V rámci Operačního programu Zaměstnanost zahajuje TREMEDIAS od 1. 9. 2016 nový projekt s názvem

Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina", 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778.

Projekt směřuje k podpoře sociálního začleňování v Kraji Vysočina, a to nabídkou a realizací komplexních

služeb profesního rozvoje pro cílovou skupinu zaměstnanců veřejné správy v sociální oblasti.

Všechny kurzy jsou akreditovány a pro pracovníky z institucí Kraje Vysočina  z d a r m a !

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice. V daném projektu se jedná o zaměstnance obecních úřadů obcí se samostatnou a přenesenou působností při výkonu sociální práce, tj. obce tzv. I., II. a III. typu, v Kraji Vysočina.

Posílením profesních kompetencí osob z cílové skupiny bude dosaženo zvýšení kvality výkonu přímé práce s klienty ohroženými sociálním vyloučením.

Profesní kompetence osob z cílové skupiny budou zvyšovány prostřednictvím klíčových aktivit v podobě vzdělávání, supervize a mezioborové spolupráce.

  

Osoby z cílové skupiny budou využívat podpory svého profesního rozvoje aktivní účastí ve vzdělávacích programech s akreditací MPSV ČR a účastí při supervizích reflektujících jejich výkon sociální práce.

Zvýšené profesní kompetence využijí osoby z cílové skupiny, tj. zaměstnanci veřejné správy, v přímé práci se sociálně vyloučenými nebo sociálním vyloučením ohroženými klienty pro jejich začleňování v
přirozeném prostředí.

Osoby z cílové skupiny budou využívat možnosti sdílení příkladů dobré praxe a rozvoje mezioborové spolupráce v Kraji Vysočina prostřednictvím účasti na workshopech
mezioborové spolupráce.

Osoby z cílové skupiny se také budou spolupodílet na tvorbě databáze organizací mezioborové spolupráce a následně budou mít možnost využívat internetové portálu nabídky a poptávky služeb navazujících na výkon sociální práce veřejné správy, budou se tedy spolupodílet na mezioborovém propojování veřejné správy a neziskového sektoru.

Nabídka akreditovaného vzdělávání MPSV

pro sociální pracovníky obecních úřadů v Kraji Vysočina 

s cílem podpory jejich profesního rozvoje ve specifických tématech:

1/ Základy mediace, 20 vyučovacích hodin, 3 dny vzdělávání,

termín: 6. -7. 10. 2016 a 14. 10. 2016, lektorka: Mgr. Vladimíra Jůzová - info zde

2/ Základy krizové intervence, 14 vyučovacích hodin, 2 dny vzdělávání,

termín: 4. 10. 2016 a 11. 10. 2016, lektorka: Mgr. Iva Macková - info zde 

3/ Případové konference, 20 vyučovacích hodin, 3 dny vzdělávání,

termín: 3. – 4. 11. 2016 a 1. 12. 2015, lektorka: Mgr. Alena Dzurňáková - info zde

4/ Specifika jednání s osobami se zdravotním postižením, 7 vyučovacích hodin, 1 den vzdělávání,

termín: 8. 11. 2016, lektorka: Mgr. Iva Macková - info zde

Místo konání: v sídle TREMEDIAS na adrese Třebíč, Tomáše Bati 1069.

Kapacita jednotlivých kurzů max. 12 osob.

Pro cílovou skupinu je účast na vzdělávací aktivitě zdarma.

Možnost přihlášení pouze elektronickou formou na webu TREMEDIAS,

v sekci přihlášky  z d e

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, mackova(zavinac)tremedias(tecka)cz, tel.: 739 967 323

letaky vzdelavani kurzy

letak nabidka supervize 2016 

Projekt: Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778

logo eu esf opz

Joomla templates by a4joomla