Úvodní slovo Mgr. Ivy Mackové ve výroční zprávě:

V roce 2021 se podařilo týmu spolku TREMEDIAS mnohé:

 • v oblasti přímé práce s klienty realizovat jejich odbornou podporu prostřednictvím
  rodinných mediací, terapií, odborného poradenství či koučování s cílem rozvíjení
  potenciálu kompetencí klientů pro zvládání životních situací,
 • v oblasti profesní podpory sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
  poskytovat supervize a vzdělávání,
 • v oblasti pracovní integrace osob s těžkým zrakovým postižením se spolupodílet
  na zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem a jejich sociálním začleňování,
 • v oblasti participace nezletilých dětí v opatrovnickém řízení vytvořit a uvést
  do provozu Centrum pro děti.

Společným úsilím týmu se podařilo zprovozněním Centra pro děti navázat na vývoj
výkonu kolizního opatrovnictví v územním obvodu Okresního soudu Třebíč, který
se změnil v kontextu interdisciplinarity, a to tím, že je uplatňován princip
interdisciplinární spolupráce „Třebíčské praxe“ s prvky tzv. cochemského modelu.

Spolek TREMEDIAS byl a stále je koordinátorem interdisciplinarity subjektů
zapojených do opatrovnického řízení, podporovatelem jednotnosti přístupu a procesu
v posilování rodičovské zodpovědnosti, uplatňování principu společného jednání rodičů
v jeden čas na jednom místě, edukaci rodičů s východisky Úmluvy o právech dítěte,
„Sdíleného rodičovství“ s využíváním „Rodičovského plánu“.

Díky vytvořenému Centru pro děti došlo k inovativnímu rozšíření odborné podpory v systému rodiny, a to včetně
podpory nezletilých dětí prostřednictvím jejich informování a zapojování do řešení
rodinných situací spojených s rozpadem rodiny.

Naše  odborné  služby  můžeme  poskytovat  na  základě  součinnosti  s ostatními 
profesionály nejen v oblasti sociální práce, ale nyní častěji i v rámci interdisciplinární 
a mezioborové součinnosti s cílem podporování systémových změn.  
 
Činnosti  spolku  TREMEDIAS  můžeme  vykonávat  díky  vícezdrojovému  financování 
služeb prostřednictvím dotací z MPSV, ESF, Kraje Vysočina, Měst Třebíč, Náměšť nad 

Oslavou a Moravské Budějovice.   

 

Celý text výroční zprávy je k dispozici zde

A co bylo jinak? Mnohé… nahrazování osobních kontaktů s klienty vzdálenými formami komunikace a spolupráce a to počínaje individuálním poradenstvím, krizovou intervencí, terapií až k on-line rodinným mediacím… vzdělávání osob s těžkým zrakovým postižením při odborných rekvalifikacích na pozici digitalizátorů dokumentů prostřednictvím Skype… poskytování odborné podpory sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách za využití platforem Google meet či Zoom, kdy byla realizována individuální či skupinová supervize, metodické vedení, mezioborová spolupráce, mentorink či koučování.

V týmu TREMEDIAS jsme se na nové cestě profesním životem učili býti tvůrci života nikoliv jejich oběti. Při výkonu svých činností jsme se však opakovaně setkávali s tématem MOCI… bezMOCi… neMOCi… poMOCi, které se může v mezilidských vztazích projevovat „nezdravými způsoby komunikace a chování“.

Reflektovali jsme, že ztráta osobních mezilidských kontaktů a období nejistoty přineslo zvýšenou četnost našich kontaktů s lidmi v úzkostných stavech, prohlubovaní mezilidských konfliktů či psychopatologických zátěží, a to včetně zvýšeného výskytu domácího násilí.

Tyto poznatky vnímáme jako příležitost ke změně – ještě více podporovat v našich činnostech práci s celým systémem klienta s cílem zkompetentňování klientů a posilování “zdravých mezilidských vztahů“ cestou systémových změn.

Významný potenciál spatřujeme v rozvíjení příležitostí mezioborové spolupráce u ohrožených dětí, rodin a osob se zdravotním znevýhodněním, a to cestou součinnosti neziskového sektoru se státní správou v oblastech sociální práce, sociálních služeb, justice, školství a zdravotnictví.

Ať už se nám v životě přihodí cokoliv, máme vždy možnost zvolit si, jakým způsobem na to zareagujeme. Když si osvojíme návyk hledat v každé situaci něco pozitivního nebo něco, co se situací můžeme naučit, máme možnost vydat se s novou zkušeností dál na cestě životem… třeba i za podpory TREMEDIAS.

Mgr. Iva Macková

Celý text výroční zprávy je k dispozici zde

Jedenáct let fungování spolku TREMEDIAS nabízí možnost ohlédnutí se, pozastavení se,
uvědomění si … a nás v týmu při této příležitosti napadá otázka:

„Co jsou žité hodnoty týmu TREMEDIAS?“

Stabilita jakožto síla vůle a odhodlanosti, získáváme ji, když se věnujeme tomu, na čem
nám opravdu záleží, jakožto stabilní tým známe svůj směr a toho se držíme.

Tvořivost se schopností přicházet s novými neotřelými nápady, projekty, záměry … je
to projev naší nespoutané síly, umožňuje nám kombinovat tradiční prvky
s netradičními způsoby, vidět věci v jiném světle a hledat nové cesty v oblasti
pomáhajících profesí.

Důvěra jakožto základ vzniku i pokračování jakéhokoliv vztahu, důvěřovat pro nás
znamená spoléhat se na druhé beze strachu ze zklamání, pomáhá nám překonávat
překážky a pochybnosti. Umíme se spolehnout na sebe navzájem, na druhé. Naše
důvěra je založená na optimistické budoucnosti.

Radostnost pro náš tým znamená zažívat vnitřní pocit klidu a štěstí, oceňovat všechny
dary, které nám život přináší, užívat si i malé radosti, nejedná se o krátkodobou emoci,
ale o dlouhodobý stav mysli. Pomáhá nám překonat i těžší životní chvíle, neboť víme, že
vše je jak má být, radostnost nám dává příležitost k lehkosti žití spojenou se
smysluplností naší práce.

Podpora je pro náš tým příležitostí stát vedle někoho na jeho cestě a poskytnout mu to,
co potřebuje, aby na ní mohl pokračovat. U cílové skupiny pomáhajících profesionálů je
to především podpora formou vzdělávání, supervizí, mentorinku či koučování. U cílové
skupiny klientů se jedná o podporu formou poradenství, terapií, rodinných mediací,
edukace či vzdělávání.

Vytrvalost vnímáme jakožto předpoklad úspěchu. Pokud se dle nás člověk, tým či
organizace vzdají při prvním nezdaru, nikdy se úspěchu nedočkají. I náš tým zažíval za
dobu své existence chvíle radostné, ale i momenty nezdaru, které pro nás byly
příležitostí na cestě ke změně. Šlo o překonávání překážek bez ohledu na to, jak dlouho
potrvají. A tou jednou našim týmem žitou překážkou byla zásadní změna na přelomu
roku 2018/2019 v podobě nečekané a neplánované změny sídla naší organizace. Tato
vnucená změna, kterou tým přijal jako výzvu, přinesla pro nás i pro naše cílové skupiny
vhodnější podmínky a prostředí pro přímou práci. Od února 2019 se s členy týmu
TREMEDIAS můžete potkávat na nové „dobré“ adrese Třebíč – Otmarova 82/3.

 

Těšíme se na další potkávání se s vámi.

Za tým spolku TREMEDIAS  Mgr. Iva Macková

Celý text výroční zprávy je k dispozici zde

V týmu TREMEDIAS jedeme společnou desetiletou jízdu pomoci, podpory a provázení lidí prostřednictvím mediací, vzdělávání, supervizí, facilitací, poradenství, mentorinku, terapií a koučování.

"Pojď, zkusíme to společně" je mottem námi nabízené profesní podpory v roce 2018.

Tým TREMEDIAS, působící v oblasti pomáhajících profesí, nabízí i ostatním lidem možnost vstoupit na společnou cestu podpory založenou na otevírání potenciálu každého z nás s možností zlepšení kvality profesního nebo osobního života. V ideálním případě se lidé přijímající naši podporu učí být tvůrci svého života, tedy ovlivňovat svoji životní cestu. I my jsme tvůrci, lákají nás nové výzvy ve vzdělávání či využívání inovativních metod v oblasti sociální práce.

V roce 2018 se vydáváme na novou cestu … společně s dalšími aktéry zavádíme interdisciplinární spolupráci v opatrovnických řízeních v územním obvodu Okresního soudu Třebíč podle tzv. cochemského modelu. Smysl a užitečnost tohoto modelu vidíme v profesním rozvoji interdisciplinární spolupráce a jednotnosti přístupu zúčastněných – soudu, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, odborné pomoci mediátorů a terapeutů, jejichž společným cílem je podpora rodičů pro dohodu na nejlepším zájmu dítěte. A co je zájmem týmu TREMEDIAS? Jít dál, občas i nevyšlapanou cestou, k novým výzvám.

 

Celý text výroční zprávy je k dispozici  zde

„I cesta je cíl" ... tým TREMEDIAS, působící v oblasti sociální práce, nabízí i ostatním lidem možnost vstoupit na společnou cestu podpory založenou na otevírání potenciálu každého z nás s možností zlepšení kvality profesního nebo osobního  života.

V ideálním případě se lidé přijímající naši podporu učí být tvůrci svého života, tedy ovlivňovat svoji životní cestu. V TREMEDIAS věříme ve zdroje v každém z nás, které pomáháme lidem objevovat formou podpory jejich rozvoje prostřednictvím mediací, supervizí, vzdělávání, facilitací, terapií, mentorinku či koučování. V těchto různých formách podpory rádi využíváme kreativních možností.

 

To jsou úvodní slova výroční právy za rok 2017.

Plný text výroční zprávy si můžete stánout ve formátu pdf.

Proměna občanského sdružení ve spolek přinesla v osmém roce existence TREMEDIAS i jistou proměnu ve vnímání formy nabízené podpory založené kromě jiného na využití poradenského přístupu více směrem k přístupům přímé podpory otevírající potenciál klienta. Profesní zkušenosti týmu TREMEDIAS jsou postupně úročeny v další profesní růst a nadhled, který se snažíme předávat dál v souladu s posláním spolku a prioritou směřující k rozvoji sociální práce. Ve svých činnostech nabízíme cílovým skupinám sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a osobám se sociálním či zdravotním znevýhodněním, možnost vstoupit na naši pomyslnou loď podpory, kdy využitím našich služeb mohou dočasným společným plutím na jedné lodi zlepšit kvalitu svého profesního nebo osobního života. V ideálním případě se lidé přijímající naši podporu učí býti tvůrci svého života a řídit samostatně svoji životní loď. V TREMEDIAS věříme ve zdroje v každém z nás, které pomáháme lidem objevovat formou podpory jejich rozvoje prostřednictvím vzdělávání, supervizí, mentorinku, facilitací, poradenství, mediací, terapií či koučování.

 

Plný text výroční zprávy k seznámení  z d e

 

Mgr. Iva Macková
předsedkyně TREMEDIAS, spolek

Obsáhlá výroční zpráva za rok 2015, jak již tradičně, začíná úvodním slovem předsedkyně našeho spolku Mgr. Ivy Mackové:

Při ohlédnutí se za osmiletou historií je možné sledovat rozvoj TREMEDIAS z místní třebíčské organizace v regionální, respektive v organizaci s celorepublikovou působností. Lze k tomu přistoupit přes realizované projekty, kdy při vzniku TREMEDIAS bylo využíváno pouze dotací z Grantů Města Třebíče, postupně se dotační zdroje podařilo rozšiřovat o účelové dotace MPSV ČR odboru rodinné politiky a Krajského úřadu Kraje Vysočina, dotace Evropského sociálního fondu a nově i Grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
A čemu se věnoval spolek TREMEDIAS v roce 2015?

Joomla templates by a4joomla