dort_tremedias_2Zdá se to být jako včera, ale čas nezastavíš. Je tomu tak v životě lidském i životě našeho sdružení Tremedias. Již po dobu dvou let naplňujeme cíle našeho sdružení.

Termín 19. června 2008 je oficiálním datem zrodu o.s. TreMediaS, které bylo v tento den zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR. K ohlédnutí za dvouletou historií se členové sdružení sešli 8. července 2010. A bylo co hodnotit! V relativně krátké době se podařilo  především vybudovat stabilní tým zkušených odborníků složený z lektorů, mediátorů, supervizorů, webmastera.... a mnohých dalších, kteří se podílejí na činnostech sdružení ve svém volném čase v kombinaci s výkonem svých profesí či při plnění mateřských povinností. Výčet činností by byl dlouhý... sdružení má již na svém kontě desítky uskutečněných kurzů, stovky absolventů - účastníků vzdělávacích aktivit, desítky poskytnutých rodinných mediací či supervizí v oblasti sociální práce a sociálních služeb. Poděkování tak patří nejen všem členům,  příznivcům či uživatelům služeb sdružení, ale především našim rodinám :-)

 

dort_tremedias_2a

 

Úvodní slovo

 

TreMediaS vzniklo z iniciativy tří lidí dlouhodobě působících v pomáhajících profesích, kteří si chtěli "splnit svůj sen" a věnovat se rozvoji moderních metod v psychosociální oblasti.

Tajemství názvu a vlastně i poslání TreMediaS tkví ve spojení počátečních písmen hlavních činností sdružení Tre (3 činnosti) Media (mediace) S (supervize) a vzdělávání. Výklad názvu sdružení máme my tři (jak už to tak bývá) značně nejednotný. Já se přikláním raději k symbolu Tre jako Třebíč a z toho tedy třebíčská mediace a supervize, což vystihuje stěžejní místo našeho působení. I když ani to už tak není pravda, protože místní třebíčská působnost sdružení se postupně mění z regionální či krajské působnosti na působnost celorepublikovou.

Historii občanského sdružení jsme začali psát v červnu 2008, v prosinci téhož roku jsme získali akreditaci vzdělávací instituce MPSV ČR a vzdělávacích programů pro sociální pracovníky. Rok 2009 je pak možné označit za rok rozvoje TreMediaS, kdy se nám podařilo vytvořit 15ti členný tým spolupracujících odborníků, kteří pomáhají svými aktivitami lektorskými, supervizními i mediačními naplňovat poslání sdružení. A jak se nám to všem daří se můžete dozvědět právě z této výroční zprávy.

 

Mgr. Iva Macková

předsedkyně sdružení

 

Mediace

 

 

Z grantového projektu Zdravého města Rodinná mediace poskytovaná klientům OSPOD Třebíč bylo v období 1. 5. 2009 - 31. 12. 2009 poskytnuto:

 • 29 mediačních sezení,
 • 18 telefonických konzultací - poradenství,
 • uzavřeno 27 dohod o dohodě, 2 dohody o nedohodě,
 • 5 mediačních sezení bylo ukončeno před započetím samotné mediace
 • nejčastějšími body dohody byly: pravidla jednotné výchovy, styk dítěte s rodičem, změna výživného, dohoda o svěření nezl. dětí do péče jednoho z rodičů,...

Mimo grantový projekt poskytnuto:

 • 9 mediačních sezení
 • uzavřeno 9 dohod o dohodě

 

 

image2

 

Supervize

 

Z grantového projektu Supervizní balintovská skupina pro soc. pracovníky a pracovníky v soc. službách ve městě Třebíč poskytnuto:

 • 24 supervizních hodin - 37 účastníkům - třemi supervizory
 • do projektu se zapojily tyto organizace:
 • oblastní charita Třebíč, Domov pro seniory Koutkova-Kubišova, Osobní pomoc Diana, Psychocentrum Třebíč, Pečovatelská služba JUDr. Božena Dolejská, MěÚ Třebíč - odbor sociálních věcí, studenti ZMVŠ Třebíč

 

Mimo grantový projekt poskytnuto:

 • 94 supervizních hodin pro 51 supervidovaných dvěma supervizory,
 • poskytovaná byla supervize případová - individuální i skupinová, týmová,
 • kontrakty s MěÚ Třebíč, MěÚ Velké Meziříčí, oblastní charita Třebíč - poradna Ruth, oblastní charita Třebíč - sociální asistenční služba, osobní péče Diana

 

image3

 

Vzdělávání

 

 

Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků akreditované MPSV - časová dotace 166 hodin

 • Úvod do individuální a skupinové supervize - 20h.,
 • Psychiatrické minimum - 7 hod.,
 • Tranzitorní proces - 7 hod.,
 • Info. technologie v praxi soc. práce 1 - 7 hod.,
 • Info. technologie v praxi soc. práce 2 - 7 hod.,
 • Úvod do problematiky alternativních řešení trestního řízení - 14 hod.,
 • Základy krizové intervence - 14 hod.,
 • Základy mediace - 20 hod.,
 • Základy specifik jednání s osobami se zdravotním postižením -7 hod.,
 • Úvod do soc. pat. jevů v rodině - 7 hod.,
 • Kriminalita mlad. a dětí mladších 15 let -7 hod.,
 • Lektorské dovednosti - 14 hod.,
 • Motivace a hodnocení pracovníků - 7 hod.,
 • Plán vzdělávání v organizaci - 7 hod.,
 • Týmová spolupráce - 7 hod.,
 • Manažerské dovednosti - 7 hod.,
 • Time management - 7 hod.,

 

 • Letní škola nových trendů sociální práce pro sociální pracovníky - 40 hod.
  • nové trendy sociální práce zoblasti supervize, mediace, krizové intervence, soc. pat. jevů vrodině, specifik jednání sosobami se zdrav. postižením, psychiatrie, kriminality mladistvých a dětí ml. 15ti let, alternativ. řešení trestního řízení a info. technologií.

 

 • Letní škola nových trendů sociální práce pro vedoucí pracovníky - 40 hod.
  • nové trendy sociální práce z oblasti supervize, krizové intervence, manažerských dovedností, time managementu, týmové spolupráce, plánování vzdělávání, motivace a hodnocení pracovníků, vedení porad.

 

Vzdělávací aktivity realizované v roce 2009 pro cílovou skupinu sociálních pracovníků:

 

Název vzdělávací aktivity

Datum realizace

Místo konání

Dny/ hodiny vzdělávání

Počet

účastníků

Mediace

17.4.2009

Třebíč

1den/

5 hod.

5

 

Úvod do individuální a skupinové supervize

14.5., 9.6., 22.10., 3.12. 2009

Havlíčkův Brod

4 dny/

20 hod.

8

 

Motivační rozhovory v práci s klientem

21.-22.5. 2009

Zastávka u Brna

2dny/

13 hod.

8

 

Letní škola nových trendů sociální práce

14.-18.9. 2009

Luhačovice

5dní/

40 hod.

27

 

Motivační rozhovory v práci s klientem

24.-25.9. 2009

Zastávka u Brna

2dny/

13 hod.

5

 

Úvod do individuální a skupinové supervize

2.10.,16.10,

13.11.,

27.11. 2009

Světlá nad Sázavou

4dny/

20 hod.

5

 

Úvod do individuální a skupinové supervize

2.10.,16.10,

13.11.,11.12. 2009

Ledeč nad Sázavou

4dny/

20 hod.

2

 

Psychiatrické minimum

19.11.2009

Třebíč

1den/

7 hod.

32

Celkem

7 lektorů

 

 

23dní/

138 hod.

92

 

 

Vzdělávací aktivity realizované v rámci firemního vzdělávání:

 

Název vzdělávací aktivity

Datum realizace

Místo konání

Dny/ hodiny vzdělávání

Počet

účastníků

Dovednosti obchodního práva

 

17.4., a 24.4. 2009

Třebíč

2dny/

14 hod.

 

8

Manažerské dovednosti

 

22.-24.6.

2009

Třebíč

3 dny/

20 hod.

 

18

 

Inform. technologie (Word 2007, PowerPoint, Excel)

17.-21.12 2009

Třebíč

6dní/

42 hod.

 

74

Celkem

5 lektorů

 

.

 

.

11dní/

75 hod.

 

100

 

 

Letní škola nových trendů sociální práce Luhačovice 2009

 

První absolventi našeho vzdělávacího modulu "Letní škola nových trendů sociální práce" vzešli z týdenního soustředění v krásném prostředí lázeňského města Luhačovic, plném podzimního sluníčka. Svoje prostory poskytlo Sportovní centrum Radostova. Lektoři a organizátoři byli připraveni se svými tématy v maximální možné míře naplnit očekávání posluchačů. Ti svoje očekávání vyjádřili hned v úvodních chvílích na "stromu očekávání".

 

image7 image4

 

Díky vzájemné spolupráci se podařilo poměrně brzy prolomit počáteční nervozitu a vstřebávat nové poznatky i pomocí interaktivních činností, které přispěly k lepšímu a uvolněnému pracovnímu ovzduší. Všechny přednášky však neprobíhaly jen v duchu "škola hrou", bylo třeba věnovat pozornost nejen slovům lektora, ale i projekční ploše a vše si důkladně poznamenat.

 

image6 image5

 

Nejen studiem živ je člověk a tedy nebylo možné nevyužít možností, které nabízelo Sportovní centrum. K  protažení tělesné schránky se podařilo uspořádat bowlingový turnaj. I tato aktivita spolu s uvolňujícím posezením otevřela prostor pro výměnu pracovních zkušeností a navázání nových kontaktů. To je právě tou "přidanou hodnotou" několikadenních aktivit, kterou nikdy jednodenní školení nemůže nabídnout.

 

image9 image8

 

Hospodářský výsledek

 

Náklady celkem

462 761,24

Spotřeba materiálu

50 535,10

Náklady na reprezentaci

1 476

Ostatní služby

167 970,88

Mzdové náklady

233 340

Ostatní daně a poplatky

7 000

Jiné ostatní náklady

2 439,26

Výnosy celkem

558 734,58

Tržby z prodeje služeb

557 900

Úroky

84,58

Přijaté členské příspěvky

750

Hospodářský zisk

95 973,34

 

 

Částku 65 000Kč získalo sdružení z dotací grantu města Třebíč, ostatní částky byly získány výhradně z činnosti sdružení.

Hospodářský zisk bude použit na financování aktivit sdružení v roce 2010.

 

Propagace

 

image11

 

 

 • reklama, propagační materiály cíleně zaměřené na projekty Zdravého města,
 • modul mediace pro sociální pracovníky OSPOD,
 • osobní propagace členů o.s. Tremedias,
 • webový portál Tremedias - seznámení s projekty a aktuální informace,
 • články v Třebíčských listech,
 • nabídka služeb v Mateřském centru, DMT, PMS,
 • Dny zdraví 5. 10. 2009,
 • pracovní setkání Zdravého města,
 • 1. konference o.s. TreMediaS dne 8. 12. 2009,
 • tištěné a elektronické sborníky - informační výstupy z projektů

 

Poděkování

 • Městu Třebíč,
 • OSPODům MěÚ Třebíč, MěÚ Moravské Budějovice, MěÚ Havlíčkův Brod,
 • Západomoravské vysoké škole Třebíč,
 • klientům a frekventantům,
 • externím spolupracovníkům,
 • rodinám a přátelům

tyden_manzelstviSdružení Tremedias se podílí na zajištění Národního týdne manželství v Třebíči. Akce proběhne ve dnech 8. - 21. února 2010. Vzhledem k našemu zaměření na rodinnou mediaci máme co říci k mnoha tématům této akce.

zdrave_mestoObčanské sdružení Tremedias se prezentovalo se svým vlastním stánkem na celorepublikové akci Dny zdraví v Třebíči. Již jako dvanáctý ročník byla tato akce slavnostně zahájena 5. října 2009. Akce je pořádána v rámci projektu Zdravé město, jehož je Třebíč členem a naše občanské sdružení Tremedias na tomto projektu spolupracuje.

tremed-org-pTremedias je již akreditovanou vzdělávací institucí v rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Rozhodnutí MPSV o akreditaci bylo vydáno dne 17. 12. 2008. Kromě rozhodnutí o akreditaci vzdělávací instituce byla týž den vydána rozhodnutí o akreditacích vzdělávacích programů z oblasti celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků. Jsme rádi, že Vám naše akreditované vzdělávací programy můžeme již v úvodu příštího roku nabídnout.

 

 

adresa:  
  T R E M E D I A S
 

Otmarova 82/3

674 01 Třebíč

  (bývalý školský úřad - více zde)

 

 
   

telefon:

739 967 323
   
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 

Číslo účtu: 8500010607/7940
IČ: 22731946
   
 

 

 

Můžete se na nás obrátit s Vašimi dotazy, náměty i připomínkami.

Pracovníci jsou Vám pro osobní jednání k dispozici po telefonické dohodě.

I osobní kontakt může být pro obě strany přínosem, a proto Vás rádi uvidíme.

Naši kancelář a učebnu najdete na ulici Otmarova 82/3 v Třebíči (bývalý školský úřad).

otmarova3

Orientační mapka:

 mapa otmarova 3w

septem

Jsme občanské sdružení, registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 19.6.2008. Hlavní činností je poskytování mediace a supervize. Vedlejší činností je vzdělávání dospělých.

 

Zakládajícími členy sdružení jsou absolventi Masarykovy univezity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. Navázali jsme spolupráci s řadou odborníků, kteří jsou připraveni poskytnout svoje dovednosti a zkušenosti a podílet se na naplňování cílů sdružení. Všichni se v praxi dlouhodobě věnují sociální práci a vzdělávání. Právě velmi dobrá bezprostření znalost tohoto prostředí se stala motivem k založení neziskové organizace Tremedias, občanského sdružení, sledujícího jasný cíl. Tím je zprostředkování lepší komunikace a porozumění mezi klienty přijímající sociální služby a  napomoci pracovníkům, kteří tyto služby poskytují k získání nových poznatků, nebo alespoň jim dát možnost nového pohledu na jejich každodenní namáhavou, ale důležitou práci. Jedním z prostředků k naplnění těchto cílů může být řada vzdělávacích modulů, které jsou koncipovány tak, aby vyhověly praktickým potřebám každodenní praxe.

Výraznou disciplínou, kam směřujeme naše působení, je poskytování supervize prostřednictvím akreditovaných supervizorů. Jsme si velmi dobře vědomi, jak výrazně může supervize přispět k rozvoji osobnosti a dovedností pracovníků působících v pomáhajících profesích a může jim napomoci k lepšímu uvědomění si souvislostí a vztahů v této profesi. To může přinést zkvalitnění vztahů v pracovním kolektivu, zlepšení vztahu pracovníka a klienta a v neposlední řadě i uvědomění si významu a potřebnosti vykonávané práce.

Na tuto činnost úzce navazuje naše působení v oblasti poskytování mediačních služeb, zejména zaměřených na rodinnou mediaci. Rovněž tuto činnost zajišťují zkušení a kvalifikovaní pracovníci s mnohaletou praxí. Pracujeme-li v pomáhajících profesích s klienty z prostředí narušených rodinných a mezilidských vztahů, jistě víme, jak složité je dobrat se uspokojivého výsledku, přijatelného pro obě strany konfliktu. Zaoblit hrany takových konfliktů může vyškolený odborník, který různými technikami mediace pomůže najít východiska přijatelná pro všechny zúčastněné. Tito odborníci jsou členy našeho sdružení a další externě spolupracují.

Bližší informace k jednotlivým činnostem najdete v příslušných částech našeho webu nebo přímo v kontaktním místě našeho sdružení.

Joomla templates by a4joomla