Druhé monitorovací období projektu se týká období od 1. 5. 2013 do 31. 10. 2013. V uvedeném období se do klíčových aktivit zapojilo celkem 47 osob z cílové skupiny s těžkým zrakovým postižením, které mohly využít rozšíření svých kompetencí ve vazbě na pracovní integraci prostřednictvím účasti na motivačních setkáních, na semináři orientace na trhu práce, absolvováním pracovní diagnostiky, rekvalifikace práce na PC se specifickým zaměřením na digitalizaci dokumentů s návaznou praxí v digitálních knihovnách.


Ze statistik druhého monitorovacího období projektu vyplývá, že do projektu vstoupilo celkem 47 osob, z toho 21 mužů a 26 žen. Z celkového počtu tvoří cílovou skupinu 45 držitelů průkazů ZTP/P, dvě osoby jsou držitelé průkazů ZTP. Do projektu je zapojeno celkem 21 nevidomých osob a 26 osob s praktickou slepotou.

 

zrakove postizeni 2mz

 

 

Naplňování klíčových aktivit projektu:


Klíčová aktivita „Motivace osob z cílové skupiny“ byla v harmonogramu projektu plánovaná do konce měsíce května 2013. Vzhledem ke skutečnosti, že k uvedenému datu nebylo dosaženo cílové hodnoty monitorovacího indikátoru, bylo naplánováno ještě jedno motivační setkání navíc, a to v termínu 1. 8. 2013 v Brně. V měsíci květnu 2013 se uskutečnila dle původního časového plánu 3 motivační setkání s cílem zjištění aktuálních vzdělávacích potřeb osob z cílové skupiny ve vazbě na jejich pracovní uplatnění, k tvorbě karet účastníků a doplnění aktuální databáze osob z cílové skupiny. V období této MZ proběhla 4 motivační setkání: 14. 5. 2013 Brno, 21. 5. 2013 Zlín, 28. 5. 2013 Ostrava a 1. 8. 2013 Brno. Celkem se motivačních setkání zúčastnilo v tomto monitorovacím období 28 osob z cílové skupiny osob s těžkým zrakovým postižením, z toho 16 žen a 12 mužů. Na klíčové aktivitě se podíleli všichni členové projektového týmu.

Klíčová aktivita „Semináře orientace na trhu práce“ byla realizována dle časového harmonogramu, tj. v měsíci červnu 2013, a to 3. 6. – 4. 6. 2013 v Praze a 17. 6. – 18. 6. 2013 v Brně. Vzdělávací program byl rozdělen do dvou vzdělávacích dnů, kdy první den byl teoreticky zaměřen na rozvoj znalostí účastníků ve vazbě na aktuální stav zákoníku práce s důrazem na flexibilní úvazky a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Druhý vzdělávací den byl koncipován jako praktický rozvoj dovedností - nácvik psaní profesního životopisu, motivačního dopisu a žádosti o přijetí do pracovního poměru, a to včetně nácviku komunikačních dovedností při vstupním pohovoru. Návazně měli možnost účastníci projektu využít supervizní podpory při zpracování dokumentů k přijetí do pracovního poměru, a to formou osobních či e-mail konzultací. Klíčové aktivity se zúčastnilo celkem 17 osob (13 žen a 4 muži). Na zajištění této klíčové aktivity se podílel celý tým.

Klíčová aktivita “Pracovní diagnostika“ měla být realizována dle původního časového harmonogramu pouze v měsíci červenci 2013. Vzhledem k potřebám osob z cílových skupin bylo zapotřebí v realizaci klíčové aktivity pokračovat v delším časovém období, a to i v měsíci srpnu a říjnu 2013. Důvodem prodloužení KA byla skutečnost, že zájem osob z CS o pracovní diagnostiku byl větší než původně identifikovaný zájem ve vstupní analýze při zpracování projektového záměru. Následně se tedy KA realizovala celkem v šesti setkáních, a to 10. 7. 2013 v Ostravě, 17. 7. 2013 v Brně, 31. 7. 2013 v Praze, 7. 8. 2013 v Praze, 28. 8. 2013 v Praze a 23. 10. 2013 v Třebíči. KA byla zajištěna klinickou psycholožkou, která v součinnosti se členy projektového týmu uskutečnila individuální formou celkem 23 diagnostik osob s těžkým zrakovým postižením (16 žen a 7 mužů). Zpracovány byly diagnostické zprávy, které byly předány osobám z cílové skupiny. Cílem této KA bylo zjištění potenciálu osob z cílové skupiny ve vazbě na jejich uplatnění na trhu práce se specifickým zaměřením na digitalizaci dokumentů.

KA č. 4 „Rekvalifikace ve vazbě na využití zpracování digitálních dokumentů + odborná praxe osob z cílových skupin u spolupracujících partnerských organizací“  započala v souladu s plánovaným harmonogramem projektu, a to zjišťováním potřeb účastníků – osob z cílových skupin ve vazbě na typ rekvalifikací (základy obsluhy PC, pokročilá obsluha osobního počítače). Po vypracování databáze účastníků a jejich vzdělávacích potřeb byly formulovány zadávací podmínky pro následné výběrové řízení, kdy byl požadován rekvalifikační kurz základy PC pro celkem 12 osob a rekvalifikační kurz pokročilá obsluha osobního počítače celkem pro 22 osob. Po realizaci výběrového řízení se dodavatelem rekvalifikačních kurzů stalo Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích zastoupené Ing. Milošem Palečkem. První rekvalifikační kurz Základy obsluhy PC se uskutečnil v termínu od 16. 9. 2013 do 1. 10. 2013 v Brně v rozsahu 75 hodin. Kurz absolvovalo celkem 6 účastníků z cílové skupiny (4 ženy a dva muži), přičemž 3 osoby nevidomé a 3 osoby s praktickou slepotou. Všichni účastníci absolvovali kurz úspěšně a získali osvědčení o rekvalifikaci. Druhý rekvalifikační kurz Základy obsluhy PC se uskutečnil opět v Brně v rozsahu 75 hodin, a to v termínu od 7. 10. 2013 do 22. 10. 2013. Kurzu se zúčastnilo 6 osob (3 ženy a 3 muži), 4 osoby nevidomé a dvě osoby s praktickou slepotou. Kurz úspěšně ukončilo 6 osob. Třetí rekvalifikační kuru Pokročilá obsluha osobního počítače – Brno v rozsahu 100 hodin započal k datu 22. 10. 2013 a bude ukončen 20. 11. 2013. Kurzu se účastní 6 osob z cílové skupiny. Osoby z třetího kurzu budou vykazovány ve 3.MZ.

 

V návaznosti na úspěšné absolvování rekvalifikačních kurzů započala i realizace odborné praxe v rozsahu 40 hodin u partnerských organizací SONS a Mathilda Praha,  a to v termínu 15. 10. – 31. 10. 2013. V každé z knihoven v tomto monitorovacím období vykonaly praxi dvě osoby, tedy celkem 4 osoby (3 ženy, 1 muž). K výkonu praxe byla poskytnuta zpětná vazba, a to jak od odborných instruktorů, tak samotných účastníků. Rekvalifikace i odborné praxe budou pokračovat i ve 3. MZ.

 


Zpracovaly:
Mgr. Iva Macková a JUDr. Nicol Bednáříková  v součinnosti s projektovým týmem  15. 11. 2013

 

Projekt: Pracovní integrace osob se zrakovým postižením
CZ.1.04/2.1.01/91.00048

esf-oplzz-m

Joomla templates by a4joomla