Brzy uplyne rok od zahájení projektu integrace osob se zrakovým postižením na trh práce a tak je čas na krátké zhodnocení aktivit, které máme za sebou a odpovědět si na otázku, jak se zatím daří integrace zrakově postižených na trh práce.

Oslovování zájemců o projekt
Z mého pohledu to byla jedna z nejsložitějších fází projektu. Ačkoliv řada lidí v úvodním výzkumu, který projektu předcházel, projevila zájem o účast v něm, první kontakt s nimi nebyl jednoduchý. Mnozí nevěřili, že se projekt bude opravdu realizovat a báli se, že se jedná o nějaký podvod. Bylo tedy nutné jim vše důkladně vysvětlit, aby nám začali důvěřovat.
V mnoha případech jsem se ale setkala hned od začátku s velkým nadšením. Lidé byli rádi, že něco takového existuje. Chtěli se dozvědět více informací a hned na začátku bylo vidět, že mají chuť se do projektu zapojit.
Měla jsem z toho radost, ale na druhou stranu jsem chápala i ty, kteří se na projekt dívali s nedůvěrou. Mnozí už mají za sebou nejrůznější aktivity v této oblasti, které třeba nesplnily jejich očekávání a tak není divu, že se na náš projekt dívali s nedůvěrou. Domnívám se ale, že po osobním setkání se to o dost zlepšilo.

Motivační setkání se zájemci o projekt
Tato fáze je dle mého názoru jednou z nejdůležitějších, protože její průběh rozhoduje o tom, zda se lidi do projektu zapojí a nebo ne. Osobní setkání je určitě potřeba, protože pro všechny je podstatné poznat toho, kdo ho realizuje.
Ani tato fáze nebyla jednoduchá, protože dost lidí projektu nedůvěřovalo a tak byla setkání často plná bouřlivých diskusí. Myslím si však, že u řady zájemců se nakonec podařilo nedůvěru prolomit, což z jejich strany vedlo k zapojení do projektu.
Setkali jsme se ale samozřejmě i se skupinami, kde hned od začátku přijímali projekt velmi pozitivně. Tato setkání byla příjemná a zajímavá. Účastníci byli nadšení z toho, že se mohou vzdělávat a případně získat i zaměstnání. Ne všichni však byli z možnosti vzdělávat se nadšení. Mnozí právě kvůli tomu do projektu nevstoupili a nebo jich pár v průběhu úvodní fáze projektu odstoupilo. Myslím si, že je to škoda, protože právě vzdělávací aktivity nás mohou obohatit a já osobně je považuji za velmi důležitou součást. Je tedy třeba ještě více pracovat na tom, aby lidé byli mnohem více motivováni účastnit se nejrůznějších vzdělávacích aktivit.
I navzdory těmto potížím, se hodně zrakově postižených rozhodlo do projektu vstoupit. Z rozhovorů, které jsem s nimi vedla vyplývá, že pro většinu byla motivací možnost získat zaměstnání. Byla zde ale i část těch, co se jen chtěli vzdělávat a zaměstnání pro ně nebylo tím hlavním.
Myslím si však, že možnost pracovního uplatnění přispěla téměř u všech k tomu, že se rozhodli do projektu vstoupit. Vzdělávacích aktivit je poměrně hodně, ale není až tolik takových, které by nabízely možnost získat zaměstnání.

Seminář orientace na trhu práce
Řada účastníků projektu nebyla z této aktivity nadšená, protože už podobné kurzy absolvovaly. Nemysleli si, že by se mohli dozvědět něco nového. Nakonec však byl seminář pro většinu účastníků zajímavý a bylo vidět, že je aktivita baví.
Díky tomu, že mnozí už měli za sebou určité pracovní zkušenosti, rozvinuli se zde zajímavé a podnětné diskuse, které často vedly k otevírání dalších témat. Myslím si, že všichni nakonec odcházeli ze semináře nadšení.
Jistě k tomu přispěl i přístup lektorek, které ho dokázaly udělat zajímavý a nešlo v žádném případě jen o suchou teorii. Z rozhovorů vyplývá, že účastníci přístup a připravenost lektorek velmi oceňují. Za pozitivní také považují, že po kurzu obdrželi prezentaci z přednášky a měli možnost konzultovat své životopisy a motivační dopisy on-line formou. Řada účastníků této možnosti využila

Pracovní diagnostika
O tuto aktivitu byl velký zájem a museli jsme dokonce navýšit počet termínů. Pro mnohé byla možnost zjistit, pro jaké povolání se hodí, zajímavá, protože se žádné takové aktivity ještě neúčastnili. Bylo vidět, že se na diagnostiku opravdu těší.
Dle mého názoru proběhla bez problému. Psycholožce se velmi rychle podařilo získat důvěru účastníků, což napomohlo k dobrému průběhu aktivity. Účastníci oceňovali její lidský přístup, díky kterému se dokázali uvolnit a nebyli z testů nervózní.
Ačkoliv jim byly testy předčítány, nebyl to pro ně problém, protože tempo bylo vždy přizpůsobeno potřebám klienta. Účastníci také velmi kladně hodnotili zaslanou zprávu z diagnostiky. Byla pro ně srozumitelná a výstižná.
Za hlavní přínos aktivity považují to, že poznali více sami sebe a nasměrovalo je to do jisté míry k možnostem dalšího profesního uplatnění.

Rekvalifikační kurzy
Tuto aktivitu nelze úplně hodnotit, protože jí prošlo zatím jen pár skupin. Zdá se však, že účastníkům, kteří už kurz mají za sebou, se líbil. Hodnotí pozitivně kvalitu výuky a přístup lektorů. Oceňují, že se na rekvalifikacích mohou důkladně seznámit s problematikou digitalizace textu a během praktického úkolu si to dostatečně procvičit. Vyhovuje jim i prostředí, kde se rekvalifikace odehrávají. Kompletní závěry bude ale možné udělat, až po dokončení všech rekvalifikačních kurzů.

Na základě výše napsaného si myslím, že se zatím úkol integrovat osoby se zrakovým postižením daří poměrně dobře. Získávají dovednosti, které jsou pro vstup na trh práce potřeba, což jim dle mého názoru může v budoucnu hledání zaměstnání usnadnit. Diagnostika zase účastníky nasměrovala k tomu, aby se zorientovali v možnostech uplatnění na trhu práce.
Do jaké míry se integrace podařila, však bude možné říci až po dokončení projektu.

 

Zpracovala: Lucie Hanusová, DiS., koordinátorka osob z cílové skupiny

 

Projekt: Pracovní integrace osob se zrakovým postižením
CZ.1.04/2.1.01/91.00048

Joomla templates by a4joomla