec a srpen 2013, kdy bylo celkem podpořeno 34 osob. Každý z uváděných seminářů měl celkovou časovou dotaci 20 hodin, obsahově byl zaměřen na orientaci na trhu práce, pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, komunikaci na trhu práce a tvorbu motivačního dopisu a profesního životopisu.

Současně započala další klíčová aktivita, a to Pracovní diagnostika osob z cílových skupin, jíž se celkem se jí zúčastnilo 11 osob. Výstupem této aktivity jsou jednotlivé zprávy z bilanční diagnostiky (psychologicko sociální vyhodnocení profesních předpokladů) ve vazbě na schopnosti uplatnění testovaných osob z cílových skupin na trhu práce.

V podzimních měsících 2013 dále započala klíčová aktivita rekvalifikací osob z cílových skupin, do níž se zapojilo prozatím 20 osob. Jedná se o rekvalifikační kurzy akreditované MPSV či MŠMT, které reagují na vzdělávací potřeby osob z cílových skupin, jako např. asistent pedagoga, podvojné účetnictví, pracovník v sociálních službách, kurz znakového jazyka.

V období od 1. 4. 2014 dojede k realizaci finální klíčové aktivity, a to k vytváření nových pracovních míst pro osoby z cílových skupin na dobu 12 měsíců u zaměstnavatelů v Kraji Vysočina. Osoby z cílových skupin budou mít možnost zapojit se na trh práce formou flexibilních pracovních úvazků, které budou slaďovat s péčí o osobu blízkou nebo možnostmi svého zdravotního hendikepu Současně bude nadále všem účastníkům projektu poskytována po celou dobu realizace projektu podpora Centra sociálního kariérního poradenství.

 

karierni poradenstvi

 

 

Pracovní integrace osob se zrakovým postižením CZ.1.04/2.1.01/91.00048

Období realizace projektu: 1. 2. 2013 – 31. 10. 2014

TREMEDIAS realizuje od 1. 2. 2013 projekt ESF OP LZZ financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Partnery projektu jsou knihovny digitálních dokumentů v Praze, a to Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a Mathilda. Cílem projektu je začleňování osob s těžkým zrakovým postižením na trh práce prostřednictvím vzdělávacích aktivit s návaznou tvorbou nových pracovních míst v digitálních knihovnách.

Klíčovými aktivitami projektu jsou: motivační setkání, semináře orientace na trhu práce, pracovní diagnostika, rekvalifikace a tvorba nových pracovních míst pro osoby s těžkým zrakovým postižením, jenž jsou přizpůsobeny vzdělávacím a pracovně-integračním potřebám osob z cílové skupiny. Do projektu vstupují osoby s těžkým zrakovým postižením, držitelé průkazů ZTP/P nebo ZTP, ve věkové kategorii 18-60 let, tj. osoby v produktivním věku. Projekt má celorepublikovou působnost, je realizován v devíti krajích ČR: středočeském, jihočeském, plzeňském, libereckém, královehradeckém, pardubickém, jihomoravském, zlínském a moravskoslezském.

V první fázi projektu, tj. období březen až květen 2013, se uskutečnila osobní motivační setkání členů projektového týmu s osobami z cílových skupin v jednotlivých krajích, na něž navazovaly vzdělávací aktivity v podobě seminářů orientace na trhu práce a rekvalifikace práce s osobním počítačem se specifickým zaměřením na digitalizaci dokumentů.

Průběžnou aktivitou byla pracovní diagnostika osob z cílových skupin. Projektový tým tvoří čtyři členové občanského sdružení TREMEDIAS a čtyři osoby z partnerských organizací, přičemž polovina projektového týmu je zastoupena osobami s těžkým zrakovým postižením, respektive nevidomými.

Přidanou hodnotou projektu je rozšíření potenciálu knihoven digitálních dokumentů. Osoby z cílové skupiny budou po absolvování vzdělávacích aktivit na svých nových pracovních pozicích zpracovávat tištěnou literaturu do digitální podoby, která bude následně zpřístupňována dalším osobám s těžkým zrakovým postižením.

 

zrakove postizeni

 

Vstupte do světa business angličtiny CZ.1.07/3.2.09/04.0002

Období realizace projektu: 1. 4. 2013 – 31. 3. 2015

Projekt, který TREMEDIAS realizuje od měsíce dubna 2013 je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je vytvoření jedinečné interaktivní učebnice a na ní založeného vzdělávacího kurzu, jejichž prioritou je zdokonalit praktické schopnosti a dovednosti komunikovat v odborném anglickém jazyce u pracovníků firem se sídlem v Kraji Vysočina. Součástí projektu ji i pilotní ověření vytvořené interaktivní učebnice a na ni navozujícího vzdělávacího kurzu.

Projekt se podílí na rozšíření nabídky dalšího vzdělávání obyvatel Kraje Vysočina se specifickým zaměřením na odborné jazykové vzdělávání. Vytvoření a následné využívání odborné interaktivní učebnice a vzdělávacího kurzu by mělo vést k suverénní komunikaci s anglicky mluvícími obchodními partnery a vyšší konkurenceschopnosti osob z cílové skupiny na trhu práce.

V období roku 2013 byla realizována 1. klíčová aktivita „Tvorba praktického průvodce – interaktivní učebnice". V rámci této klíčové aktivity docházelo k postupnému vytvoření praktického průvodce v podobě jedinečné interaktivní učebnice. Interakce spočívá v tom, že učebnice bude simulovat reálné situace z obchodního prostředí, a to formou textů, mluveného slova a hraných scének. Veškeré interaktivní první prvky (texty, audio, video) budou k dispozici na CD, které bude nedílnou součástí vytvářené učebnice. Učebnice bude obsahovat 15 lekcí, přičemž každá z nich bude učit studenty jak správně reagovat v běžných situacích ve světě obchodu, jak se vyvarovat základních chyb vedoucích k nedorozumění při kontaktu s anglicky mluvícími partnery a zákazníky.

 

anglictina lektori

 

 

Obchodní němčina on-line CZ.1.07/3.2.09/02.0015

Období realizace projektu: 1. 1. 2011 – 31. 3. 2013

Projekt „Obchodní němčina on-line" si kladl za cíl vytvořit interaktivní produkt v podobě odborného kurzu obchodní němčiny s potenciálem využitelnosti ve firemním prostředí. Vzdělávací produkt byl v průběhu projektu pilotně ověřen na osobách z cílové skupiny. Dne 11. března 2013 byl tento dvouletý projekt ESF OPVK ukončen. Na závěrečné konferenci byla zhodnocena tvorba e-learning kurzu obchodní němčiny včetně jeho pilotního ověření, které probíhalo v období září 2012 až únor 2013. Pilotní ověření úspěšně absolvovalo celkem 10 osob z Kraje Vysočina, osoby účastnící se dalšího vzdělávání dospělých mohou využít získané znalosti a dovednosti ve své profesní praxi a zvýšit tak svoji uplatnitelnost na trhu práce. Na konci roku 2013 byly zahájeny činnosti spojené s udržitelností projektu, které spočívaly v přípravě nabídky využitelnosti e-learning kurzu Obchodní němčiny v rámci dalšího vzdělávání osob z Kraje Vysočina pro rok 2014.

Ukázka e-learning kurzu v prostředí LMS Moodle – Obchodní němčina:

 

kurz nemcina

 

Inovace vzdělávacích programů o.s. TREMEDIAS CZ.1.07/3.2.09/02.0022

Období realizace projektu: 1. 1. 2013 – 31. 8. 2013

Projekt dalšího vzdělávání byl zaměřen na inovaci vzdělávacích programů u cílové skupiny sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V rámci projektu byly týmem lektorů vytvářeny dva nové vzdělávací produkty založené na e-learning formě vzdělávání v kombinaci s přímou výukou s obsahovým zaměřením na aplikaci psychologie v sociální práci a sociálních službách. Klíčovými aktivitami projektu bylo i pilotní ověření kurzů ve spolupráci s organizacemi a osobami z cílových skupin působících v Kraji Vysočina.

V prvním pololetí roku 2013 proběhlo 2. pilotní ověření kurzu "Aplikace poznatků psychologie v sociálních službách". Pilotní ověření absolvovalo celkem 10 pracovnic sociálních služeb z organizací: Oblastní charita Třebíč, DIANA Třebíč, Diakonie ČCE - středisko Myslibořice, Pečovatelská služba Dolní Rožínka, Fokus Vysočina a Vrátka, o.s.; které se spolupodílely na optimalizaci vzdělávacího programu.

Nad rámec klíčových aktivit projektu ověřovala pro závěrečnou konferenci využitelnost e-learning kurz nevidomá sociální pracovnice, která zjistila, že nově vytvořené produkty v prostředí LMS Moodle jsou velmi dobře přístupné i pro nevidomé uživatele. Oceňovala především přehlednou strukturu internetové stránky, možnost postupného otevírání dílčích témat a jejich studium či využití testování znalostí, a to vše bez nutnosti asistence vidící osoby.

Ukázka e-learning kurzu v prostředí LMS Moodle – kurz sociálních pracovníků:

 

kurz socprac

 

 

GRANTOVÉ PORADENSTVÍ

V rámci činností grantového poradenství poskytlo TREMEDIAS v roce 2013 součinnost ve zpracování projektových záměrů organizacím v neziskovém sektoru a institucím veřejné správy. V pořadí již třetí projekt byl v roce 2013 zpracován pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, KO Vysočina. Projekt byl ze strany ESF finančně podpořen a jeho realizace započala od 1. 9. 2013. Cílem projektu s názvem "Profesionální tým pro neslyšící" je zajistit odborný rozvoj cestou profesionální přípravy týmu Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR, KO Vysočina.

 

tym neslysici

 

 

Projekty standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí

V období srpen až září 2013 zpracovávalo TREMEDIAS projektové záměry pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností do výzvy C2 grantového programu OP LZZ. Celkem bylo ze strany TREMEDIAS v součinnosti s jednotlivými úřady zpracováno 8 projektových záměrů, přičemž všechny byly doporučeny k realizaci a finančně podpořeny Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem těchto projektů je systémová a komplexní podpora orgánů sociálně-právní ochrany dětí v kontextu zavádění standardů kvality, a to prostřednictvím personálního zajištění, akreditovaného vzdělávání, tvorby standardů a metodik, supervizí či multidisciplinární spolupráce. V projektech vykonávají členové TREMEDIAS odborné pozice projektových a finančních manažerů, metodiků standardizace, multidisciplinárních pracovníků, supervizorů či psychologů.

 

Hospodářský výsledek roku 2013

A jak to bylo s hospodářským výsledkem v roce 2013?

TREMEDIAS dosáhlo výnosů ve výši 5.044.379,- Kč.

Tržby z prodeje služeb (vzdělávání, supervize, facilitace a grantové poradenství) činily 325.091,- Kč, ostatní výnosy tvořily dotace ESF a státního rozpočtu ČR, MPSV ČR, Krajského úřadu Kraje Vysočina a Města Třebíče.

 

A co dodat na závěr?

Domníváme se, že jsme pátým rokem existence TREMEDIAS naplňovali poslání našeho sdružení. Máme radost, že jsme mohli uskutečňovat projekty, které přinášejí užitek ostatním lidem v podobě poskytování rodinných mediací, případových konferencí, pracovní integrace osob se zdravotním hendikepem a osob pečujících o osobu blízkou, vzdělávání v oblasti sociální práce a sociálních služeb či odborného vzdělávání cizích jazyků.

Snad jen přání, aby ten letošní rok 2014 byl plný nových příležitostí k dalšímu všestrannému rozvoji našich činností. Přejme si i sounáležitost, sdílení a plnohodnotnou spolupráci, důvěru v nás samé i v sebe samotné.

 

Těšíme se na setkávání s Vámi.

 

tym tremedias2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla