Projekt „Případové konference v kraji Vysočina“ reaguje na potřebu rozšíření a zkvalitnění sítě služeb navazujících na sociální služby v kraji Vysočina. Ze spolupráce s  OSPOD v těchto oblastech vznikla v roce 2012 potřeba zavedení a rozvoje případových konferencí na některých pracovištích SPOD v kraji Vysočina. Z analýzy potřebnosti využití případových konferencí na Vysočině kterou realizovalo o.s. TREMEDIAS vyplynulo, že o  facilitování případových konferencí projevilo zájem většina oslovených OSPODů. Na základě těchto výsledků  byl zpracován projekt s názvem „Případové konference v kraji Vysočina“ o finanční dotaci bylo požádáno  MPSV a Kraj Vysočina.  MPSV se podílí na nákladech poskytování případových konferencí  70%, ostatní finanční náklady nese Kraj Vysočina.


Projekt je možné považovat za inovativní v kontextu legislativní změny výkonu sociální práce s ohroženými dětmi, respektive ohroženými rodinami. Dle novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí (zák.č. 359/1999Sb.,) je OSPOD od počátku roku 2013 povinen uspořádat případovou konferenci vždy před podáním návrhu soudu na některé opatření, kterým se zasahuje do rodičovské odpovědnosti rodičů. Kromě této povinnosti je možné případové konference využívat jako nástroj sociální práce kdykoliv je to opodstatněné a prospěšné. Případová konference  je využívána především jako nástroj multidisciplinární spolupráce OSPODu při práci s rodinami.

Facilitace případových  konferencí v rámci projektu poskytuje tým kvalifikovaných odborníků (facilitátorů) , kteří mají zkušenosti z oblasti sociální práce. Jsou nezávislí, nestranní a profesně i emočně neangažovaní v procesu případových konferencí. Tito odborníci (facilitátoři) případovou konferenci  řídí  a jsou zodpovědní za to, jak bude toto setkání probíhat. Zásadním způsobem ovlivňují průběh jednání a směřují je ke konkrétnímu výsledku – individuálnímu plánu péče klienta. 

Časová dostupnost této služby je realizována tak, že jednotlivým pracovištím jsou nabídnuty objednací lhůty nejpozději do 14 dnů. Případové konference jsou poskytovány obvykle v prostorách svolavatelů tak, aby byly dostupné pro klienty, nebo i v prostorách o.s. TREMEDIAS.
Předpokladem úspěchu PK je úzká spolupráce s klíčovým pracovníkem případu, který má možnost před tím, než se rozhodne, zda je případ vhodný na PK či ne, oslovit ke spolupráci supervizora sdružení, neboť ze zkušeností vyplynulo, že sociální pracovníci OSPOD zvažují vhodnost či nevhodnost využití případové konference s nestrannou osobou, která není zatížena poměry v daném týmu, aby bylo zaručeno, že do případových konferencí budou zařazovány případy, které naplňují kritéria pro mlutidisciplinární řešení a byla tak zajištěna efektivita využití případových konferencí v opodstatněných kauzách.


Cílem případových konferencí je nastavit individuální plán klienta, nebo podklad pro rozhodování soudu.

V rámci tohoto projektu jsou nabízeny i workshopy  jak pro   sociální pracovníky OSPOD  tak  pro ostatní  instituce, které se mohou případových konferencí účastnit (nestátní neziskové organizace, školy, pediatři..). Tato pracovní setkání, při kterých jsou využívány i modelové situace vychází především z našich dosavadních zkušeností  a umožňují předat  a doplnit nové informace o tomto nástroji  o jeho výhodách  a o využitelnosti v praxi.

V projektu je zapojeno 13 OSPODů z kraje Vysočina, od ledna 2013 do září 2013 (včetně) bylo uskutečněno o.s.TREMEDIAS v rámci projektu 65 případových konferencí na pracovištích SPOD a 25 supervizí.

Z počtu 65  případových konferencí bylo 26 případových konferencí realizováno v souvislosti s povinností v zákoně o SPOD a výstupem byl podklad pro rozhodování soudu. V ostatních 39 případech  byly případové konference realizovány klíčovými pracovníky z důvodů lepšího náhledu na případ nebo z důvodu potřeby zapojení více subjektů do řešení případu. V rámci projektu bylo dosud uskutečněno pro OSPODy 11 workshopů.

 

pripadove konference 1

 

pripadove konference 2

Joomla templates by a4joomla