Uplynulo již více než 9 měsíců od zahájení realizace projektu Inovativní přístupy při práce s dětmi v rámci Cochemské praxe. 

CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011427 Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Odborný tým v prvním období směřoval k zahájení analytických a konzultačních kroků, které povedou k naplnění celkového cíle, tedy ke zmapování, identifikaci, ověření a implementaci nových mechanismů a postupů, jež umožní minimalizovat systémovou i individuální exkluzi dětí z rozhodování o jejich budoucnosti a tím maximalizovat úroveň ochrany jejich práv.

Výstupem projektu má být Centrum pro děti, které bude sloužit výhradně potřebám dětí v době rozpadu jejich rodiny.

Účelem je vytvoření zprostředkované podpory dítěti, která bude současně respektovat integritu rodiny, nezbytnost zapojení rodičů a současně výjimečné potřeby dětí. Již v přípravné fázi stáží byly identifikovány základní modely, které mají být prostřednictvím stáží ověřeny.

Model spočívá na dvou osách: jednak na ose subjektů pomoci (děti x dospělí), jednak na ose fyzické lokalizace Centra (idea x zařízení/organizace).

  • U první osy jde o zapojení do pomoci prvky peer skupin a podpory ze strany dětí a mladých dospělých, kteří již podobnou zkušeností rozpadu rodiny prošli, resp. zda lze optimálního efektu dosáhnout pouze skrze intervence dospělých profesionálů.
  • Na druhé ose jde o vyjasnění toho, zda lze efekty Centra pro děti založit jako ideu, která bude sdílena více subjekty v podobě stejných metod práce a srovnatelných výstupů, nebo zda je nutné koncipovat Centrum jako jedno konkrétní místo/organizaci, která bude odpovědná za realizaci práce s dětmi.

Byly vytipovány 4 zahraniční subjekty, představitelé krajních poloh na obou osách:

  • Holandské Augeo, založené na vrstevnické podpoře;
  • skotská Scottish Children´s Reporter Administration, představitel centralizované instituce založené na práci dospělých s řadou decentralizovaných pracovišť fungujících podle jednotných metodik a principů práce;
  • chorvatská Poliklinika djeca v Zahřebu, představitel modelu jediné organizace realizující práci s dětmi v jakémkoliv typu soudního řízení; a
  • Child Advocacy Clinic na Hebrew University v Izraeli.

Doposud, v důsledku nemožnosti bezpečného osobního cestování, probíhají průběžné online konzultace ke sdílení alternativ participace dítěte na celé procesu rozvodu a sdílení dobré praxe.

Současně započaly přípravné konzultace k tvorbě webového portálu určeného pro nezletilé a také školení dětských specialistů v oblasti inovativních metod v práci s ohroženým dítětem.

 

Zpracoval: odborný tým projektu

 

Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe
CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011427
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

logo opz

Joomla templates by a4joomla