V rámci projektu „Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina", CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778, Operačního programu Zaměstnanost, realizoval spolek TREMEDIAS ve dnech 4. 10. 2016 a 11. 10. 2016 vzdělávání v tématu krizové intervence s akreditací MPSV. Cílovou skupinu byli zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

Kurzu, s časovou dotací 14 vyučovacích hodin, se zúčastnilo 7 sociálních pracovnic z Magistrátu města Jihlavy a Města Třebíč.

Obsah kurzu se zaměřoval nejen na rozvoj znalostí v tématu krizové intervence, ale i na získání dovedností.

Tematicky byl kurz rozdělen do několika bloků:
1. blok: metoda krizové intervence jako nástroj sociální práce, obecné a právní aspekty krizové intervence, klasifikační systém krizí
2. blok: fáze krizového stavu, principy krizové intervence, rozhovor (navázání kontaktu, otázky, prvky efektivní komunikace, práce se zakázkou, provázení a podpora, intervence a zkompetentnění klienta)
3. blok: akutní stavy (a-reakce, b-reakce), prožívání-chování-myšlení člověka v krizové situaci
4. blok: formy krizové intervence – tváří v tvář, telefonická, v terénu; rozbor videospotu součinnosti integrovaných záchranných složek při hromadném neštěstí – intervence u osob zažívajících stav paniky
5. blok: specifika krizové intervence u dětí, dítě a domácí násilí, alternativy komunikace s dítětem v krizi, projektivní techniky aplikovatelné u dětí ohrožených syndromem CAN (týrání, zneužívání, zanedbávání)

V průběhu dvoudenního setkání bylo k přenosu informací využíváno interaktivního výkladu lektora s účastníky za využití power-point prezentace, sdílení příkladů dobré praxe a rozboru videospotu krizové intervence v terénu.

Rozvoj dovedností účastníků byl podpořen sebezkušenostními technikami:

  • tabulka životních událostí,
  • vliv temperamentu na osobnost jedince a zvládání zátěže v krizovém stavu,
  • využití inspiračních karet pro náhled na prožívání a myšlení,
  • životní balanční kolo jako zdroj nalezení tématu či zakázky jedince v krizovém stavu,
  • kresba jako nástroj diagnostiky ohrožení dítěte (kresba lidské postavy, stromu).

Ze zpětných vazeb účastníků vzdělávání vyplynulo, že je důležité získat teoretický vhled do tématu, ale současně, že je nezbytné provázat témata krizové intervence s konkrétními příklady praxe a sdílením zkušeností. Ceněna byl především zkušenost s aplikací projektivních technik u dětí ohrožených syndromem CAN a jejich využitelnost ve vedení rozhovoru s dítětem v krizovém stavu.

 

Zpracovala: Mgr. Iva Macková, 14. 10. 2016

 

krizova intervence 1

 

krizova intervence 2

 

krizova intervence 3

 

krizova intervence 4

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla