Business angličtina - pilotní ověření PDF Tisk Email
Úterý, 03 Březen 2015 19:04

business english pilot1mJak jsme pokročili v projektu "Vstupte do světa business angličtiny"? To je téma, které vám přinášíme v následujícím článku. Daří se nám naplňovat klíčové aktivity pilotního projektu, ve kterém se jsme napomohli zlepšit znalosti zúčastněných osob a díky interakci s nimi se našim lektorům daří "ladit" vznikající výukový materiál. To je smysl a přínost tohoto projektu...

 

 

V období prosinec 2014 až březen 2015 realizuje TREMEDIAS třetí klíčovou aktivitu projektu ESF OPVK „Vstupte do světa business angličtiny" reg.č. CZ.1.07/3.2.09/04.0002. Jedná o pilotní ověření v rámci projektu vytvořené interaktivní učebnice a vytvořeného kurzu. Pilotní ověření probíhá v prezenční formě za účasti třiceti osob v rámci dalšího vzdělávání dospělých, kteří jsou rozděleni do 3 skupin. Pro zachování efektivní komunikace a součinnosti jsou postupně ověřovány lekce 1 - 5 prvními deseti účastníky, lekce 6 - 10 dalšími deseti a lekce 11 - 15 posledními deseti. Díky menšímu počtu účastníků ve skupině získává lektor prostor věnovat se podrobněji každému účastníkovi, zjistit jeho motivaci i možné studijní nedostatky. Během ověřování funkčnosti jednotlivých lekcí vzniká přátelské prostředí, které podporuje a zvyšuje výkon účastníka a účinnost působení lektora. Lektor tedy získává cenné informace a poznatky, které průběžně začleňuje do podpůrných metodických materiálů ke kurzu. V rámci pilotního ověření jsou posluchačům průběžně rozdávány evaluační dotazníky, na základě kterých dochází k úpravám a optimalizaci interaktivní učebnice a podkladům ke kurzu.

 

Ukázka:

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ OSOB Z CÍLOVÝCH SKUPIN 

1. skupina pilotního ověření za období od 2. 12. 2014 do 4. 12. 2014

Do prvního pilotního ověření kurzu „vstupte do světa business angličtiny" vstoupila skupina deseti osob (2 ženy, 8 mužů), kteří pracují ve třech firmách kraje Vysočina. Všichni se řadí do cílové skupiny účastníků dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.

 

business english pilot graf1     business english pilot graf     

 

První pilotní ověření úspěšně absolvovalo všech 10 účastníků vstupujících do kurzu, kteří se stali úspěšně podpořenými osobami z cílové skupiny dalšího vzdělávání.

Evaluační dotazník vyplnilo 10 účastníků. V rámci evaluace se účastníci vyjadřovali ke 4 blokům dotazníku: úvod lekce, blok čtení, blok poslechu a blok videa.

1. blok: bylo zjišťováno, zda úvodní slovo dává dostatečný přehled o tom, co lze v lekci očekávat a na konci lekce měli dotazovaní odpovědět, zda obsah splnil to, co bylo v úvodu definováno.
Na oba dotazy bylo odpovězeno kladně od všech účastníků. Z uvedeného je možno vyvodit, obeznámení s náplní vzdělávacího kurzu je vyhovující.

2. blok: čtení – zjišťoval se přínos pro praktické využití, obsahová stránka a dostatečná obtížnost cvičení. V těchto bodech všichni dotazovaní odpovídali kladně, pouze jeden dotazovaný navrhl možné zlepšení – začlenit do textu minulé časy ve všech formách. Na otázku, zda účastníci kurzu nalezli v textu chyby, odpověděli kladně 3. Proto je třeba se v dalších lekcích víc zaměřit na bezchybný test. Dále by bylo vhodné v dalších lekcích vysvětlit výrazy, které uvádějí dotazovaní jako výrazy, které by mohly českým studentům působit při čtení problémy. Zmíněné výrazy uvádějí 4 z dotazovaných.

3. blok: poslech - zjišťoval se přínos pro praktické využití, obsahová stránka, dostatečná obtížnost cvičení a chyby v této sekci. Vše je hodnoceno kladně, žádný návrh na zlepšení nikdo neuvedl. Zjištěné chyby uvedli 3 dotazovaní a 2 uvedli výrazy, které by se mohly zařadit do sekce Language points. Z toho vyplývá, že bude třeba prověřit bezchybnost této sekce a zařadit navrhované výrazy do dalších lekcí.

4. blok: video nahrávka - zjišťoval se přínos pro praktické využití, obsahová stránka, dostatečná obtížnost cvičení, chyby v této sekci a grafické úprava lekce. Celá sekce je všemi dotazovanými hodnocena kladně, kromě otázky zjištěných chyb – 3 uvádějí chybu, a otázky grafické úpravy. Zde 1 z dotazovaných upozorňuje na malý rámeček, který způsobuje špatnou čitelnost titulku lekce. Navrhované opatření je shodné s předchozími bloky.

 

business english pilot1

 

business english pilot2

 

business english pilot3 

 

 

 

 

Website Powered by Joomla!