Víme co je mediace?

Nepříliš často se v běžném každodenním životě můžeme setkat s pojmem mediace. Ano, bohužel v naší společnosti je tento pojem málo známým. Je to škoda, a to dvojnásobná, neboť mediace má velký význam a přínos jak pro společnost, tak zejména pro jednotlivce. Oč se tedy jedná? Pokusme se hledat. A protože jsme na internetu, začněme tedy právě zde.

 
 

Nejen Wikipedia to ví

rozchod

Encyklopedie Wikipedia uvádí, že  slovo mediace pochází z latinského slova mediare, což znamená být uprostřed. Jediné slovo dovede vystihnout celou podstatu mediace!

Jak je tomu v praxi

Ano, mediace je proces při kterém mezi znesvářené strany vstoupí mediátor, tedy třetí, nezávislá, nestranná osoba, která se svojí činností snaží ukázat na podstatu sporu, najít společná stanoviska a obě strany přivést ke smíru a přijetí kompromisu v řešení sporu. Je zřejmé, že mediátor může působit jen v těch sporech, ve kterých nemá osobní vztah k některému z účastníků sporu, musí důsledně zachovávat nestrannost. Základní podmínkou mediace je dobrovolnost, tedy účastníci konfliktu souhlasí s mediací z vlastního rozhodnutí. V České republice není uplatňování mediace příliš rozšířeno. Zřejmě velký podíl na tom má poměrně malá osvěta, která by mohla napomoci dostat informace o možnostech mediace do povědomí širší veřejnosti. Podíváme-li se do zahraničí, zjistíme, že proces mediace je tam využíván mnohem více.

Mediace může předejít soudnímu jednání

Řada konfliktů nejrůznějšího charakteru u nás končí soudním sporem. Jedná se o traumatizující proces pro obě strany konfliktu, během něhož vzniklá nevraživost přetrvává, nebo se dokonce stupňuje a rozhodnutí soudu tuto nerovnost nenapraví. Můžeme říci, že soud napraví nerovnost podle práva, v souladu se zákonem. Určí kdo je v právu a kdo právo porušuje, jeho rozhodnutí je vymahatelné. Takto znesvářené strany opustí soudní síň, ve které bylo rozhodnuto podle práva. Spor je tedy u konce. Z hlediska práva ano, ale z hlediska mezilidských vztahů odchází jedna strana sporu s hlavou vztyčenou, protože rozhodnutím soudu byl označen za vítěze, kdežto jeho protějšek je poraženým a odchází mnohdy s pocitem, že ta jeho pravda byla umlčena. S tímto pocitem, vítěze a poraženého, se budou v dalším životě potkávat, nebo se spíše budou snažit nepotkat. Podaří-li se však tuto dvojici přivést před mediátora a proces mediace bude úspěšný, může zpravidla v kratší době než před soudem, být konflikt vyřešen přijetím vzájemné dohody. To je nezastupitelný přínos mediace. Kromě toho však mediace přináší mnohá další pozitiva. Jedním z nich je snížení finanční zátěže pro účastníky sporu, neboť v soudním jednání jsou zpravidla zastupování právníky a přidávají se další výdaje spojené se soudním řízením. Soudům mediace odlehčí od řady sporů. Je zde třeba ještě zmínit, určitý výchovný efekt procesu mediace, protože v průběhu mediace mohou být za pomoci mediátora vyjádřeny i pocity a prožitky, které konflikt u zúčastněných strany vyvolával, což může významně napomoci k vzájemnému pochopení situace, postojů a pohnutek protějšku. Proto lze považovat mediaci za velice přínosnou a efektivní formu řešení konfliktů.

 

 
 

Typy mediace

Závěrem si uveďme, kde mediace může být uplatňována

  • ve sporech občansko - právních,
  • v podnicích a institucích, buď ve vztazích zaměstnanec - zaměstnavatel, nebo při řešení konfliktu mezi firmami,
  • v některých, zákonem vymezených, trestních věcech,
  • v interetnických konfliktech
  • v rodinných konfliktech

Pomocí rodinné mediace lze hledat společná východiska při řešení konfliktů při rozvodu, ale i před ním a po něm, lze řešit i mezigenerační spory. Takovými konflikty mohou být například určení péče o dítě, střídavé péče o děti, stanovení podmínek péče, financování v rodině a celá řada dalších.

 
 

 

Joomla templates by a4joomla