Členové týmu spolku TREMEDIAS realizují od 1. 9. 2016 v rámci Operačního programu Zaměstnanost dvouletý projekt „Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina", CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778. Projekt směřuje k podpoře sociálního začleňování v Kraji Vysočina, a to nabídkou a realizací komplexních služeb profesního rozvoje pro cílovou skupinu zaměstnanců veřejné správy v sociální oblasti.

Jedná se o zaměstnance obecních úřadů obcí se samostatnou a přenesenou působností při výkonu sociální práce, tj. obce tzv. I., II. a III. typu, v Kraji Vysočina.

Posilováním profesních kompetencí osob z cílové skupiny je postupně dosahováno zvyšování kvality výkonu přímé práce s klienty ohroženými sociálním vyloučením. Profesní kompetence osob z cílové skupiny jsou zvyšovány prostřednictvím klíčových aktivit v podobě vzdělávání, supervize a mezioborové spolupráce.

Osobami z cílové skupiny je oceňována možnost účastnit se vzdělávacích programů s akreditací MPSV ČR posilujících znalosti a dovednosti přímé práce s klienty.

Vítaným nástrojem profesní podpory je supervize sociální práce realizovaná na jednotlivých pracovištích veřejné správy, ale především supervize skupinová se zaměřením na specifika mladistvých osob v péči kurátorů, specifika náhradní rodinné péče či výkonu terénní sociální práce.

Projekt svojí supervizní činností přispívá k přenosu dobré praxe mezi jednotlivými pracovišti veřejné správy.

Na úrovni propojování veřejné správy a neziskového sektoru jsou na různých místech Kraje Vysočina v rámci klíčové aktivity mezioborové spolupráce realizovány workshopy v kontextu sociálního začleňování.

Klíčovou aktivitu doplňuje v rámci projektu vytvářený webový portál nabídky a poptávky služeb, který navazuje na výkon sociální práce ve státní správě a multidisciplinární spolupráci v regionu Vysočiny. Webový portál „Síť Vysočina" je přístupný nejen odborníkům v oblasti sociální práce, ale i široké veřejnosti.

Zvýšené profesní kompetence využijí osoby z cílové skupiny, tj. zaměstnanci veřejné správy, v přímé práci se sociálně vyloučenými nebo sociálním vyloučením ohroženými klienty pro jejich začleňování v přirozeném prostředí.

 

sit vysocina

 

profesionalizace soc zaclenovani m

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla