Akreditace MPSV ČR č. A2017/0708-SP, 8 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 1. 2. 2022.

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Martin Halama

Obsahové zaměření: 

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků v užití prvků transakční analýzy v přímé práci s klienty.

Jedná se o program s časovou dotací 8 vyučovacích hodin (1 den vzdělávání).

Program si klade za cíl rozvíjet znalosti a především dovednosti sociálních pracovníků v aplikaci dramatického trojúhelníku v sociální práci s cílem porozumění „nezdravým" vztahům, které se mohou odehrávat mezi klienty v systému rodiny či ve vztazích mezi klienty a sociálními pracovníky.

Prioritou vzdělávacího programu je podpora schopnosti získat náhled na nezdravé vzorce chování s rozvojem strategie zdravých vztahů a komunikace. Účastníci budou schopni po absolvování vzdělávacího programu identifikovat role dramatického trojúhelníku (autorita, oběť, zachránce) a aplikovat jej do praxe sociální práce.

 

Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání, a to včetně supervizní podpory v reálných kazuistikách.

 

Kurz obsahuje 3 moduly:

 

1. Transakční analýza v sociální práci

- východisko dramatického trojúhelníku v transakční analýze dle Erica Berneho, složky kognitivní, emocionální a behaviorální (myšlení, prožívání, jednání) v kontextu mezilidských vztahů, a to prostřednictvím diagnostiky stavů ega (rodič, dítě, dospělý), 4 základních životních pozic (já jsem OK, ty jsi OK; já jsem OK, ty nejsi OK; já nejsem OK, ty nejsi OK; já nejsem OK, ty nejsi OK).

 

2. Dramatický trojúhelník v sociální práci

- aplikace dramatického trojúhelníku (autorita, oběť, zachránce) v praxi sociální práce v přímé práci s jednotlivcem, rodinou či skupinou, případně komunitou v kontextu řešení nepříznivých životních situací za využití potenciálu klientů. Rozvoj zdravých komunikačních dovedností v systému, kdy sociální pracovník může být klienty „vtahován" do rolí zachránce, oběti i autority. Vizualizace systému dramatického trojúhelníků ve vazbě na hledání zdravých vztahů a komunikačních strategií za využití mentálního mapování, stavění systému aktérů, map rodiny apod.

 

3. Supervize rolí dramatického trojúhelníku

- cílem využití supervize je porozumění „nezdravým vztahům" vyskytujícím se v sociální práci s potenciálem získání náhledu volbu vhodných strategií. Jedná se např. o témata manipulujících/agresivních klientů, o rodiny s výskytem domácího násilí, klientů vyžadujících „přepečování" s potenciálem závislosti na sociální práci.

Joomla templates by a4joomla