Přinášíme Vám zdarma ucelenou nabídku akreditovaných vzdělávacích kurzů pro cílovou skupinu pracovníků v sociálních službách na Vysočině.
Cílem je: odborný rozvoj pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků v sociálních službách působících v kraji Vysočina formou profesionální přípravy prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů.

Maximální počet účastníků v každém kurzu je stanoven na 12 posluchačů, přičemž zájemce se může přihlásit do jediného, nebo i všech kurzů.
Bližší informace o jednotlivých kurzech určených pro pracovníky v sociálních službách které se uskuteční od října 2013 do února 2014 nabízíme v dalším textu.

 

Krizová intervence nejen v kontextu domácího násilí na seniorech
Akreditace MPCV ČR, cílová skupina pracovníci v sociálních službách, číslo akreditace: 2010/090 PC,
16 vyučovacích hodin, 2 dny přímého vzdělávání

Kurz je vypsán v termínech: 9.10.2013 a 16.10.2013, přihlášky jsou dostupné zde.
Kurz si klade za cíl seznámit účastníky se základními informacemi o krizové intervenci poskytované tváří v tvář v domácím prostředí seniorů. Zaměřuje se na detekci domácího násilí, základní dovednosti vedení rozhovoru a vedení intervence. Součástí kurzu jsou témata zaměřená na problematiku seniora jako oběti domácího násilí, fyzické a psychické násilí, ekonomické zneužívání, zanedbávání.

 

Individuální plánování sociální služby a práva a povinnosti uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb
Akreditace MPCV ČR, cílová skupina pracovníci v sociálních službách, číslo akreditace: 2010/088 PC,
16 vyučovacích hodin, 2 dny přímého vzdělávání

Kurz je vypsán v termínech: 20.11.2013 a 27.11.2013, přihlášky jsou dostupné zde.
Obsahovou náplní kurzu je seznámit účastníky s principy a významem individuálního plánování, základními pojmy, zákonnými povinnostmi poskytovatele v oblasti individuálního plánování sociálních služeb. Seznámit účastníky s podstatou, zdroji a tvorbou standardů kvality (SQ 2) na příkladech dobré praxe. Aktivity kurzu jsou založené na získání znalostí, zkušeností a především dovedností v rámci individuálního plánování a z oblasti práce s porušováním základních práv a střetů zájmů.

 

Etika v sociálních službách a etické zásady při jednání s uživateli služeb
Akreditace MPCV ČR, cílová skupina pracovníci v sociálních službách, číslo akreditace: 2010/089 PC,
16 vyučovacích hodin, 2 dny přímého vzdělávání

Kurz je vypsán v termínech: 4.12.2013 a 11.12.2013, přihlášky jsou dostupné zde.
Náplní tohoto kurzu je seznámení účastníků s profesní etikou a etickými zásadami v oblasti sociálních služeb. Kurz se zaměřuje na osvojení si etických zásad a uvědomění se naplňování či nenaplňování těchto zásad při poskytování sociální služby. Specifická témata: etická dilemata, hranice v pomáhajících vztazích, uvědomění si moci a možnosti zneužití moci, etické zásady komunikace s lidmi se zdravotním postižením.


Supervizně-kazuistický seminář pro pracovníky v sociálních službách
Akreditace MPCV ČR, cílová skupina pracovníci v sociálních službách, číslo akreditace: 2010/092 PC,
16 vyučovacích hodin, 2 dny přímého vzdělávání

Kurz je vypsán v termínech: 15.1.2014 a 22.1.2014, přihlášky jsou dostupné zde.
Celkovým cílem kurzu je předat absolventům základní informace o možnosti nabývání klíčových kompetencí profese využitím supervize sociálních služeb a kazuistických seminářů včetně principů prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích. Absolventi kurzu by měli posílit své schopnosti reflexe vlastní práce s uživatelem služby. Specifická témata: supervize v sociálních službách a její funkce, kazuistiky a příklady dobré praxe jako možnosti vzdělávání v sociálních službách, sebereflexe-sebeuvědomování v roli pomáhajícího pracovníka, psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření.

 

Sociálně-právní minimum pro pracovníky v sociálních službách
Akreditace MPCV ČR, cílová skupina pracovníci v sociálních službách, číslo akreditace: 2010/091 PC,
16 vyučovacích hodin, 2 dny přímého vzdělávání

Kurz je vypsán v termínech: 5.2.2014 a 12.2.2014, přihlášky jsou dostupné zde.
Cílem kurzu je předat absolventům základní informace o systému sociálního zabezpečení v ČR vycházejícího ze tří pilířů: sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. Umožnit účastníkům získat praktickou orientaci v síti sociálního zabezpečení navazujícího na jimi poskytované sociální služby, zvýšit jejich kompetence v sociálně-právní oblasti.  Východiskem jsou právní normy: zákon o státní sociální podpoře, sociálním zabezpečení, sociálních službách, pomoci v hmotné nouzi, o životním a existenčním minimu, zákon o sociálně-právní ochraně, zákon o rodině, zákon o zaměstnanosti a zákoník práce.

Joomla templates by a4joomla