Cílem  kurzu je předat absolventům základní informace o systému sociálního zabezpečení v ČR vycházejícího ze tří pilířů: sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. Umožnit účastníkům získat praktickou orientaci v síti sociálního zabezpečení navazujícího na jimi poskytované sociální služby, zvýšit jejich kompetence v sociálně-právní oblasti.  Východiskem jsou právní normy: zákon o státní sociální podpoře, sociálním zabezpečení, sociálních službách, pomoci v hmotné nouzi, o životním a existenčním minimu, zákon o sociálně-právní ochraně, zákon o rodině, zákon o zaměstnanosti a zákoník práce.

Obsahovou náplní kurzu je seznámit účastníky s  principy a význam individuálního plánování, základními pojmy, zákonnými povinnostmi poskytovatele v oblasti individuálního plánování sociálních služeb. Seznámit účastníky s podstatou, zdroji a tvorbou standardů kvality (SQ 2) na příkladech dobré praxe. Aktivity kurzu jsou založené na získání znalostí, zkušeností a především dovedností v rámci individuálního plánování a z oblasti práce s porušováním základních práv a střetů zájmů.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálním stavem problematiky  drogových a alkoholových závislostí. Předat jim praktické zkušenosti z řešení této problematiky, objasnit přístupy a techniky práce s uživateli i s rodinou uživatele. Společně s účastníky vyjasnit síť péče o drogově a alkoholově závislé v jejich regionu.

Aktuálně nabízíme pro pracovníky v sociálních službách následující kurzy:

 

Základní orientace v péči o osoby s duševním onemocněním

Akreditace MPSV ČR č.2017/0149-PC/PP, 7 vyučovacích hodin, cílová skupina pracovníci v sociálních službách, platnost akreditace do 20. 3. 2021.

Lektorské zajištění: MUDr. Petr Grossmann, MUDr. Zuzana Zůbková, rozená Vlčková

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj pracovníků v sociálních službách založený na získání základního vhledu do tématu péče o osoby s duševním onemocněním.

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách reaguje na aktuální vzdělávací potřeby osob, jenž se ve své přímé péči setkávají s osobami s duševním onemocněním v jejich domácím prostředí. Jedná se např. o pečovatelky či osobní asistenty potkávající se s tématy demence, akutních nepříznivých duševních stavů či poúrazových organických poškození mozku.

Vzdělávací program si klade za cíl seznámit pracovníky v sociálních službách s aktuálními metodami přímé práce s klientem s duševním onemocněním, které mají východisko v poznatcích psychiatrické péče. Pracovníci v sociálních službách potřebují ke své přímé práci s klienty základní informace o nejdůležitějších příznacích duševních poruch s cílem vyhodnocení efektivity a způsobu intervence v zájmu klienta a jeho rodiny v kontextu sociálního fungování a péče o duševní zdraví.

Prioritou vzdělávacího programu je zprostředkovat účastníkům vzdělávání základní orientaci a porozumění příčinám, projevům a prožívání lidí s duševním onemocněním. Usnadní jim poznání o vhodných způsobech intervence na psychosociální úrovni, tj. volbu mezi sociální a zdravotní péčí klienta či jejich kombinaci, zpřehlední vhodné způsoby naplňování potřeb, zásady kontaktu, rozhovoru a vztahu s lidmi s duševním onemocněním.

Pomůže porozumět vlivu duševního postižení v kontextu rodiny a návazné péče sociálních služeb. Zpřehlední znalosti o sociálně-zdravotním systému péče o lidi s duševním onemocněním, uvede vhodné způsoby motivace klientů pro vstup do systému psychiatrické péče. Též usnadní získání náhledu na rizika chování lidí s duševním onemocněním.

Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivní komunikace lektora s pracovníky v sociálních službách a sdílení příkladů dobré praxe.

 

Dluhové poradenství v pomáhající profesi pro pracovníky v sociálních službách

Akreditace MPSV ČR č. A2020/0218-PC/PP, 8 vyučovacích hodin, cílová skupina sociální pracovníci, platnost akreditace do 20. 4. 2024.

Lektorské zajištění: JUDr. Nicol Bednáříková, Ing. Kateřina Prokopová

Obsahové zaměření:

Cílem vzdělávacího kurzu je profesní rozvoj pracovníků v sociálních službách, který poskytne cílové skupině osob vykonávající přímou práci s klienty základní orientaci v dluhové problematice jak při výkonu přímé sociální práce s dospělým klientem. Cílem je získání alespoň základního právního povědomí na úseku dluhové legislativy, a to jak v oblasti hmotného práva, tak procesního včetně oblasti oddlužení formou insolvence fyzických osob. Vzdělávání je plánováno v prezenční formě za použití interaktivních metod a nácviku identifikace a využití vhodných nástrojů k řešení finanční nepřízně. Časová dotace je 8 hodin, 1 vzdělávací den rozložený ve třech modulech. U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí, znalostí a dovedností v komplexní oblasti dluhové problematiky fyzických osob.

 

 

Kontakt pro případné dotazy k obsahu a realizaci kurzů:

Mgr. Iva Macková

e-mail:    mackova(zavinac)tremedias(tecka)cz        

mobil:     739 967 323.

Zveme Vás k účasti na vzdělávacím modulu, který je akreditován MPSV a tentokrát se uskuteční v Havlíčkově Brodě v rozsahu 2 vzdělávacích dnů.

hbrod_mStále trvající velký zájem o náš akreditovaný kurz "psychiatrické minimum pro sociální pracovníky" nás vedl k tomu, že jsme jej uspořádali tentokrát přímo v Havlíčkově Brodě, pod vedením lektora MUDr. Milana Drozda.

Pro všechny žadatele, jejichž přihlášky z kapacitních důvodů nemohly být do Letní školy sociální práce v loňském roce přijaty máme dobrou zprávu. Vyhlašujeme nový termín konání uvedeného kurzu. Zajistili jsme nové místo konání kurzu v atraktivním prostředí.

Joomla templates by a4joomla