Naše sdružení podalo výzvu k podání nabídek na dodávku rekvalifikačního kurzu pro osoby se zrakovým postižením na portálu Evropského sociálního fondu, jehož plné zadávací podmínky, včetně příloh, uvádíme níže, nebo se s nimi můžete seznámit přímo na portálu ESF  zde

 

esf-oplzz-m

 

Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění):

8704

Název zakázky:

Rekvalifikační kurzy pro osoby se zrakovým postižením

Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce):

Služba

Datum vyhlášení zakázky:

5. 6. 2013

Název programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/2.1.01/91.00048

Název projektu:

Pracovní integrace osob se zrakovým postižením

Název / obchodní firma zadavatele:

TREMEDIAS

Sídlo zadavatele:

Tomáše Bati 1069

674 01 Třebíč

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:

Mgr. Iva Macková

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 739 967 323

IČ zadavatele:

22731946

DIČ zadavatele:

-------------

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:

Ing. Kateřina Prokopová

Tel: 724 410 547

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lhůta pro podávání nabídek:

19. 6. 2013, 12:00 hod.

Nabídku je možné doručit osobně, a to vždy v pracovní dny, počínajíc dnem vyhlášení zakázky, tj. 5. 6. 2013 v době od 9:00 hod. do 13:00 hod. do sídla zadavatele.

Při doručení formou služby České pošty nebo jiného přepravce zásilek se považuje za čas doručení okamžik převzetí zásilky v sídle zadavatele. Není relevantní datum a čas odeslání zásilky.

Místo pro podávání nabídek:

JUDr. Jiří Strnad

Jungmannova 1

674 01 Třebíč

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky rekvalifikačních kurzů pro osoby se zrakovým postižením v rámci projektu „Pracovní integrace osob se zrakovým postižením“, reg. č. projektu CZ.1.04/2.1.01/91.00048:

 1. Základy obsluhy PC – 8 osob, rozsah 80 hodin (3 týdny),
 2. Pokročilá obsluha osobního počítače se specifickým zaměřením na praxi v digitalizaci dokumentů – 26 osob, rozsah 140 hodin (5 týdnů).

Jedna vyučovací hodina stanovena v rozsahu 45 minut.

Je požadována flexibilita rozložení časové dotace rekvalifikace do více týdnů s ohledem na vzdělávací potřeby osob z cílové skupiny.

Realizátor musí mít platnou akreditaci na tyto kurzy

Realizátor musí být držitelem oprávnění, tedy akreditace MŠMT k realizaci těchto kurzů:

Témata: Základy obsluhy PC

Minimální rozsah, povinné součásti:

 1. Úvod do tématu.
 2. Úvodní obrazovka systému.
 3. Aplikační a kontextové menu,
 4. Textové editory.
 5. Práce se soubory a složkami, okny.
 6. Tisk a jeho možnosti,
 7. Speciální software pro zrakově postižené,
 8. Elektronická pošta,
 9. Skype a další komunikační prostředky,
 10. Základy digitalizace dokumentů,

Témata Pokročilá obsluha osobního počítače

Minimální rozsah, povinné součásti:

 1. Údržba systému a bezpečnost,
 2. Organizér času, úkolovník a poznámky,
 3. Pokročilé funkce programu MS Word,
 4. Práce s internetem,
 5. MS Excel,
 6. Digitalizace dokumentů.

Požadavky na lektory:

 • Znalost specifik práce zrakově postiženého s počítačem,
 • Praktické zkušenosti s výukou zrakově postižených,
 • Aktivní znalost ovládání operačního systému Windows a kancelářského balíku Microsoft Office pomocí klávesnice,
 • Praktická znalost užívání odečítačů obrazovky, softwarových lup a OCR programů standardně dostupných na českém trhu
 • Lektoři prokáží tyto skutečnosti doložením strukturovaného profesního životopisu.

Technické požadavky zázemí k výuce:

Hardware

 • Braillské displeje,
 • Braillská tiskárna,
 • Skenery vhodné pro digitalizaci dokumentů,
 • Počítače výkonově vhodné pro práci Windows XP SP3 a Windows 7 SP1 a speciálního software pro zrakově postižené.

Zázemí a průběh

 • Učebna vhodná pro výuku v oddělených skupinách maximálně pro 4 - 6 osob,
 • Prostředí realizace kurzu vhodné pro zrakově postižené
 • Průběh v termínu: září 2013 - leden 2014

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):

600 000 Kč

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z výběrového řízení nabídky dodavatelů přesahující stanovenou předpokládanou cenu zakázky.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

září 2013 – leden 2014

Místo dodání / převzetí plnění:

Prostory vybraného dodavatele užívané z titulu vlastnického práva či nájmu.

Hodnotící kritéria:

Podané nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria – ekonomická výhodnost nabídky.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot z dílčích kriterií jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti nabídek pro každou část veřejné zakázky tak, že nejúspěšnější bude nabídka, která získá v součtu nejvyšší počet bodů. Pokud v celkovém hodnocení získají dvě nebo více nabídek shodný počet bodů, rozhodne o pořadí nabídek kriterium č. 1.

 

Hodnotící kritéria nabídek – váha kritéria:

Č.

Název dílčího kritéria

Váha dílčího kritéria

1.

Celková nabídková cena za celý předmět plnění bez DPH

60 %

2.

Obsah a organizace kurzu a metody vzdělávání

40 %

     

1. Cena (číselné kriterium):

           

             Nejnižší nabídková cena

100 x ----------------------------------- x 60 %

            Nabídková cena uchazeče

2. Obsah a organizace kurzu a metody vzdělávání (subjektivní kriterium):

            Počet bodů hodnocené nabídky

100 x ---------------------------------------- x 40 %

                                   100

Budou hodnoceny výukové metody a způsoby využití didaktických a technických pomůcek, učební plán (vhodnost obsahu kurzu), způsob zapojení cílové skupiny a její motivace k aktivní účasti na vzdělávání, způsob ověření získaných znalostí a dovedností účastníků. Nejvýhodnější nabídkou bude ta, která bude mít vzdělávací aktivity zpracované na vysoké úrovni. Pro hodnocení se použije bodová stupnice 1 až 100, kdy nejvýhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů a ostatním nabídkám takový počet bodů, který odpovídá míře splnění dílčího kritéria v poměru k nejvhodnější nabídce. Hodnotící komise slovně zdůvodní přiřazení bodové hodnoty.

Uchazeč doplní údaje uvedené výše týkající se hodnocení do závazného návrhu smlouvy.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše v Kč. Tato cena musí zahrnovat veškeré náklady.

Cena uvedena bez DPH. V případě akreditovaných rekvalifikačních kurzů je cena osvobozena od DPH dle § 57 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. a uvedená cena je tedy cenou konečnou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady:

Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení potvrzeného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče – viz příloha č. 2 této Výzvy

Profesní kvalifikační předpoklady:

Ke splnění profesních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložení:

 1. kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky
 2. kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
 3. kopie platného Rozhodnutí o akreditaci MŠMT ČR, případně zvláštní předpisy opravňující uchazeče k realizaci rekvalifikačních kurzů (Akreditace musí být platná po celou dobu trvání rekvalifikace)

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě. Požadavek na listinnou podobu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

 

Požadavek na zpracování nabídky:

 1. Nabídka bude podána v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce (obálkách), či jiném obalu označeném na přední straně následovně:levém horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa dodavatele, na kterou je možné v případě opožděného podání nabídky zaslat oznámení že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uprostřed bude nápis „Rekvalifikační kurzy pro osoby se zrakovým postižením - TREMEDIAS a dále nápis „Výběrové řízení – neotvírat“, v pravém dolním rohu bude uvedena adresa místa podání nabídek. Obálka (obal) bude opatřena na uzavření razítkem dodavatele, případně podpisem statutárního orgánu dodavatele.

Nebude-li nabídka podána ve výše uvedené podobě, tj. nebude zřejmé, že se jedná o nabídku dodavatele do výše uvedeného zadávacího řízení, bude taková skutečnost zaznamenána v seznamu podaných nabídek spolu s popisem nedostatečné podoby nabídky, a následně bude nabídka vyřazena a dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení.

 1. Nabídka bude předloženajednom originále v českém jazyce.
 2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvéstomyl.
 3. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
 4. Nabídka bude zpracovánanásledující struktuře:

-          vyplněný krycí list nabídky dle přílohy č. 1, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky), uchazeč na krycí list vyplní název rekvalifikace a nabídkovou cenu za celý předmět plnění.

-          stručná charakteristika uchazeče,

-          popis nabízeného plnění: podrobný obsah a organizaci vzdělávacího kurzu a metody použité při výuce, uchazeč podrobně popíše výukové metody a způsoby využití didaktických a technických pomůcek, učební plán včetně hodinové dotace připadající na jednotlivá témata, seznam studijní literatury, popis výukových a studijních materiálů, případně potřebných pracovních a ochranných pomůcek, způsob zapojení cílové skupiny a její motivace k aktivní účasti na vzdělávání, způsob ověření získaných znalostí a dovedností účastníků, způsob zajištění praktické části výuky (je-li součástí akreditace, které je uchazeč držitelem)

-          čestné prohlášení – příloha č. 2

-          návrh smlouvy - příloha č. 3 podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Text smlouvy je součástí výzvy k podání nabídek. Uchazeč vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Požadovaný jazyk nabídky:

Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Požadavek na jednu nabídku:

 

Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Další požadavky a informace:

Zadavatel si vyhrazuje:

- odmítnout všechny předložené nabídky;

- zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu;

- nevracet podané nabídky;

- upřesnit podmínky zakázky;

- vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě;

- vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené uchazečem v nabídce;

- že uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem;

- že výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění;

- že uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.

- projednat a upravit platební a jiné podmínky navržené uchazečem v návrhu smlouvy, který bude nedílnou součástí nabídky.

Zadávací řízení se řídí:

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

 

Přílohy ke stažení:

 

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky(vzor)  zde

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení  zde

Příloha č. 3 - Smlouva - návrh na rekvalifikace  zde

Příloha č. 4 - Text výzvy uvedený výše  zde

Joomla templates by a4joomla