mpsv-logo-m

Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků.

 

V dalším textu si můžete prohlédnout nabídku kurzů s podrobným popisem jejich obsahu.

 

 

Uvedené kurzy je možné realizovat v sídle TREMEDIAS, případně dle dohody v místě dle potřeb účastníků vzdělávání.

Bližsí informace či dohodu termínů vzdělávání je možné sjednat pomocí e-mail kontaktu či telefonicky.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macková, mackova(zavináč)tremedias(tečka)cz   tel. 739 967 323.

 

Podrobnosti k jednotlivým kurzům:

 

Techniky koučovacího přístupu v sociální práci

Akreditace MPSV ČR č. A2018/0625-SP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 6. 12. 2022.

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Alena Dokulilová, Mgr. Jana Kazíková, Mgr. Martin Halama

Obsahové zaměření:

Vzdělávací program si klade za cíl podpořit profesní rozvoj sociálních pracovníků ve využití metody koučovacího přístupu v přímé práci s klienty. Program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin (2 dny vzdělávání) obsahově navazuje na vzdělávací program Koučovací přístup v praxi sociální práce v rozsahu 40 vyučovacích. Navazující program rozvíjí znalosti a především dovednosti sociálních pracovníků ve využití inspirativních technik nedirektivního přístupu v přímé práci s klienty. Techniky koučovacího přístupu jsou vhodným nástrojem pro navázání a posilování vztahu a komunikace sociálního pracovníka s klientem, posilují neutrální roli sociálního pracovníka a jeho zodpovědnost za proces, přispívají k jeho podpoře nepřebírání zodpovědnosti za klienty. Nácvik je zaměřen na využití inspirativních technik v individuálním plánování, a to jak s jednotlivcem, párem či rodinou. Jedná se např. o techniky SMART a GROW zaměřené na práci s cílem klienta, systemické techniky pro získání náhledu na realitu s potenciálem ke změně, kreativní techniky s využitím inspiračních karet apod. Po absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni využívat rozvinuté kompetence koučovacího přístupu v profesní praxi sociální práce s potenciálem posilování kompetencí klientů pro hledání vlastních zdrojů řešení jejich nepříznivých životních situací. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání. Prostřednictvím vlastního prožitku – sebezkušenosti, praktických nácviků a modelových situací, budou sociální pracovníci rozvíjet své kompetence a následně budou schopni využívat efektivní metody podpory a rozvoje lidí ve své profesní praxi.

 

Sociální komunikace v kontextu životních ztrát

Akreditace MPSV ČR č. A2018/0626-SP, 8 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 6. 12. 2022.

Lektorské zajištění: Ing., Bc. Marcela Blažková, Mgr. Iva Macková,

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je podpora profesního rozvoje sociálních pracovníků v oblasti sociální komunikace v kontextu životních ztrát. U účastníků budou posilovány kompetence ke zvládnutí sociální komunikace s klienty a jejich rodinami včetně možností vhodných reakcí a nabídek adekvátního způsob pomoci v kontextu zátěžových životních situací. Program si klade za cíl rozvíjet znalosti a především dovednosti sociálních pracovníků v aplikaci nedirektivního přístupu v přímé práci s klienty za využití jejich vlastních zdrojů pro řešení nepříznivých životních situací. Účastníci budou schopni po absolvování programu porozumět jednotlivým fázím, kterými klienti prochází v procesu různých životních ztrát (např. úmrtí, ztráta partnera či rodinného příslušníka, ztráta bydlení či zaměstnání) a využívat tyto znalosti v profesní praxi sociální práce pro vhodnější spolupráci s klienty. Program nabízí teorii, diskusi i prostor k zamyšlení a rovněž praktická cvičení, která se dotýkají této specifické oblasti sociální práce. Účastníci budou mít prostor k znovureflektování obtížných situací, kterými v rámci své profese prošli tak, aby do budoucna mohli předcházet etickým pochybením. Program se také zaměřuje na zdravé způsoby sebepodpory sociálních pracovníků v zátěžových situacích s klienty. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání.

 

Dramatický trojúhelník v sociální práci

Akreditace MPSV ČR č. A2017/0708-SP, 8 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 1. 2. 2022.

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Martin Halama

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků v užití prvků transakční analýzy v přímé práci s klienty.

Jedná se o program s časovou dotací 8 vyučovacích hodin (1 den vzdělávání).

Program si klade za cíl rozvíjet znalosti a především dovednosti sociálních pracovníků v aplikaci dramatického trojúhelníku v sociální práci s cílem porozumění „nezdravým" vztahům, které se mohou odehrávat mezi klienty v systému rodiny či ve vztazích mezi klienty a sociálními pracovníky.

Prioritou vzdělávacího programu je podpora schopnosti získat náhled na nezdravé vzorce chování s rozvojem strategie zdravých vztahů a komunikace. Účastníci budou schopni po absolvování vzdělávacího programu identifikovat role dramatického trojúhelníku (autorita, oběť, zachránce) a aplikovat jej do praxe sociální práce.

Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání, a to včetně supervizní podpory v reálných kazuistikách.

Kurz obsahuje 3 moduly:

1. Transakční analýza v sociální práci

- východisko dramatického trojúhelníku v transakční analýze dle Erica Berneho, složky kognitivní, emocionální a behaviorální (myšlení, prožívání, jednání) v kontextu mezilidských vztahů, a to prostřednictvím diagnostiky stavů ega (rodič, dítě, dospělý), 4 základních životních pozic (já jsem OK, ty jsi OK; já jsem OK, ty nejsi OK; já nejsem OK, ty nejsi OK; já nejsem OK, ty nejsi OK).

2. Dramatický trojúhelník v sociální práci

- aplikace dramatického trojúhelníku (autorita, oběť, zachránce) v praxi sociální práce v přímé práci s jednotlivcem, rodinou či skupinou, případně komunitou v kontextu řešení nepříznivých životních situací za využití potenciálu klientů. Rozvoj zdravých komunikačních dovedností v systému, kdy sociální pracovník může být klienty „vtahován" do rolí zachránce, oběti i autority. Vizualizace systému dramatického trojúhelníků ve vazbě na hledání zdravých vztahů a komunikačních strategií za využití mentálního mapování, stavění systému aktérů, map rodiny apod.

3. Supervize rolí dramatického trojúhelníku

- cílem využití supervize je porozumění „nezdravým vztahům" vyskytujícím se v sociální práci s potenciálem získání náhledu volbu vhodných strategií. Jedná se např. o témata manipulujících/agresivních klientů, o rodiny s výskytem domácího násilí, klientů vyžadujících „přepečování" s potenciálem závislosti na sociální práci.

 

Základy metod práce s lidmi s duševním onemocněním

Akreditace MPSV ČR č.2016/0863-SP, 7 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 20. 9. 2020.

Lektorské zajištění: MUDr. Petr Grossmann, MUDr. Zuzana Vlčková, MUDr. Ondřej Rektor

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků v užití metody přímé práci s klienty s duševním onemocněním s východiskem v poznatcích psychiatrické péče. Vzdělávací program si klade za cíl zprostředkovat sociálním pracovníkům porozumění příčinám, projevům a prožívání lidí s duševním onemocněním. První modul: základní informace o klasifikaci duševních poruch; základní - orientační seznámení účastníků s mezinárodní klasifikací duševních nemocí; organické duševní poruchy, schizofrenie, afektivní poruchy, neurotické poruchy, poruchy osobnosti. Druhý modul: základní vhled do metod přímé práce s lidmi s duševním onemocněním; základní informace o metodách přímé práce s klienty v navázání kontaktu a vztahu, vedení rozhovoru, zjišťování potřeb klientů; metoda práce zaměřená na klienta a systém rodiny, komunitní práce. Třetí modul: sociálně-zdravotní kontext péče; klient v kontextu jeho životní situace, porozumění duševní poruše a základní orientace v možnostech intervence a řešení, a to včetně multidisciplinární -mezioborové spolupráce. Čtvrtý modul: základní – orientační informace o systému péče o lidi s duševním onemocněním; ambulantní, komunitní a ústavní péče o lidi s duševním onemocněním; případové vedení; sítě podpory osob s duševním onemocněním; denní stacionáře, krizové služby, sociálně-psychiatrická rehabilitace.

  

Aplikace prvků arteterapie v sociální práci

Akreditace MPSV ČR č. 2016/1214-SP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 20. 12. 2020.

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Martina Malenová

Obsahové zaměření:

Vzdělávací program nabízí profesní rozvoj sociálních pracovníků v oblasti využívání prvků arteterapie v přímé sociální práci s jednotlivcem, rodinou či skupinou. Program seznamuje účastníky s možností využití metod a technik arteterapie v oblasti přímé práce s klienty, a to přístupem vycházejícím z psychologie a psychoterapie v kombinaci s výtvarným projevem. I. modul: VYMEZENÍ ARTETERAPIE: kontext výtvarné tvorby a psychologie (psychoterapie); výtvarné vyjádření jako nástroj komunikace klienta se soc. pracovníkem; podmínky využití arteterapie v sociální práci. II. modul: PRVKY ARTETERAPIE V SOCIÁLNÍ PRÁCI: aplikace prvků arteterapie v přímé práci s jednotlivcem, rodinou, skupinou; specifika přístupu k různým cílovým skupinám (např. osoby se zdravotním znevýhodněním); výhody a rizika aplikace arteterapie v sociální práci. III. modul: INTERPRETACE V ARTETERAPII: obsah výtvarného projevu a jeho interpretace v soc. práci, cíle interpretace, profesionální přístup využití interpretace výtvarného díla v zájmu klienta; IV. modul: TECHNIKY ARTETERAPIE V SOCIÁLNÍ PRÁCI: nácvik projektivních technik: receptivní a produktivní; vizualizace témat klientů - sebereflexe - životní změna; podpora psychického zdraví a seberozvoj klientů; příklady technik: koláž rodiny, balanční kolo života, moje plastické JÁ, automatická kresba - zdroj sebepoznání, já - my a temperament, volnost versus pravidla v životě.

 

Facilitace skupinových setkání

Akreditace MPSV ČR č.2017/0148-SP-VP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 20. 3. 2021.

Lektorské zajištění: Mgr. Alena Dokulilová, Mgr. Vladimíra Jůzová, JUDr. Nicol Bednáříková

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámení účastníků s principy efektivního vedení a facilitování skupinových jednání (např. veřejných setkání, případových konferencí, porad či jednání s větším počtem účastníků) a osvojení si dovedností role facilitátora prostřednictvím tréninku intervenčních technik k řešení konfliktů ve skupině.

Získané znalosti a dovednosti vytváří předpoklad pro efektivní facilitaci jakéhokoliv skupinového setkání, zejména pak schopnost identifikovat cíle skupinového setkání, připravit strukturu jednání, řídit a strukturovat proces jednání ve vazbě na stanovené cíle, nastavit preventivní opatření k odstranění případných rizik ohrožujících úspěšnost a efektivnost jednání, aktivně užívat techniky povzbuzovaní účastníků k posunu v procesu, ovládat techniky ke zvládnutí problémových účastníků a eliminaci rizik s tím spojených.

Vzdělávání je plánováno v prezenční formě za použití interaktivních metod, trénování modelových situací a nácviku vedení samotných skupinových procesů. U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí, znalostí a dovedností v rámci vedení skupinových setkání s vizí dosažení stanoveného cíle.

 

Mentorink v sociální práci

Akreditace MPSV ČR č.2017/0150-SP, 14 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 20. 3. 2021.

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Alena Dokulilová, Mgr. Jana Kazíková, Mgr. Martin Halama

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků na pozici mentora ve vazbě na standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí (7b - pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců včetně zajištění pozice mentora).

Mentorink je možné považovat za součást manažerských dovedností s východiskem v koučovacím přístupu. Vzdělávání sociálních pracovníků - mentorů je možné považovat za nástroj profesního rozvoje specifické role ve vazbě na kompetence: vedení, předávání zkušeností, zodpovědnosti za proces rozvoje mentorovaného, stanovování obsahového a časového plánu mentorovaného apod.

V předkládaném vzdělávání je preferován facilitativní mentorink za využití koučování a inspirování, který je v průběhu vzdělávání srovnáván s direktivním mentorinkem využívajícím přikazování a instruování. Mentorink představuje důvěryhodný vztah mezi mentorem (služebně starším sociálním pracovníkem) a mentorovaným (služebně mladším - do profese nově nastupujícím sociálním pracovníkem), který napomáhá mentorovanému zvládnout zaškolování, respektive je podporovatelem v zajištění dostatečné přípravy nového zaměstnance na výkon pracovní činnosti. Mentor vede mentorovaného v procesu zaškolování, jedná se o řízený proces seznamování zaměstnance s organizací tak, aby se efektivně adaptoval na prostředí, pracovní kolektiv a pracovní požadavky kladené na pozici, kterou má mentorovaný vykonávat.

Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání, kteří si prostřednictvím vlastního prožitku (praktických nácviků a modelových situací) vyzkouší efektivní metody podpory a profesního rozvoje.

 

Využití mediačních technik při řešení konfliktu v rodině

Akreditace MPSV ČR č. A2017/0558-SP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 31. 10. 2021.

Lektorské zajištění: Mgr. Alena Dokulilová, Mgr. Vladimíra Jůzová, JUDr. Nicol Bednáříková

Obsahové zaměření:
Cílem vzdělávacího kurzu je profesní rozvoj sociálních pracovníků, který poskytne cílové skupině osob vykonávající přímou práci s klienty hlubší orientaci v problematice efektivního řešení konfliktů. Umožní praktický nácvik účinného řešení sporů v rodině za využití mediačních technik, přičemž důraz bude kladen na osvojení si dovednosti vést setkání rodičů, případně dalších členů rodiny při emočně vypjatých situacích. Účastníci budou po absolvování vzdělávacího programu schopni účinně mapovat konflikt, pracovat s rozdílnými zájmy stran a využívat vhodné techniky práce s flipchartem.

U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí v oblasti využívání pokročilých mediačních technik v rámci řešení konfliktů primárně při výkonu sociální práce.

Kurz navazuje na základní kurz Úvod do mediace, jehož úspěšné absolvování je podmínkou vstupu do navazujícího kurzu. Kurz bude realizován v prezenční formě za využití interaktivních metod, tréninku vybraných mediačních technik a praktického nácviku na modelových mediačních kazuistikách.

Časová dotace je 16 hodin, 2 vzdělávací dny rozložené ve dvou modulech.

 

Úvod do mediace

Akreditace MPSV ČR č. A2017/0186-SP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 27. 6. 2021.

Lektorské zajištění: Mgr. Alena Dokulilová, Mgr. Vladimíra Jůzová, JUDr. Nicol Bednáříková

Obsahové zaměření:
Cílem vzdělávacího kurzu je profesní rozvoj sociálních pracovníků, který poskytne cílové skupině osob vykonávající přímou práci s klienty základní orientaci v problematice efektivního řešení konfliktů. Seznámí je s principy, postupy a technikami v mediaci, výhodami a nevýhodami mediace oproti soudnímu řešení sporů. Důraz bude kladen na osvojení si komunikačních předpokladů pro samotné vyjednávání při řešení konfliktů.

Účastníci po absolvování vzdělávacího programu budou umět využívat vybrané techniky vyjednávání a mediace, budou znát právní rámec mediace a možnosti jejího využití v ČR. U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí a dovedností v rámci řešení konfliktů primárně při výkonu sociální práce.

Na kurz bude navazovat rozšiřující kurz „Využití mediačních technik při řešení konfliktu v rodině". Pro vstup do navazujícího kurzu bude nutné úspěšně absolvovat kurz Úvod do mediace. Kurz bude realizován v prezenční formě za použití interaktivních metod a tréninku vybraných mediačních technik.

Časová dotace je 16 hodin, 2 vzdělávací dny rozložené v pěti modulech.

 

Koučovací přístup v praxi sociální práce II.

Akreditace MPSV ČR č. A2017/0559-SP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 1. 6. 2021.

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Alena Dokulilová, Mgr. Jana Kazíková, Mgr. Martin Halama

Obsahové zaměření:
Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků v užití metody koučování v přímé práci s klienty. Jedná se o program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin (2 dny vzdělávání), který obsahově navazuje na vzdělávací program koučovacího přístupu v praxi sociální práce v rozsahu 40 vyučovacích. Program si klade za cíl rozvíjet znalosti a především dovednosti sociálních pracovníků v aplikaci nedirektivního přístupu v přímé práci s klienty za využití jejich vlastních zdrojů pro řešení nepříznivých životních situací.

Účastníci budou schopni po absolvování programu využívat rozvinuté kompetence koučovacího přístupu v profesní praxi sociální práce, a to například pro nadefinování cílů spolupráce s klienty, pro tvorbu individuálních plánů s klienty či pro zkompetentňování klientů v řešení jejich nepříznivých sociálních situací. Prostřednictvím metody facilitativního mentorinku budou reflektovány dosavadní zkušenosti sociálních pracovníků ve využití koučovacího přístupu v kontextu jejich rozvojových potřeb pro přímou práci s klienty.

V návazném programu bude kladen důraz na integraci koučovacího přístupu v systému rodiny či skupiny (úvodní program byl primárně zaměřen na individuální koučování). Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání. Prostřednictvím vlastního prožitku – sebezkušenosti, praktických nácviků a modelových situací, budou sociální pracovníci rozvíjet své kompetence.

 

Systemické vedení týmu v kontextu sociální práce

Akreditace MPSV ČR č. A2017/0560-SP/VP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 1. 6. 2021.

Lektorské zajištění: Mgr. Alena Dokulilová, Mgr. Iva Macková

Obsahové zaměření:
Cílem vzdělávacího programu je rozvoj sociálních pracovníků v pozici manažera týmu v kontextu sociální práce, aby efektivně využívali zákonitosti fungování týmu v pracovním prostředí, vědomě nakládali se změnami v týmu a aby na základě vlastní sebezkušenosti s rolemi v týmu rozlišili řízení od vedení týmu, náhled na přístupy přikazování, instruování, inspirování, koučování a delegování při vedení týmu. Efektivní vedení týmu je možné považovat za součást manažerských dovedností s východiskem v orientaci v systémech.

Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě, za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání (praktických nácviků a modelových situací).

 

Cochemský model pro pomáhající profese

Akreditace MPSV ČR č. A2017/0561-SP, 8 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 1. 6. 2021.

Lektorské zajištění: Mgr. Robin Brzobohatý, Mgr., Ing. Martina Cirbusocá, Ph.D.

Obsahové zaměření:
Hlavním zaměřením programu je objasnění základních principů interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovského konfliktu, tzv. Cochemského modelu. Účelem interdisciplinární spolupráce je efektivnější přístup a řešení případů spojených se sociálně právní ochranou dětí (dále jen SPOD), znalost a vymezení kompetencí jednotlivých subjektů a organizací včetně prohlubování vzájemných kontaktů. Jednotlivé profese (sociální pracovníci, soudci, mediátoři, psychologové) by se neměly stát nástrojem pro vzájemný boj rodičů, ale měly by být podporou pro rodiče při zvládání konfliktu, nebo případně řízení tohoto konfliktu převzít.

Základní metodou je propojení kompetencí a úkonů jednotlivých profesí tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a byly činěny pokud možno automaticky. Interdisciplinární spolupráce se při řešení rodičovských konfliktů nejvíce osvědčuje, pokud je uplatňována od prvního kontaktu rodičů s úřady. Postup je rychlejší a rodičům nedává moc velký prostor k taktizování. V takových případech rovněž působí nejefektivněji nařízená opatření a největší procento rodičů nakonec dospěje k fungující dohodě. To je také hlavní důvod, proč by odborníci měli usilovat o navázání spolupráce mezi sebou. K takové spolupráci je nezbytné orientovat se v možnostech a postupech kolegů z dalších profesí a vědět, jakým způsobem vzájemně provázat své úsilí.

  

Koučovací přístup v praxi sociální práce

akreditace MPSV ČR č. A2019/0571-SP, 40 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 24. 06. 2023.

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Alena Dokulilová, Mgr. Jana Kazíková, Mgr. Martin Halama

Obsahové zaměření:

východiska koučování, zásady, kompetence pro koučování, dohoda pro koučování; využitelnost přístupu koučování jako metody přímé práce s klientem; nácvik metody nedirektivní podpory potenciálu klienta; zaměření na vztah kouč a koučovaný, tj. sociální pracovník a klient; proces koučování (od cíle k akci), nácvik stanovení komplexních, dílčích cílů a kroků; strategie zaměřené na řešení situace klienta; model SMART - nácvik reálnosti, dosažitelnosti a měřitelnosti cílů; typologie klientů a jejich koučovatelnost; nácvik aplikace technik koučování pro přímou práci s klientem v oblasti sociální práce; rozlišování podmínek využitelnosti technik v přímé práci s klientem. Časová dotace kurzu je rozložena do 5 dnů setkání ( bloky: 2 dny + 2 dny + 1 den), prioritou kurzu je zvědomění si principů koučování včetně nácviku procesu koučování a využití různých technik pro přímou práci s klienty.

 

Na řešení orientovaná práce s dítětem

Akreditace MPSV ČR č. A2020/0028-SP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 12. 3. 2024.

Lektorské zajištění: Mgr. Vladimíra Jůzová, Mgr. Alena Dokulilová, Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků v oblasti využívání specifického přístupu při práci s klienty a jeho praktické aplikace pro práci s cílovou skupinou dětí a mládeže.

Vzdělávací program seznamuje účastníky s aktuálním trendem v oblasti přímé práce s klienty, a to přístupem vycházejícím z postmoderní systemické filozofie. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na nácvik komunikačních dovedností účastníků v kontextu socioterapeutického rozhovoru. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku (praktických nácviků a modelových situací) vyzkouší práci s vybranými nástroji Na řešení orientovaného přístupu, jejichž aplikace je možná v prostředí sociální práce. U účastníků dojde nejen rozvoji jejich teoretický znalostí, ale především k rozvoji dovedností využívat a aplikovat tyto nástroje při přímé práci s klienty. První modul je zaměřen na seznámení s filozofickými východisky a historickým ukotvením přístupu, včetně jeho využívání v zahraničí a ČR. V dalším modulu jsou účastníci seznámeni s vybranými nástroji přístupu a jejich praktickou aplikací při práci s dětmi a mládeží, a to jak v individuální, tak ve skupinové rovině. Třetí modul je věnován ucelené technice Kids´skills a seznamuje s jejími základními kroky a možnostmi využití v prostředí sociální práce. Závěrečný modul je pak věnován praktickému nácviku socioterapeutických rozhovorů za využití vybraných technik Na řešení orientovaného přístupu.

 

Intervence sociálního pracovníka v systému klienta

Akreditace MPSV ČR č. A2020/0097-SP, 16 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 16. 4. 2024.

Lektorské zajištění: Mgr. Martin Halama, Mgr. Iva Macková, Mgr. Alena Dokulilová

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků založený na využití přístupu podporujícího posilování kompetencí klientů. Metoda přímé práce s klientem má východisko v koučovacím a systemickém přístupu jakožto formě partnerské podpory a rozvoje lidí, respektive klientů praxe sociální práce vycházející z předpokladu nedirektivního využití potenciálu klientů pro řešení jejich nepříznivých životních situací. Prioritou vzdělávání je náhled na roli sociálního pracovníka a způsoby jeho intervencí v systému klienta, rodiny či komunity. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání, kteří si prostřednictvím vlastního prožitku (praktických nácviků a modelových situací) vyzkouší efektivní metody podpory a rozvoje lidí. U účastníků - sociálních pracovníků dojde k jejich rozvoji znalostí, ale především k rozvoji dovedností využití této metody v přímé práci s klienty s cílem vědomého posilování kompetencí klientů. Časová dotace vzdělávání je 16 vyučovacích hodin, 2 dny, 2 moduly: 1. modul – koučovací a systemický přístup v sociální práci 2. modul – role sociálního pracovníka a způsoby jeho intervencí v systému klienta.

 

Dluhové poradenství v pomáhající profesi

Akreditace MPSV ČR č. A2020/0222-SP, 8 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 20. 4. 2024.

Lektorské zajištění: JUDr. Nicol Bednáříková, Ing. Kateřina Prokopová

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího kurzu je profesní rozvoj sociálních pracovníků, který poskytne cílové skupině osob vykonávající přímou práci s klienty základní orientaci v dluhové problematice jak při výkonu přímé sociální práce s dospělým klientem, tak při výkonu sociálně právní ochrany dětí. Cílem je získání alespoň základního právního povědomí na úseku dluhové legislativy, a to jak v oblasti hmotného práva, tak procesního včetně oblasti oddlužení formou insolvence fyzických osob. Vzdělávání je plánováno v prezenční formě za použití interaktivních metod a nácviku identifikace a využití vhodných nástrojů k řešení finanční nepřízně. Časová dotace je 8 hodin, 1 vzdělávací den rozložený ve třech modulech. U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí, znalostí a dovedností v komplexní oblasti dluhové problematiky fyzických osob.

 

Sociální práce se systémem rodiny

Akreditace MPSV ČR č. A2020/0304-SP, 112 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 30. 5. 2024.

Lektorské zajištění: Mgr. Martin Halama, Mgr. Iva Macková, Mgr. Vladimíra Jůzová, Mgr. Alena Dokulilová, JUDr. Nicol Bednáříková

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je ucelený profesní rozvoj sociálních pracovníků v kontextu systemického přístupu založeného na práci se systémem klienta, a to včetně interdisciplinární spolupráce. Integrujícím východiskem intervencí sociálních pracovníků je podpora klientů s prioritou využití jejich vlastního potenciálu při řešení nepříznivých životních situací. Zásadou přístupů je, že sociální pracovník podporuje klienta v podniknutí konkrétní kroků za účelem naplnění jeho potřeb a dosažení cílů (změny nevýhodné, problematické či krizové situace apod.), a to budováním klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti. Potenciálem přístupů je předpoklad dosahování lepších výsledků klientů v kratším čase a především posilování kompetencí k řešení životních situací samotným klientem. Přístupy jsou aplikovatelné v kontextu individuálního plánování. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání. Časová dotace vzdělávacího programu 112 vyučovacích hodin je rozložená do sedmi dvoudenních tematických bloků (1 blok = 16 vyuč. hod./2 dny vzdělávání): systemická práce s rodinou, bio-psycho-sociální koncept, interdisciplinární spolupráce a potřeby aktérů, základy mediace v sociální práci, základy koučování v sociální práci, na řešení orientovaná práce s dítětem, supervize a mentorink „sociální práce se systémem rodiny“.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla