Přihlášky - vzdělávací programy PDF Tisk Email

Přehled nabízených kurzů pro 1. pololetí 2018:   letak nabidka vzdelavani I pol 2018 m

 

Systemické vedení týmu v kontextu sociální práce

Koučovací přístup v praxi sociální práce I.

Facilitace skupinových setkání

Koučovací přístup v praxi sociální práce II.

Úvod do mediace

Aplikace prvků arteterapie v sociální práci

Dramatický trojúhelník v sociální práci

Využití socioterapie při práci s rodinou

 

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, tel. 739 967 323, mackova(zavinac)tremedias.cz

 

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Systemické vedení týmu v kontextu sociální práce

A2017/0560-SP/VP
vedoucí oddělení / odborů

Mgr. Alena Dzurňáková,
Mgr. Iva Macková
22. - 23. 3. 2018
/ 16 hod.

Penzion

Na Pilce, Petrovice 151,

Okříšky

3.600,-Kč
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj sociálních pracovníků v pozici manažera týmu v kontextu sociální práce, aby efektivně využívali zákonitosti fungování týmu v pracovním prostředí, vědomě nakládali se změnami v týmu a aby na základě vlastní sebezkušenosti s rolemi v týmu rozlišili řízení od vedení týmu, náhled na přístupy přikazování, instruování, inspirování, koučování a delegování při vedení týmu.

Efektivní vedení týmu je možné považovat za součást manažerských dovedností s východiskem v orientaci v systémech.

Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě, za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání (praktických nácviků a modelových situací).

 

Možnost přihlášení do: 2. 3. 2018          Přihlásit nelze, kurz již proběhl

 

 

  

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Koučovací přístup
v praxi sociální práce I.

2015/0785-SP 
sociální pracovníci

Mgr. Martin Halama,
Mgr. Alena Dzurňáková,
Mgr. Jana Kazíková,
Mgr. Iva Macková

5. - 6. 4. 2018
10. - 11.5. 2018
a 31. 5. 2018
/ 40 hod.

Penzion

Na Pilce,

Petrovice 151,

Okříšky

9.000,- Kč
/1 osoba

Obsahové zaměření:

 • východiska koučování, zásady, kompetence pro koučování, dohoda pro koučování;
 • využitelnost přístupu koučování jako metody přímé práce s klientem;
 • nácvik metody nedirektivní podpory potenciálu klienta;
 • zaměření na vztah kouč a koučovaný, tj. sociální pracovník a klient;
 • proces koučování (od cíle k akci), nácvik stanovení komplexních, dílčích cílů a kroků;
 • strategie zaměřené na řešení situace klienta;
 • model SMART - nácvik reálnosti, dosažitelnosti a měřitelnosti cílů;
 • typologie klientů a jejich koučovatelnost;
 • nácvik aplikace technik koučování pro přímou práci s klientem v oblasti sociální práce;
 • rozlišování podmínek využitelnosti technik v přímé práci s klientem.

Časová dotace kurzu je rozložena do 5 dnů setkání ( bloky: 2 dny + 2 dny + 1 den), prioritou kurzu je zvědomění si principů koučování včetně nácviku procesu koučování a využití různých technik pro přímou práci s klienty.

 

Možnost přihlášení do: 15. 3. 2018          Přihlásit nelze, kurz již běží

 

 

 

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Facilitace 
skupinových setkání

2017/0148-SP-VP 
sociální pracovníci

Mgr. Vladimíra Jůzová,
Mgr. Alena Dzurňáková,
JUDr. Nicol Bednáříková

12. - 13. 4. 2018
/ 16 hod.

Penzion

Na Pilce,

Petrovice 151,

Okříšky

3.600,- Kč 
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámení účastníků s principy efektivního vedení a facilitování skupinových jednání (např. veřejných setkání, případových konferencí, porad či jednání s větším počtem účastníků) a osvojení si dovedností role facilitátora prostřednictvím tréninku intervenčních technik k řešení konfliktů ve skupině.

Získané znalosti a dovednosti vytváří předpoklad pro efektivní facilitaci jakéhokoliv skupinového setkání, zejména pak schopnost identifikovat cíle skupinového setkání, připravit strukturu jednání, řídit a strukturovat proces jednání ve vazbě na stanovené cíle, nastavit preventivní opatření k odstranění případných rizik ohrožujících úspěšnost a efektivnost jednání, aktivně užívat techniky povzbuzovaní účastníků k posunu v procesu, ovládat techniky ke zvládnutí problémových účastníků a eliminaci rizik s tím spojených.

 

Vzdělávání je plánováno v prezenční formě za použití interaktivních metod, trénování modelových situací a nácviku vedení samotných skupinových procesů. U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí, znalostí a dovedností v rámci vedení skupinových setkání s vizí dosažení stanoveného cíle.

 

Možnost přihlášení do: 22. 3. 2018          Přihlásit nelze, kurz již proběhl

 

 

Název kurzu s akreditací 
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum 
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Koučovací přístup
v praxi sociální práce II.

A2017/0559-SP
navazující pro absolventy I.
sociální pracovníci

Mgr. Martin Halama,
Mgr. Iva Macková

26. - 27. 4. 2018
/ 16 hod.

Penzion

Na Pilce,

Petrovice 151,

Okříšky

3.600,- Kč 
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků v užití metody koučování v přímé práci s klienty. Jedná se o program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin (2 dny vzdělávání), který obsahově navazuje na vzdělávací program koučovacího přístupu v praxi sociální práce v rozsahu 40 vyučovacích.

Program si klade za cíl rozvíjet znalosti a především dovednosti sociálních pracovníků v aplikaci nedirektivního přístupu v přímé práci s klienty za využití jejich vlastních zdrojů pro řešení nepříznivých životních situací.

Účastníci budou schopni po absolvování programu využívat rozvinuté kompetence koučovacího přístupu v profesní praxi sociální práce, a to například pro nadefinování cílů spolupráce s klienty, pro tvorbu individuálních plánů s klienty či pro zkompetentňování klientů v řešení jejich nepříznivých sociálních situací.

Prostřednictvím metody facilitativního mentorinku budou reflektovány dosavadní zkušenosti sociálních pracovníků ve využití koučovacího přístupu v kontextu jejich rozvojových potřeb pro přímou práci s klienty.

V návazném programu bude kladen důraz na integraci koučovacího přístupu v systému rodiny či skupiny (úvodní program byl primárně zaměřen na individuální koučování).

Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání. Prostřednictvím vlastního prožitku – sebezkušenosti, praktických nácviků a modelových situací, budou sociální pracovníci rozvíjet své kompetence.

 

Možnost přihlášení do: 5. 4. 2018          Přihlásit

 

 

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum 
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Úvod do mediace

A2017/0186-SP 
sociální pracovníci

Mgr. Vladimíra Jůzová,
Mgr. Alena Dzurňáková,
JUDr. Nicol Bednáříková

7. - 8. 6. 2018
/ 16 hod.

Penzion

Na Pilce,

Petrovice 151,

Okříšky

3.600,- Kč 
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího kurzu je profesní rozvoj sociálních pracovníků, který poskytne cílové skupině osob vykonávající přímou práci s klienty základní orientaci v problematice efektivního řešení konfliktů.

Seznámí je s principy, postupy a technikami v mediaci, výhodami a nevýhodami mediace oproti soudnímu řešení sporů.

Důraz bude kladen na osvojení si komunikačních předpokladů pro samotné vyjednávání při řešení konfliktů.

Účastníci po absolvování vzdělávacího programu budou umět využívat vybrané techniky vyjednávání a mediace, budou znát právní rámec mediace a možnosti jejího využití v ČR.

U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí a dovedností v rámci řešení konfliktů primárně při výkonu sociální práce.

Na kurz bude navazovat rozšiřující kurz „Využití mediačních technik při řešení konfliktu v rodině". Pro vstup do navazujícího kurzu bude nutné úspěšně absolvovat tento kurz Úvod do mediace.

Kurz bude realizován v prezenční formě za použití interaktivních metod a tréninku vybraných mediačních technik.

 

Možnost přihlášení do: 17. 5. 2018          Přihlásit

 

 

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum 
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Aplikace prvků arteterapie v sociální práci

2016/1214-SP 
sociální pracovníci

Mgr. Iva Macková

14. - 15. 6. 2018
/ 16 hod.

Penzion

Na Pilce,

Petrovice 151,

Okříšky

3.600,- Kč 
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Vzdělávací program nabízí profesní rozvoj sociálních pracovníků v oblasti využívání prvků arteterapie v přímé sociální práci s jednotlivcem, rodinou či skupinou.

Program seznamuje účastníky s možností využití metod a technik arteterapie v oblasti přímé práce s klienty, a to přístupem vycházejícím z psychologie a psychoterapie v kombinaci s výtvarným projevem.

 • I. modul: VYMEZENÍ ARTETERAPIE: kontext výtvarné tvorby a psychologie (psychoterapie); výtvarné vyjádření jako nástroj komunikace klienta se soc. pracovníkem; podmínky využití arteterapie v sociální práci.
 • II. modul: PRVKY ARTETERAPIE V SOCIÁLNÍ PRÁCI: aplikace prvků arteterapie v přímé práci s jednotlivcem, rodinou, skupinou; specifika přístupu k různým cílovým skupinám (např. osoby se zdravotním znevýhodněním); výhody a rizika aplikace arteterapie v sociální práci.
 • III. modul: INTERPRETACE V ARTETERAPII: obsah výtvarného projevu a jeho interpretace v soc. práci, cíle interpretace, profesionální přístup využití interpretace výtvarného díla v zájmu klienta;
 • IV. modul: TECHNIKY ARTETERAPIE V SOCIÁLNÍ PRÁCI: nácvik projektivních technik: receptivní a produktivní; vizualizace témat klientů - sebereflexe - životní změna; podpora psychického zdraví a seberozvoj klientů; příklady technik: koláž rodiny, balanční kolo života, moje plastické JÁ, automatická kresba - zdroj sebepoznání, já - my a temperament, volnost versus pravidla v životě.

 

Možnost přihlášení do: 24. 5. 2018          Přihlásit

 

 

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum 
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Dramatický trojúhelník
v sociální práci

A2017/0708_SP 
sociální pracovníci

Mgr. Iva Macková

29. 5. 2018
/ 8 hod.

TREMEDIAS
Tomáše Bati 1069,Třebíč

1.800,- Kč 
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků v užití prvků transakční analýzy v přímé práci s klienty.

Program si klade za cíl rozvíjet znalosti a především dovednosti sociálních pracovníků v aplikaci dramatického trojúhelníku v sociální práci s cílem porozumění „nezdravým" vztahům, které se mohou odehrávat mezi klienty v systému rodiny či ve vztazích mezi klienty a sociálními pracovníky.

Prioritou vzdělávacího programu je podpora schopnosti získat náhled na nezdravé vzorce chování s rozvojem strategie zdravých vztahů a komunikace.

Účastníci budou schopni po absolvování vzdělávacího programu identifikovat role dramatického trojúhelníku (autorita, oběť, zachránce) a aplikovat jej do praxe sociální práce.

Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání, a to včetně supervizní podpory v reálných kazuistikách.

Kurz obsahuje 3 moduly:

 1. Transakční analýza v sociální práci
  • východisko dramatického trojúhelníku v transakční analýze dle Erica Berneho, složky kognitivní, emocionální a behaviorální (myšlení, prožívání, jednání) v kontextu mezilidských vztahů, a to prostřednictvím diagnostiky stavů ega (rodič, dítě, dospělý), 4 základních životních pozic (já jsem OK, ty jsi OK; já jsem OK, ty nejsi OK; já nejsem OK, ty nejsi OK; já nejsem OK, ty nejsi OK).
 2. Dramatický trojúhelník v sociální práci
  • aplikace dramatického trojúhelníku (autorita, oběť, zachránce) v praxi sociální práce v přímé práci s jednotlivcem, rodinou či skupinou, případně komunitou v kontextu řešení nepříznivých životních situací za využití potenciálu klientů. Rozvoj zdravých komunikačních dovedností v systému, kdy sociální pracovník může být klienty „vtahován" do rolí zachránce, oběti i autority. Vizualizace systému dramatického trojúhelníků ve vazbě na hledání zdravých vztahů a komunikačních strategií za využití mentálního mapování, stavění systému aktérů, map rodiny apod.
 3. Supervize rolí dramatického trojúhelníku
  • cílem využití supervize je porozumění „nezdravým vztahům" vyskytujícím se v sociální práci s potenciálem získání náhledu volbu vhodných strategií. Jedná se např. o témata manipulujících/agresivních klientů, o rodiny s výskytem domácího násilí, klientů vyžadujících „přepečování" s potenciálem závislosti na sociální práci.

 

Možnost přihlášení do: 4. 5. 2018          Přihlásit se již nelze z důvodu naplnění kapacity kurzu.

Je možné již nyní se předběžně přihlásit na kurz, který bude vypsán v podzimním období na kontaktní mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum 
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Využití socioterapie při práci s rodinou

2015/0703-SP 
sociální pracovníci

Mgr. Alena Dzurňáková

5. 6. 2018
/ 8 hod.

TREMEDIAS
Tomáše Bati 1069, Třebíč

1.800,- Kč 
/1 osoba

Obsahové zaměření:

teorie sociální terapie - východiska socioterapie, odlišnosti terapie a socioterapie, předpoklady pro aplikaci socioterapie, role sociálního pracovníka při aplikaci socioterapie, využitelnost socioterapie při práci s klienty, doporučení při práci s technikami socioterapie.

Aplikace technik sociální terapie pro přímou práci s klienty:

 • zázračná otázka,
 • začarovaná rodina,
 • technika nedokončených vět,
 • jsem/nejsem,
 • škálování,
 • semafor.

 

Možnost přihlášení do: 15. 5. 2018          Přihlásit

 

 

Název kurzu s akreditací
MPSV 
/cílová skupina

Lektorské zajištění Datum 
/ čas. dotace
Místo Cena kurzu
 

Facilitace 
skupinových setkání

2017/0148-SP-VP 
sociální pracovníci


Mgr. Alena Dzurňáková,
JUDr. Nicol Bednáříková

24. - 25. 5. 2018
8:00-15:00
/ 16 hod.

TREMEDIAS
Tomáše Bati
1069, Třebíč

3.600,- Kč 
/1 osoba

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámení účastníků s principy efektivního vedení a facilitování skupinových jednání (např. veřejných setkání, případových konferencí, porad či jednání s větším počtem účastníků) a osvojení si dovedností role facilitátora prostřednictvím tréninku intervenčních technik k řešení konfliktů ve skupině.

Získané znalosti a dovednosti vytváří předpoklad pro efektivní facilitaci jakéhokoliv skupinového setkání, zejména pak schopnost identifikovat cíle skupinového setkání, připravit strukturu jednání, řídit a strukturovat proces jednání ve vazbě na stanovené cíle, nastavit preventivní opatření k odstranění případných rizik ohrožujících úspěšnost a efektivnost jednání, aktivně užívat techniky povzbuzovaní účastníků k posunu v procesu, ovládat techniky ke zvládnutí problémových účastníků a eliminaci rizik s tím spojených.

Vzdělávání je plánováno v prezenční formě za použití interaktivních metod, trénování modelových situací a nácviku vedení samotných skupinových procesů. U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí, znalostí a dovedností v rámci vedení skupinových setkání s vizí dosažení stanoveného cíle.

 

Možnost přihlášení do: 18. 5. 2018          Přihlásit

 

 

 

Website Powered by Joomla!