mackova ivaMgr. Iva Macková

V současné době se profesně věnuje oblasti sociální práce a sociálních služeb na pozici lektora, supervizora, kouče a arteterapeuta. Je absolventkou oboru sociální práce a andragogiky na UP Olomouc. Vzdělání v oboru si doplnila výcviky komplexní krizové intervence a odborné případové supervize v Remediu Praha. Aktuálně rozvíjí své dovednosti v Koučink akademii Horní Libchavy, věnuje se koučování v pomáhajících profesích. Nově nabízí různým cílovým skupinám podporu formou individuální, rodinné a skupinové artererapie. Považuje se (snad oprávněně :-)) za spoluzakladatelku TREMEDIAS. Má zkušenosti nejen s poskytováním supervize sociální práce a sociálních služeb, ale i v telefonické krizové intervenci a také s realizací projektů pracovní integrace osob se zdravotním handicapem. Nejlépe ji vystihuje tvořivost s otevřeností k novým výzvám.

 

 

 

juzovaMgr. Vladimíra Jůzová

Lektorka, mediátorka a facilitátorka, spoluzakladatelka TREMEDIAS. Původem sociální pracovnice OSPOD. Vystudovala na UHK v Hradci Králové speciální pedagogiku, později sociální patologii a prevenci a na MU Brno sociální pedagogiku. Absolvovala četná školení a výcviky z oblasti komunikace, mediačních a facilitačních technik, komplexní krizové intervence. Aktuálně by ráda započala výcvik v Kids´ skills, s vidinou aplikace nejen na svých dětech.     

 

 

 

dzurnakovaMgr. Alena Dokulilová

Pracuje jako psychoterapeut, supervizor, facilitátor, a lektor. Vystudovala MU v Brně – sociální pedagogiku. Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik pro zdravotnictví, kurzy komunikace, zvládání konfliktů, facilitace, mediace a koučování. Při své práci využívá zejména Přístup zaměřený na řešení. Na tom co dělá, ji baví zejména pestrost a možnosti rozvíjet lidské zdroje. Do budoucna by se chtěla věnovat více supervizím a terapii. Má ráda „nesnesitelnou lehkost bytí" a inspirují ji lidé a místa s pozitivní energií.

 

 

 

bednarikovaJUDr. Nicol Bednáříková

Působí jako lektor, poradce Centra kariérního a sociálního poradenství a vysokoškolský pedagog. Vystudovala právo na MU v Brně. V současnosti rovněž vykonává praxi notářského koncipienta, kde zpracovává komplexní agendu dědického řízení. Má dlouhodobé zkušenosti právního poradce v Kanceláři veřejného ochránce práv a personalisty. V TREMEDIAS se věnuje převážně činnosti pracovněprávního poradenství, lektorské činnosti a koordinaci projektových aktivit. Zbývající volný čas si z valné části nárokují její smělé děti.

 

 

 

 halamaMgr. Martin Halama
Supervizor registrovaný v Národním registru nezávislých odborníků v sociálních službách. Praxí s uživateli sociálních služeb prošel na lince důvěry, v krizovém centru pro děti a mládež, v terapeutické komunitě pro drogově závislé. Několik let vedl pracovní tým poskytující telefonickou krizovou intervenci. Pro nepoškozující práci s lidmi se poznával v sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku (SUR), vystudoval sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Pražská vysoká škola psychosoc. studií) a supervizní kompetence obhájil v supervizním výcviku (Remedium Praha). S TREMEDIAS spolupracuje na pozici lektora a supervizora.
www.supervize-halama.cz

 

 

 

novotnyMgr. Robin Brzobohatý

Odborná praxe
Od roku 2006 jsem působil v roli mediátora v bezmála 3 000 mediačních kauz.
Od roku 2015 do ledna 2020 jsem působil jako vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, kde jsem měl na starosti jak celý tým mediátorů, ale i vedení mediací nebo facilitování tzv. případových konferencí. Jsem českou kontaktní osobou pro komunikaci s mediátorem Evropského parlamentu pro řešení mezinárodních únosů dětí rodiči. V roce 2011 jsem s kolegy zakládal Mediační Centrum Olomouc, kde dosud působím jako mediátor. Od roku 2018 jsem mediátorem v Mediačním centru Brno, které je součástí centra sociálních služeb. Jsem také zkušebním komisařem Ministerstva Spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci. V roce 2014 jsem podle stejného zákona složil zkoušku mediátora. V roce 2018 jsem úspěšně získal certifikaci mediátora u ISCT (Institute for the Study of Conflict Transformation) v USA. Jsem jedním ze zakládajících členů EATM - European Association of Transformative Mediation a členem její správní rady. Mediaci vyučuji na Právnické fakultě Karlovy univerzity i na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Lektorská zkušenost
Od roku 2014 jsem působil jako lektor mediace ve společném programu Humboldtovy Univerzity v Berlíně a Tulane Law School, New Orleans v jejich programu International Summer School on Dispute Resolution. Jako lektor často působím v tuzemsku (Justiční akademie, Česká advokátní komora, Brain Play, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR a další) i v zahraničí, kde jsem v minulosti vedl např. výcviky v mediaci pro Dánskou advokátní komoru v Kodani nebo Ruskou ligu mediátorů v Petrohradu. V roce 2018 jsem byl vyučujícím předmětu Third party conflict intervention na Temple University ve Filadelfii, USA. Od roku 2010 jsem odborným garantem sekce rodinných mediací v Evropském institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení. Od roku 2014 jsem členem správní rady Evropské asociace pro transformativní mediaci (European Association for Transformative Mediation).

Formální vzdělání
Jsem absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor sociologie a andragogika, Cyrilometodějské teologické fakulty a CARITAS VOŠs v oboru sociální práce. Aktuálně jsem doktorandem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru teoretické právní vědy, kde se věnuji výzkumu konceptů zmocnění a sebeurčení v mediaci.

Odborné výcviky
Z výcviků jsem namátkou absolvoval Komplexní výcvik v mediaci u Asociace mediátorů ČR, kde v roce 2010 úspěšně složil akreditační zkoušku.
Jsem jedním z nemnoha mediátorů v České republice, který je kromě facilitativní mediace schopen vést mediaci v několika dalších různých přístupech (např. jako transformativní mediaci).
V roce 2011 jsem absolvoval mezinárodní výcvik pokročilých technik mediace, zaměřený na zvládnutí šesti různých mediačních modelů (Advanced mediation training: 6 ways in 7 days), vedený jedním z předních evropských mediátorů – dánským advokátem a mediátorem Hansem Boserupem.
Jsem absolventem výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace - Josepha Folgera – v Miláně (The Transformative Approach to Mediation). O několik měsíců později jsem úspěšně absolvoval tzv. Master Class – tedy pokročilý výcvik v transformativním přístupu k mediaci, opět u prof. Folgera, tentokrát v Římě.
V roce 2012 jsem absolvoval výcvik pro profesionály ve vyjednávání a mediaci u jednoho z nejinspirativnějších mediátorů současnosti - Francoise Bogacze, zaměřený na využívání současných poznatků z neurověd v mediaci a oblasti ADR (Live Online Program for negotiation and ADR Professionals).
Od roku 2012 je jedním ze čtyř certifikovaných facilitátorů unikátní facilitativní metody LEGO ® SERIOUS PLAY ® Facilitative Method v prostoru Visegrádské čtyřky.
V roce 2019 jsem v Holandsku absolvoval výcvik Transformative Dialogue zaměřený na řešení konfliktů ve větších skupinách a komunitách.

 

 

 

prokopovaIng. Kateřina Prokopová
V současné době se profesně věnuje oblasti strukturálních fondů EU na pozici projektový a finanční manažera a to zejména v o.s. TREMEDIAS, ale i v Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. a ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO Vysočina. Je absolventkou Ekonomické fakulty oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova JČU v Českých Budějovicích. Předchozí profesní zkušenosti získávala v oblasti strukturální politiky EU ve vysokém školství, a to na ZMVŠ v Třebíči. Její práce jí dává příležitost pro seberealizaci.

 

 


hanusovaLucie Hanusová, DiS.

Vystudovala vyšší odbornou školu sociální v Brně. Rok pracovala jako sociální pracovnice v organizaci pro osoby se zrakovým postižením. V občanském sdružení Tremedias pracuje jako koordinátorka projektu Integrace osob se zrakovým postižením na trhu práce. Mezi její činnosti patří zejména komunikace s osobami z cílové skupiny a s organizacemi, které se podílejí na realizaci projektu. Vedle své práce studuje obor sociální pedagogika a poradenství na MU Brno. Jednou by si ráda udělala výcvik v telefonické krizové intervenci a v této oblasti působila.

 

 

 

 nigelMgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

Martina Cirbusová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již v rámci doktorského studia se specializovala na oblast rodinného práva a ochranu práv dětí. Mediaci se začala profesně věnovat od roku 2015, kdy absolvovala základní výcvik v transformativní mediaci, ve které se profiluje do dnešního dne. Následně absolvovala v roce 2017 Conflict self management training a v roce 2018 Advanced Mediation training pod vedením zahraničních lektorů. V létě roku 2019 absolvovala v Holandsku také výcvik ve vedení transformativního dialogu. Od dubna 2019 je u ISCT (Institut for the Study of Conflict Transformation - http://www.transformativemediation.org) v USA certifikovanou mediátorkou. V současné době působí již druhým rokem jako vedoucí mediačního centra v Brně, kde vede tým 14 mediátorů a současně sama působí jako rodinná mediátorka se zkušeností ve více než dvou stech případů.
Působí jako lektorka, facilitátorka, moderátorka a metodička v mnoha oblastech, kde je klíčovou podmínkou spolupráce více subjektů na daném tématu nebo projektu. Od roku 2015 se zabývá interdisciplinární spoluprací a aplikaci tzv. Cochemského modelu při práci s rodinami v rozpadu v České repulice a na Slovensku. Odborně vedla historicky první projekt v ČR, který se věnoval zavádění Cochemské praxe. Na tohle téma publikuje odborné články a je spoluautorkou publikace Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte, která je prvním komplexním materiálem věnovaným zavádění prvků a procesů tzv. Cochemské praxe v ČR. Současně metodicky vede mnohé lokality při zavádění Cochemu do praxe. V systému, který je založený na převzetí zodpovědnosti rodičů za řešení situace, prosazuje jak v odborné tak laické veřejnosti právě neodmyslitelný význam a přínos mediace.
Lektorsky působí v ČR i zahraničí v oblastech participačních práv dětí, mediace a interdisciplinární spolupráce. V červnu 2019 byla jednou z lektorek ve výcviku Divorce and Family Mediation Training (Minneapolis, USA) a v srpnu stejného roku ve výcviku Basic Transformative Mediation Training (Los Angeles) společně s Danem Simonem, kterého bude lektorsky doprovázet také v roce 2020.

 

 


 

 

 

 

 

 

tym tremedias

 

 

tym tremedias1

   Tým Tremedias

 

 

v sidle tremedias

   V sídle Tremedias

 

 

tremedias na cestach

   S Tremedias na cestách

 

 

s tremedias na konferencich a supervizich

   S Tremedias na konferencích a supervizích

 

 

 

Joomla templates by a4joomla