Třetí období realizace projektu zaměřeného na podporu a rozvoj osob se smyslovým hendikepem bylo opětovně dotčeno pandemií Covid 19 a celospolečenskou karanténou.

Koncem druhého období, v letních měsících roku 2020, se v době dočasného uvolnění nouzového stavu podařilo 12 osobám úspěšně absolvovat rekvalifikační kurz a praxi. Následně byly vytvořeny flexibilní pracovní místa pro celkem 10 osob, které se tak závěrem druhého období aktivně začlenily na trh práce.

Po celé třetí období všichni zaměstnanci řádně plnili své pracovní povinnosti ve sjednaných úvazcích, u 2 pracovníků došlo v průběhu podzimu ke snížení rozsahu úvazku tak, aby lépe vyhovoval jejich specifickým potřebám.

Nadále po celé období také pokračovala mentorská podpora se zaměřením na sladění rodinného a profesního života a dále také s orientací na osobní podporu v době stále se zvyšující sociální izolace a zdravotních rizik.

Osoby zapojené do projektu byly rovněž provázeny odbornými instruktory při výkonu své pracovní činnosti a asistenty pro zajištění provozních potřeb (např. zapůjčení knih, doprovod).

 

Zpracoval: odborný tým projektu

 

Projekt: Osoby se zrakovým postižením pracují, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR

logo opz

Ve druhém období realizace projektu zaměřeného na podporu a rozvoj osob se smyslovým hendikepem bylo celkem 12 osob s těžkým zrakovým postižením úspěšně účastno na rekvalifikačních kurzech a následných praxích.

Osoby z cílové skupiny rovněž průběžně nastupovaly na nově vytvářená flexibilní pracovní místa za kontinuální podpory mentora a sociálního pracovníka.

Celé období, které započalo k 1.3.2020, bylo pro nevidomé osoby nesmírně složité, v důsledku pandemie COVID 19 a vyhlášeného nouzového stavu docházelo totiž k opětovnému prohlubování jejich sociální izolace. Mnozí uváděli, že díky možnostem a podmínkám projektu, kdy jim byla umožněna online forma kontaktu s dalšími účastníky, kdy mohli průběžně čerpat podporu mentora a sdílet ve svépomocné skupině se sociálním pracovníkem své obavy a očekávání, dokázali období karantény překonat.

Aktuálně je zaměstnáno na částečných pracovních úvazcích v pozicích digitalizátorů celkem deset osob, šest z nich na úvazek 0,5, další čtyři na úvazek 0,8.

 

Projekt: Osoby se zrakovým postižením pracují, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR

 

Zpracoval: odborný tým projektu

 

V prvním období realizace projektu se příjemce soustředil zejména na realizaci klíčových aktivit.

Tyto aktivity byly zaměřeny na nábor osob z cílových skupin a jejich motivaci pro vstup do projektu a jejich následnou aktivizaci při získání a rozvoj profesních dovedností s cílem posílení sociálních a profesních kompetencí.

Předkládáme plakát ke spolufinanccování projektu Evropskou unií a registračním číslem projektu.

Kliknutím na plakát je k dispozici ke stažení ve formátu pdf a velikosti A3.

Nový projekt Osoby se zrakovým postižením pracují je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR a registrován pod číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118.

TREMEDIAS, spolek od září 2019 realizuje projekt na podporu sociálního začleňování osob s těžkým zrakovým postižením, s cílem zvýšení jejich zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, a to prostřednictvím využití nástrojů motivace, aktivizace a mentorské podpory se zajištěním prohloubení jejich profesní kvalifikace a získání zkušeností a praxe na trhu práce.

První schůzky se zájemci o vstup do projektu se uskuteční v průběhu měsíce října, kdy budou mapovány potřeby jednotlivců a reálné možnosti jejich zapojení.

Vizí projektového týmu je podpořit prostřednictvím realizace jednotlivých klíčových aktivit minimálně 12 osob z cílové skupiny projektu.

Zpracoval: odborným projektu

Joomla templates by a4joomla