Vážení přátelé,

rok 2014 byl pro TREMEDIAS rokem nových příležitostí v množství realizovaných projektů a počtu podpořených klientů. S posláním občanského sdružení, respektive od prosince 2014 se spolkem, ladí poskytování podpory osobám z různých cílových skupin.

Výročí zpráva přináší přehled jednotlivých projektů, které směřovaly do oblasti podpory rodiny, k osobám sociálně a zdravotně znevýhodněným na trhu práce, profesního rozvoje sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách či odborného jazykového vzdělávání dospělých.

Je možné konstatovat, že dospělejším se stal i TREMEDIAS, který ve svém šestém roce existence dosáhl pomyslné školní zralosti, stal se zkušenějším a vhodněji reagujícím na potřeby osob z cílových skupin.

V týmu TREMEDIAS si vážíme možnosti tvořivě pracovat, lákají nás nové výzvy a příležitosti, snažíme se stále profesně rozvíjet. Našim společným cílem je pocit dobře odvedené práce a spokojenost našich klientů.

Těší nás, že ani Vám není naše práce lhostejná.

 

Mgr. Iva Macková, předsedkyně TREMEDIAS

 

Celá zpráva je k nahlédnutí  z d e

Úvodní slovo

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu nyní již ne občanského sdružení, ale „spolku" TREMEDIAS. Změnu právní formy naší organizace přinesla nová právní úprava účinná od 1. 1. 2014. Dovolujeme si Vás pozvat k nahlédnutí na aktivity uskutečněné v roce 2013. Byl to rok po mnoha stránkách hektický, plný příznivých zvratů a očekávání nových příležitostí. Je namístě poděkovat všem, kteří se zapojili do našich činností, podporovali nás a přispěli tak k naplnění vytyčených cílů.
Dovolte nám proto na tomto místě poděkovat všem jednotlivcům i institucím za vzájemně přínosnou spolupráci a rozvoj naší organizace.

Vážení přátelé,
právě máte možnost zalistovat si výroční zprávou občanského sdružení TREMEDIAS za rok 2012. Jejím prostřednictvím bychom vás rádi seznámili s našimi aktivitami, kterým jsme se věnovali  a
výsledky, které přinesly.
Mnoho neziskových organizací řeší v dnešní době otázku problematického financování svých
projektů a bohužel, ani my jsme nebyli výjimkou. I díky vám jsme ale vše zvládli a období
nejasností překonali. Zpětná vazba vás všech, že děláme naši práci dobře, je pro nás
nenahraditelná a velmi si ji ceníme.    
Dovolte mi proto na tomto místě poděkovat všem jednotlivcům i institucím za vzájemně
přínosnou spolupráci a rozvoj našeho sdružení.
 
                                                                                                              Mgr. Iva Macková     
                                                                                                         předsedkyně sdružení

 

Zpráva je Vám k dispozici  z d e

 

Úvodní slovo

 

V loňském úvodu výroční zprávy jsem se zamýšlela nad vznikem a krátkou historií občanského sdružení TreMediaS. S radostí píši tyto řádky především z toho důvodu, že je naše „dítko" zase o rok starší, ale hlavně bohatší o nové zkušenosti a uskutečněné aktivity.

Za významné události roku 2010 považujeme především rozšíření členské základny sdružení o nové mediátory a lektory, zkvalitnění zázemí na pracovišti v Třebíči, vybudování detašovaného pracoviště v Havlíčkově Brodě, nárůst klientů služby rodinné mediace, zvýšený počet účastníků vzdělávacích aktivit a zajištění finančních prostředků pro činnosti sdružení prostřednictvím úspěšně zpracovaných projektů.

Ohlédnutí za činností sdružení v roce 2010 přináší tato výroční zpráva, která je zároveň odpovědí na hledání smyslu našich činností.

 

za o.s. TreMediaS  Iva Macková

celý text výroční zprávy je ke stažení zde

 


 

Úvodní slovo

 

TreMediaS vzniklo z iniciativy tří lidí dlouhodobě působících v pomáhajících profesích, kteří si chtěli "splnit svůj sen" a věnovat se rozvoji moderních metod v psychosociální oblasti.

Tajemství názvu a vlastně i poslání TreMediaS tkví ve spojení počátečních písmen hlavních činností sdružení Tre (3 činnosti) Media (mediace) S (supervize) a vzdělávání. Výklad názvu sdružení máme my tři (jak už to tak bývá) značně nejednotný. Já se přikláním raději k symbolu Tre jako Třebíč a z toho tedy třebíčská mediace a supervize, což vystihuje stěžejní místo našeho působení. I když ani to už tak není pravda, protože místní třebíčská působnost sdružení se postupně mění z regionální či krajské působnosti na působnost celorepublikovou.

Historii občanského sdružení jsme začali psát v červnu 2008, v prosinci téhož roku jsme získali akreditaci vzdělávací instituce MPSV ČR a vzdělávacích programů pro sociální pracovníky. Rok 2009 je pak možné označit za rok rozvoje TreMediaS, kdy se nám podařilo vytvořit 15ti členný tým spolupracujících odborníků, kteří pomáhají svými aktivitami lektorskými, supervizními i mediačními naplňovat poslání sdružení. A jak se nám to všem daří se můžete dozvědět právě z této výroční zprávy.

 

Mgr. Iva Macková

předsedkyně sdružení

 

Mediace

 

 

Z grantového projektu Zdravého města Rodinná mediace poskytovaná klientům OSPOD Třebíč bylo v období 1. 5. 2009 - 31. 12. 2009 poskytnuto:

 • 29 mediačních sezení,
 • 18 telefonických konzultací - poradenství,
 • uzavřeno 27 dohod o dohodě, 2 dohody o nedohodě,
 • 5 mediačních sezení bylo ukončeno před započetím samotné mediace
 • nejčastějšími body dohody byly: pravidla jednotné výchovy, styk dítěte s rodičem, změna výživného, dohoda o svěření nezl. dětí do péče jednoho z rodičů,...

Mimo grantový projekt poskytnuto:

 • 9 mediačních sezení
 • uzavřeno 9 dohod o dohodě

 

 

image2

 

Supervize

 

Z grantového projektu Supervizní balintovská skupina pro soc. pracovníky a pracovníky v soc. službách ve městě Třebíč poskytnuto:

 • 24 supervizních hodin - 37 účastníkům - třemi supervizory
 • do projektu se zapojily tyto organizace:
 • oblastní charita Třebíč, Domov pro seniory Koutkova-Kubišova, Osobní pomoc Diana, Psychocentrum Třebíč, Pečovatelská služba JUDr. Božena Dolejská, MěÚ Třebíč - odbor sociálních věcí, studenti ZMVŠ Třebíč

 

Mimo grantový projekt poskytnuto:

 • 94 supervizních hodin pro 51 supervidovaných dvěma supervizory,
 • poskytovaná byla supervize případová - individuální i skupinová, týmová,
 • kontrakty s MěÚ Třebíč, MěÚ Velké Meziříčí, oblastní charita Třebíč - poradna Ruth, oblastní charita Třebíč - sociální asistenční služba, osobní péče Diana

 

image3

 

Vzdělávání

 

 

Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků akreditované MPSV - časová dotace 166 hodin

 • Úvod do individuální a skupinové supervize - 20h.,
 • Psychiatrické minimum - 7 hod.,
 • Tranzitorní proces - 7 hod.,
 • Info. technologie v praxi soc. práce 1 - 7 hod.,
 • Info. technologie v praxi soc. práce 2 - 7 hod.,
 • Úvod do problematiky alternativních řešení trestního řízení - 14 hod.,
 • Základy krizové intervence - 14 hod.,
 • Základy mediace - 20 hod.,
 • Základy specifik jednání s osobami se zdravotním postižením -7 hod.,
 • Úvod do soc. pat. jevů v rodině - 7 hod.,
 • Kriminalita mlad. a dětí mladších 15 let -7 hod.,
 • Lektorské dovednosti - 14 hod.,
 • Motivace a hodnocení pracovníků - 7 hod.,
 • Plán vzdělávání v organizaci - 7 hod.,
 • Týmová spolupráce - 7 hod.,
 • Manažerské dovednosti - 7 hod.,
 • Time management - 7 hod.,

 

 • Letní škola nových trendů sociální práce pro sociální pracovníky - 40 hod.
  • nové trendy sociální práce zoblasti supervize, mediace, krizové intervence, soc. pat. jevů vrodině, specifik jednání sosobami se zdrav. postižením, psychiatrie, kriminality mladistvých a dětí ml. 15ti let, alternativ. řešení trestního řízení a info. technologií.

 

 • Letní škola nových trendů sociální práce pro vedoucí pracovníky - 40 hod.
  • nové trendy sociální práce z oblasti supervize, krizové intervence, manažerských dovedností, time managementu, týmové spolupráce, plánování vzdělávání, motivace a hodnocení pracovníků, vedení porad.

 

Vzdělávací aktivity realizované v roce 2009 pro cílovou skupinu sociálních pracovníků:

 

Název vzdělávací aktivity

Datum realizace

Místo konání

Dny/ hodiny vzdělávání

Počet

účastníků

Mediace

17.4.2009

Třebíč

1den/

5 hod.

5

 

Úvod do individuální a skupinové supervize

14.5., 9.6., 22.10., 3.12. 2009

Havlíčkův Brod

4 dny/

20 hod.

8

 

Motivační rozhovory v práci s klientem

21.-22.5. 2009

Zastávka u Brna

2dny/

13 hod.

8

 

Letní škola nových trendů sociální práce

14.-18.9. 2009

Luhačovice

5dní/

40 hod.

27

 

Motivační rozhovory v práci s klientem

24.-25.9. 2009

Zastávka u Brna

2dny/

13 hod.

5

 

Úvod do individuální a skupinové supervize

2.10.,16.10,

13.11.,

27.11. 2009

Světlá nad Sázavou

4dny/

20 hod.

5

 

Úvod do individuální a skupinové supervize

2.10.,16.10,

13.11.,11.12. 2009

Ledeč nad Sázavou

4dny/

20 hod.

2

 

Psychiatrické minimum

19.11.2009

Třebíč

1den/

7 hod.

32

Celkem

7 lektorů

 

 

23dní/

138 hod.

92

 

 

Vzdělávací aktivity realizované v rámci firemního vzdělávání:

 

Název vzdělávací aktivity

Datum realizace

Místo konání

Dny/ hodiny vzdělávání

Počet

účastníků

Dovednosti obchodního práva

 

17.4., a 24.4. 2009

Třebíč

2dny/

14 hod.

 

8

Manažerské dovednosti

 

22.-24.6.

2009

Třebíč

3 dny/

20 hod.

 

18

 

Inform. technologie (Word 2007, PowerPoint, Excel)

17.-21.12 2009

Třebíč

6dní/

42 hod.

 

74

Celkem

5 lektorů

 

.

 

.

11dní/

75 hod.

 

100

 

 

Letní škola nových trendů sociální práce Luhačovice 2009

 

První absolventi našeho vzdělávacího modulu "Letní škola nových trendů sociální práce" vzešli z týdenního soustředění v krásném prostředí lázeňského města Luhačovic, plném podzimního sluníčka. Svoje prostory poskytlo Sportovní centrum Radostova. Lektoři a organizátoři byli připraveni se svými tématy v maximální možné míře naplnit očekávání posluchačů. Ti svoje očekávání vyjádřili hned v úvodních chvílích na "stromu očekávání".

 

image7 image4

 

Díky vzájemné spolupráci se podařilo poměrně brzy prolomit počáteční nervozitu a vstřebávat nové poznatky i pomocí interaktivních činností, které přispěly k lepšímu a uvolněnému pracovnímu ovzduší. Všechny přednášky však neprobíhaly jen v duchu "škola hrou", bylo třeba věnovat pozornost nejen slovům lektora, ale i projekční ploše a vše si důkladně poznamenat.

 

image6 image5

 

Nejen studiem živ je člověk a tedy nebylo možné nevyužít možností, které nabízelo Sportovní centrum. K  protažení tělesné schránky se podařilo uspořádat bowlingový turnaj. I tato aktivita spolu s uvolňujícím posezením otevřela prostor pro výměnu pracovních zkušeností a navázání nových kontaktů. To je právě tou "přidanou hodnotou" několikadenních aktivit, kterou nikdy jednodenní školení nemůže nabídnout.

 

image9 image8

 

Hospodářský výsledek

 

Náklady celkem

462 761,24

Spotřeba materiálu

50 535,10

Náklady na reprezentaci

1 476

Ostatní služby

167 970,88

Mzdové náklady

233 340

Ostatní daně a poplatky

7 000

Jiné ostatní náklady

2 439,26

Výnosy celkem

558 734,58

Tržby z prodeje služeb

557 900

Úroky

84,58

Přijaté členské příspěvky

750

Hospodářský zisk

95 973,34

 

 

Částku 65 000Kč získalo sdružení z dotací grantu města Třebíč, ostatní částky byly získány výhradně z činnosti sdružení.

Hospodářský zisk bude použit na financování aktivit sdružení v roce 2010.

 

Propagace

 

image11

 

 

 • reklama, propagační materiály cíleně zaměřené na projekty Zdravého města,
 • modul mediace pro sociální pracovníky OSPOD,
 • osobní propagace členů o.s. Tremedias,
 • webový portál Tremedias - seznámení s projekty a aktuální informace,
 • články v Třebíčských listech,
 • nabídka služeb v Mateřském centru, DMT, PMS,
 • Dny zdraví 5. 10. 2009,
 • pracovní setkání Zdravého města,
 • 1. konference o.s. TreMediaS dne 8. 12. 2009,
 • tištěné a elektronické sborníky - informační výstupy z projektů

 

Poděkování

 • Městu Třebíč,
 • OSPODům MěÚ Třebíč, MěÚ Moravské Budějovice, MěÚ Havlíčkův Brod,
 • Západomoravské vysoké škole Třebíč,
 • klientům a frekventantům,
 • externím spolupracovníkům,
 • rodinám a přátelům

Joomla templates by a4joomla