Sociální pracovníci
Facilitace skupinových setkání PDF Tisk Email
Pátek, 20 Duben 2018 21:22

facilitace mObsahové zaměření kurzu:

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámení účastníků s principy efektivního vedení a facilitování skupinových jednání (např. veřejných setkání, případových konferencí, porad či jednání s větším počtem účastníků) a osvojení si dovedností role facilitátora prostřednictvím tréninku intervenčních technik k řešení konfliktů ve skupině. Akreditace: sociální pracovníci 2017/0148-SP-VP.

Celý článek...
 
Dramatický trojúhelník v sociální práci PDF Tisk Email
Pondělí, 15 Leden 2018 20:37

Akreditace MPSV ČR č. A2017/0708-SP, 8 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 1. 2. 2022.

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Martin Halama

Obsahové zaměření: 

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků v užití prvků transakční analýzy v přímé práci s klienty.

Jedná se o program s časovou dotací 8 vyučovacích hodin (1 den vzdělávání).

Program si klade za cíl rozvíjet znalosti a především dovednosti sociálních pracovníků v aplikaci dramatického trojúhelníku v sociální práci s cílem porozumění „nezdravým" vztahům, které se mohou odehrávat mezi klienty v systému rodiny či ve vztazích mezi klienty a sociálními pracovníky.

Celý článek...
 
Akreditované vzdělávání sociálních pracovníků v Tremedias PDF Tisk Email
Čtvrtek, 26 Květen 2016 18:25

Přinášíme průběžnou zprávu z aktivit vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků v I. pol. roku 2016, do kterého se zapojují převážně sociální pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí městských úřadů, ale i sociální pracovníci z oblasti sociálních služeb.

Celý článek...
 
Akreditace MPSV pro cílovou skupinu sociálních pracovníků PDF Tisk Email
Pondělí, 28 Září 2015 13:14

mpsv-logo-m

 

Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání

cílové skupiny sociálních pracovníků,

a to v tématech, která uvádíme níže:

 

 • Využití socioterapie při práci s rodinou a dítětem,
 • Základy správního řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
 • Koučovací přístup v praxi sociální práce a
 • Praktické kapitoly ze systemické psychoterapie pro sociální pracovníky
 • Základy metod práce s lidmi s duševním onemocněním
 • Na řešení orientovaný přístup v práci s dětmi a mládeží
 • Aplikace prvků arteterapie v sociální práci
 • Facilitace skupinových setkání
 • Mentorink v sociální práci
 • Úvod do mediace
 • Využití mediačních technik při řešení konfliktu v rodině
 • Koučovací přístup v praxi sociální práce II.
 • Systenické vedení týmu v kontextu sociální práce
 • Cochemský model pro pomáhající profese

 

Uvedené kurzy je možné realizovat v sídle TREMEDIAS, tj. na adrese Třebíč - Tomáše Bati, případně dle dohody v místě dle potřeb účastníků vzdělávání.

Bližsí informace či dohodu termínů vzdělávání je možné sjednat pomocí e-mail kontaktu či telefonicky.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, mackova(zavináč)tremedias(tečka)cz   tel. 739 967 323.

 

Podrobnosti k jednotlivým kurzům:

 

Využití socioterapie při práci s rodinou a dítětem

akreditace MPSV ČR č. 2015/0703-SP, 8 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 16. 07. 2019.

Lektorské zajištění: Mgr. Jana Volná, Mgr. Alena Dzurňáková, Mgr. Vladimíra Jůzová

Obsahové zaměření: 

teorie sociální terapie - východiska socioterapie, odlišnosti terapie a socioterapie, předpoklady pro aplikaci socioterapie, role sociálního pracovníka při aplikaci socioterapie, využitelnost socioterapie při práci s klienty, doporučení při práci s technikami socioterapie. Aplikace technik sociální terapie pro přímou práci s klienty: zázračná otázka, začarovaná rodina, technika nedokončených vět, jsem/nejsem, škálování, semafor.

 

Základy správního řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí 

akreditace MPSV ČR č. 2015/0784-SP, 8 vyučovacích hodin, cílová skupiny sociální pracovníci, platnost akreditace do 23. 07. 2019.

Lektorské zajištění: JUDr. Nicol Bednáříková, Mgr. Iva Macková

Obsahové zaměření: 

obecná ustanovení a zásady činnosti dle správního řádu, zvláštní ustanovení o správním řízení, subjekty správního řízení včetně založení příslušnosti, právní institut dožádání, vedení řízení, účastníci řízení a jejich zastupování; postup před zahájením řízení, zahájení řízení, úkony účastníků, zajištění průběhu a účelu řízení, přerušení a zastavení řízení, vydání rozhodnutí a podklady, vybrané případy rozhodování na úseku SPOD; dohoda jako veřejnoprávní smlouva, postup uzavírání, změna obsahu dohody, vypovězení.

 

Koučovací přístup v praxi sociální práce 

akreditace MPSV ČR č. 2015/0785-SP, 40 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 23. 07. 2019.

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Alena Dzurňáková, Mgr. Jana Kazíková, Mgr. Martin Halama

Obsahové zaměření: 

východiska koučování, zásady, kompetence pro koučování, dohoda pro koučování; využitelnost přístupu koučování jako metody přímé práce s klientem; nácvik metody nedirektivní podpory potenciálu klienta; zaměření na vztah kouč a koučovaný, tj. sociální pracovník a klient; proces koučování (od cíle k akci), nácvik stanovení komplexních, dílčích cílů a kroků; strategie zaměřené na řešení situace klienta; model SMART - nácvik reálnosti, dosažitelnosti a měřitelnosti cílů; typologie klientů a jejich koučovatelnost; nácvik aplikace technik koučování pro přímou práci s klientem v oblasti sociální práce; rozlišování podmínek využitelnosti technik v přímé práci s klientem. Časová dotace kurzu je rozložena do 5 dnů setkání ( bloky: 2 dny + 2 dny + 1 den), prioritou kurzu je zvědomění si principů koučování včetně nácviku procesu koučování a využití různých technik pro přímou práci s klienty.

  

Praktické kapitoly ze systemické psychoterapie pro sociální pracovníky 

akreditace MPSV ČR č. 2015/0786, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 23. 07. 2019.

Lektorské zajištění: Ing., Mgr. Ivo Vítek, Bc. Ondřej Mikulášek

Obsahové zaměření: 

základní myšlenkové přístupy a vývojové tendence, cesta k postmodernismu. Kauzalita lineární, cirkulární. Biologická teorie poznání. Informačně uzavřené systémy, problém instruování. Kontrola versus pomoc, očekávání klienta před vstupem do poradenského rozhovoru, reflektování. Kontext pomáhajícího procesu, formulace zakázky, dobrovolný versus nedobrovolný klient. Kdo je zadavatel práce? Rychlá terapie, terapie jednoho sezení. Práce se škálou, pozitivní výjimky. Moc nesoucí příběhy v životě člověka, rozvíjení pozitivních příběhů. Princip spolupracujících vztahů, následování dialogu, expertnost klienta.

 

Základy metod práce s lidmi s duševním onemocněním

Akreditace MPSV ČR č.2016/0863-SP, 7 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 20. 9. 2020.

Lektorské zajištění: MUDr. Petr Grossmann, MUDr. Zuzana Vlčková, MUDr. Ondřej Rektor

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků v užití metody přímé práci s klienty s duševním onemocněním s východiskem v poznatcích psychiatrické péče. Vzdělávací program si klade za cíl zprostředkovat sociálním pracovníkům porozumění příčinám, projevům a prožívání lidí s duševním onemocněním. První modul: základní informace o klasifikaci duševních poruch; základní - orientační seznámení účastníků s mezinárodní klasifikací duševních nemocí; organické duševní poruchy, schizofrenie, afektivní poruchy, neurotické poruchy, poruchy osobnosti. Druhý modul: základní vhled do metod přímé práce s lidmi s duševním onemocněním; základní informace o metodách přímé práce s klienty v navázání kontaktu a vztahu, vedení rozhovoru, zjišťování potřeb klientů; metoda práce zaměřená na klienta a systém rodiny, komunitní práce. Třetí modul: sociálně-zdravotní kontext péče; klient v kontextu jeho životní situace, porozumění duševní poruše a základní orientace v možnostech intervence a řešení, a to včetně multidisciplinární -mezioborové spolupráce. Čtvrtý modul: základní – orientační informace o systému péče o lidi s duševním onemocněním; ambulantní, komunitní a ústavní péče o lidi s duševním onemocněním; případové vedení; sítě podpory osob s duševním onemocněním; denní stacionáře, krizové služby, sociálně-psychiatrická rehabilitace.

 

Na řešení orientovaný přístup v práci s dětmi a mládeží

Akreditace MPSV ČR č. 2016/0646-SP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 29. 6. 2020.

Lektorské zajištění: Mgr. Kristýna Dvořáková, Mgr. Michal Filák, Mgr. Alena Dzurňáková

Obsahové zaměření:

Vzdělávací program je zaměřen na profesní rozvoj sociálních pracovníků v oblasti využívání specifického přístupu při práci s klienty a jeho praktické aplikace pro práci s cílovou skupinou dětí a mládeže. Vzdělávací program seznamuje účastníky s aktuálním trendem v oblasti přímé práce s klienty, a to přístupem vycházejícím z postmoderní systemické filozofie. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na nácvik komunikačních dovedností účastníků v kontextu socioterapeutického rozhovoru. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku (praktických nácviků a modelových situací) vyzkouší práci s vybranými nástroji Na řešení orientovaného přístupu, jejichž aplikace je možná v prostředí sociální práce. U účastníků dojde nejen rozvoji jejich teoretických znalostí, ale především k rozvoji dovedností využívat a aplikovat tyto nástroje při přímé práci s klienty. Časová dotace vzdělávání je 16 hodin. Obsahuje čtyři moduly. První modul je zaměřen na seznámení s filozofickými východisky a historickým ukotvením přístupu, včetně jeho využívání v zahraničí a ČR. V dalším modulu jsou účastníci seznámeni s vybranými nástroji přístupu a jejich praktickou aplikací při práci s dětmi a mládeží, a to jak v individuální, tak ve skupinové rovině. Třetí modul je věnován ucelené technice Kids´skills a seznamuje s jejími základními kroky a možnostmi využití v prostředí sociální práce. Závěrečný modul je pak věnován praktickému nácviku socioterapeutických rozhovorů za využití vybraných technik Na řešení orientovaného přístupu s důrazem na sebezkušenost a reflexi účastníků.

 

Aplikace prvků arteterapie v sociální práci

Akreditace MPSV ČR č. 2016/1214-SP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 20. 12. 2020.

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Martina Malenová

Obsahové zaměření:

Vzdělávací program nabízí profesní rozvoj sociálních pracovníků v oblasti využívání prvků arteterapie v přímé sociální práci s jednotlivcem, rodinou či skupinou. Program seznamuje účastníky s možností využití metod a technik arteterapie v oblasti přímé práce s klienty, a to přístupem vycházejícím z psychologie a psychoterapie v kombinaci s výtvarným projevem. I. modul: VYMEZENÍ ARTETERAPIE: kontext výtvarné tvorby a psychologie (psychoterapie); výtvarné vyjádření jako nástroj komunikace klienta se soc. pracovníkem; podmínky využití arteterapie v sociální práci. II. modul: PRVKY ARTETERAPIE V SOCIÁLNÍ PRÁCI: aplikace prvků arteterapie v přímé práci s jednotlivcem, rodinou, skupinou; specifika přístupu k různým cílovým skupinám (např. osoby se zdravotním znevýhodněním); výhody a rizika aplikace arteterapie v sociální práci. III. modul: INTERPRETACE V ARTETERAPII: obsah výtvarného projevu a jeho interpretace v soc. práci, cíle interpretace, profesionální přístup využití interpretace výtvarného díla v zájmu klienta; IV. modul: TECHNIKY ARTETERAPIE V SOCIÁLNÍ PRÁCI: nácvik projektivních technik: receptivní a produktivní; vizualizace témat klientů - sebereflexe - životní změna; podpora psychického zdraví a seberozvoj klientů; příklady technik: koláž rodiny, balanční kolo života, moje plastické JÁ, automatická kresba - zdroj sebepoznání, já - my a temperament, volnost versus pravidla v životě.

 

Facilitace skupinových setkání

Akreditace MPSV ČR č.2017/0148-SP-VP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 20. 3. 2021.

Lektorské zajištění: Mgr. Alena Dzurňáková, Mgr. Vladimíra Jůzová, JUDr. Nicol Bednáříková

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámení účastníků s principy efektivního vedení a facilitování skupinových jednání (např. veřejných setkání, případových konferencí, porad či jednání s větším počtem účastníků) a osvojení si dovedností role facilitátora prostřednictvím tréninku intervenčních technik k řešení konfliktů ve skupině.

Získané znalosti a dovednosti vytváří předpoklad pro efektivní facilitaci jakéhokoliv skupinového setkání, zejména pak schopnost identifikovat cíle skupinového setkání, připravit strukturu jednání, řídit a strukturovat proces jednání ve vazbě na stanovené cíle, nastavit preventivní opatření k odstranění případných rizik ohrožujících úspěšnost a efektivnost jednání, aktivně užívat techniky povzbuzovaní účastníků k posunu v procesu, ovládat techniky ke zvládnutí problémových účastníků a eliminaci rizik s tím spojených.

Vzdělávání je plánováno v prezenční formě za použití interaktivních metod, trénování modelových situací a nácviku vedení samotných skupinových procesů. U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí, znalostí a dovedností v rámci vedení skupinových setkání s vizí dosažení stanoveného cíle.

 

Mentorink v sociální práci

Akreditace MPSV ČR č.2017/0150-SP, 14 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 20. 3. 2021.

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Alena Dzurňáková, Mgr. Jana Kazíková, Mgr. Martin Halama

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků na pozici mentora ve vazbě na standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí (7b - pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců včetně zajištění pozice mentora).

Mentorink je možné považovat za součást manažerských dovedností s východiskem v koučovacím přístupu. Vzdělávání sociálních pracovníků - mentorů je možné považovat za nástroj profesního rozvoje specifické role ve vazbě na kompetence: vedení, předávání zkušeností, zodpovědnosti za proces rozvoje mentorovaného, stanovování obsahového a časového plánu mentorovaného apod.

V předkládaném vzdělávání je preferován facilitativní mentorink za využití koučování a inspirování, který je v průběhu vzdělávání srovnáván s direktivním mentorinkem využívajícím přikazování a instruování. Mentorink představuje důvěryhodný vztah mezi mentorem (služebně starším sociálním pracovníkem) a mentorovaným (služebně mladším - do profese nově nastupujícím sociálním pracovníkem), který napomáhá mentorovanému zvládnout zaškolování, respektive je podporovatelem v zajištění dostatečné přípravy nového zaměstnance na výkon pracovní činnosti. Mentor vede mentorovaného v procesu zaškolování, jedná se o řízený proces seznamování zaměstnance s organizací tak, aby se efektivně adaptoval na prostředí, pracovní kolektiv a pracovní požadavky kladené na pozici, kterou má mentorovaný vykonávat.

Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání, kteří si prostřednictvím vlastního prožitku (praktických nácviků a modelových situací) vyzkouší efektivní metody podpory a profesního rozvoje.

 

Úvod do mediace

Akreditace MPSV ČR č. A2017/0186-SP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 27. 6. 2021.

Lektorské zajištění: Mgr. Alena Dzurňáková, Mgr. Vladimíra Jůzová, JUDr. Nicol Bednáříková

Obsahové zaměření:
Cílem vzdělávacího kurzu je profesní rozvoj sociálních pracovníků, který poskytne cílové skupině osob vykonávající přímou práci s klienty základní orientaci v problematice efektivního řešení konfliktů. Seznámí je s principy, postupy a technikami v mediaci, výhodami a nevýhodami mediace oproti soudnímu řešení sporů. Důraz bude kladen na osvojení si komunikačních předpokladů pro samotné vyjednávání při řešení konfliktů.

Účastníci po absolvování vzdělávacího programu budou umět využívat vybrané techniky vyjednávání a mediace, budou znát právní rámec mediace a možnosti jejího využití v ČR. U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí a dovedností v rámci řešení konfliktů primárně při výkonu sociální práce.

Na kurz bude navazovat rozšiřující kurz „Využití mediačních technik při řešení konfliktu v rodině". Pro vstup do navazujícího kurzu bude nutné úspěšně absolvovat kurz Úvod do mediace. Kurz bude realizován v prezenční formě za použití interaktivních metod a tréninku vybraných mediačních technik.

Časová dotace je 16 hodin, 2 vzdělávací dny rozložené v pěti modulech.

 

Využití mediačních technik při řešení konfliktu v rodině

Akreditace MPSV ČR č. A2017/0558-SP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 31. 10. 2021.

Lektorské zajištění: Mgr. Alena Dzurňáková, Mgr. Vladimíra Jůzová, JUDr. Nicol Bednáříková

Obsahové zaměření:
Cílem vzdělávacího kurzu je profesní rozvoj sociálních pracovníků, který poskytne cílové skupině osob vykonávající přímou práci s klienty hlubší orientaci v problematice efektivního řešení konfliktů. Umožní praktický nácvik účinného řešení sporů v rodině za využití mediačních technik, přičemž důraz bude kladen na osvojení si dovednosti vést setkání rodičů, případně dalších členů rodiny při emočně vypjatých situacích. Účastníci budou po absolvování vzdělávacího programu schopni účinně mapovat konflikt, pracovat s rozdílnými zájmy stran a využívat vhodné techniky práce s flipchartem.

U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí v oblasti využívání pokročilých mediačních technik v rámci řešení konfliktů primárně při výkonu sociální práce.

Kurz navazuje na základní kurz Úvod do mediace, jehož úspěšné absolvování je podmínkou vstupu do navazujícího kurzu. Kurz bude realizován v prezenční formě za využití interaktivních metod, tréninku vybraných mediačních technik a praktického nácviku na modelových mediačních kazuistikách.

Časová dotace je 16 hodin, 2 vzdělávací dny rozložené ve dvou modulech.

 

Koučovací přístup v praxi sociální práce II.

Akreditace MPSV ČR č. A2017/0559-SP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 1. 6. 2021.

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Alena Dzurňáková, Mgr. Jana Kazíková, Mgr. Martin Halama

Obsahové zaměření:
Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků v užití metody koučování v přímé práci s klienty. Jedná se o program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin (2 dny vzdělávání), který obsahově navazuje na vzdělávací program koučovacího přístupu v praxi sociální práce v rozsahu 40 vyučovacích. Program si klade za cíl rozvíjet znalosti a především dovednosti sociálních pracovníků v aplikaci nedirektivního přístupu v přímé práci s klienty za využití jejich vlastních zdrojů pro řešení nepříznivých životních situací.

Účastníci budou schopni po absolvování programu využívat rozvinuté kompetence koučovacího přístupu v profesní praxi sociální práce, a to například pro nadefinování cílů spolupráce s klienty, pro tvorbu individuálních plánů s klienty či pro zkompetentňování klientů v řešení jejich nepříznivých sociálních situací. Prostřednictvím metody facilitativního mentorinku budou reflektovány dosavadní zkušenosti sociálních pracovníků ve využití koučovacího přístupu v kontextu jejich rozvojových potřeb pro přímou práci s klienty.

V návazném programu bude kladen důraz na integraci koučovacího přístupu v systému rodiny či skupiny (úvodní program byl primárně zaměřen na individuální koučování). Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání. Prostřednictvím vlastního prožitku – sebezkušenosti, praktických nácviků a modelových situací, budou sociální pracovníci rozvíjet své kompetence.

 

Systemické vedení týmu v kontextu sociální práce

Akreditace MPSV ČR č. A2017/0560-SP/VP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 1. 6. 2021.

Lektorské zajištění: Mgr. Alena Dzurňáková, Mgr. Iva Macková

Obsahové zaměření:
Cílem vzdělávacího programu je rozvoj sociálních pracovníků v pozici manažera týmu v kontextu sociální práce, aby efektivně využívali zákonitosti fungování týmu v pracovním prostředí, vědomě nakládali se změnami v týmu a aby na základě vlastní sebezkušenosti s rolemi v týmu rozlišili řízení od vedení týmu, náhled na přístupy přikazování, instruování, inspirování, koučování a delegování při vedení týmu. Efektivní vedení týmu je možné považovat za součást manažerských dovedností s východiskem v orientaci v systémech.

Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě, za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání (praktických nácviků a modelových situací).

 

Cochemský model pro pomáhající profese

Akreditace MPSV ČR č. A2017/0561-SP, 8 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 1. 6. 2021.

Lektorské zajištění: Mgr. Robin Brzobohatý, Mgr., Ing. Martina Cirbusocá, Ph.D.

Obsahové zaměření:
Hlavním zaměřením programu je objasnění základních principů interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovského konfliktu, tzv. Cochemského modelu. Účelem interdisciplinární spolupráce je efektivnější přístup a řešení případů spojených se sociálně právní ochranou dětí (dále jen SPOD), znalost a vymezení kompetencí jednotlivých subjektů a organizací včetně prohlubování vzájemných kontaktů. Jednotlivé profese (sociální pracovníci, soudci, mediátoři, psychologové) by se neměly stát nástrojem pro vzájemný boj rodičů, ale měly by být podporou pro rodiče při zvládání konfliktu, nebo případně řízení tohoto konfliktu převzít.

Základní metodou je propojení kompetencí a úkonů jednotlivých profesí tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a byly činěny pokud možno automaticky. Interdisciplinární spolupráce se při řešení rodičovských konfliktů nejvíce osvědčuje, pokud je uplatňována od prvního kontaktu rodičů s úřady. Postup je rychlejší a rodičům nedává moc velký prostor k taktizování. V takových případech rovněž působí nejefektivněji nařízená opatření a největší procento rodičů nakonec dospěje k fungující dohodě. To je také hlavní důvod, proč by odborníci měli usilovat o navázání spolupráce mezi sebou. K takové spolupráci je nezbytné orientovat se v možnostech a postupech kolegů z dalších profesí a vědět, jakým způsobem vzájemně provázat své úsilí.

 

 


Website Powered by Joomla!