Doba trvání projektu: 1.1.2015 – 30.3.2016

Stěžejním cílem projektu je zavádění nové metody sociální práce s dítětem v podobě podpory jeho rozhodovacích procesů a jeho postavení v rodině a ve společnosti v souladu s platnou legislativou.

Zavedením metody tzv. „rodinných kruhů" do sociální práce s dítětem, potažmo jeho rodinou, se posiluje jeho postavení v úzké i širší rodině, přičemž je brán zřetel na jeho názor a je podporováno jeho vyjádření k věcem, které se ho týkají.

V procesu rodinných kruhů vystupuje dítě s podporou podpůrné osoby, která je jeho klíčovým důvěrníkem, celý proces rodinných kruhů vždy řízeně strukturuje nezávislý facilitátor, který umožňuje vytvářet bezpečný prostor pro dítě a celou širší rodinu ke společnému hledání řešení ve své situaci s využitím svých vlastních zdrojů.


Metoda sociální práce rodinných kruhů je již dlouhodobě využívaná v zahraničí, např. na Slovensku. Z toho důvodu odborní pracovníci TREMEDIAS navázali spolupráci se slovenskou organizací Úsmev jako dar, které se zabývá metodickým vedením rodinných kruhů a jejich implementací ve slovenském prostředí.

Praktického využití tohoto nástroje v přímé práci s klienty se již v počáteční fázi realizace projektu chopili především sociální pracovníci OSPOD, účastnící se workshopů určených k získání znalostí a nácviků dovedností v metodě rodinných kruhů, kteří identifikovali tuto variantu metody přímé sociální práce jako příležitost pro rozvoj podpory funkční rodiny participující na řešení konfliktních a problémových situací a systémově se tak zapojili do realizace projektu vyhledáváním a vytipováním vhodných klientů pro uplatnění této metody sociální práce.

V měsíci květnu 2015 byla uskutečněna zahajovací konference, jejímž cílem bylo informování odborné veřejnosti o aktivitách projektu. Za TREMEDIAS seznámila účastníky konference s projektovým záměrem rodinných kruhů metodička Mgr. Markéta Pešťáková.

Obsahově splnila konference očekávání ve vytvoření prostoru pro přenos příkladů dobré praxe v kontextu využitelnosti rodinných konferencí v přímé práci s ohroženými dětmi. Současně došlo k propojení zkušeností z oblasti státní správy a neziskového sektoru odborníky prezentujícími své příspěvky, ale i k propojení účastníků konference, kterými byli zástupci: OSPOD Třebíč, OSPOD Moravské Budějovice, OSPOD Velké Meziříčí, OSPOD Telč, OSPOD Jihlava, MPSV ČR, Krajského úřadu Kraje Vysočina, Vysoké školy polytechnické Jihlava, Univerzity Hradec Králové, Občanské poradny Třebíč, Poradny Ruth Třebíč, Mateřského centra andílci, Amalthey, Střepu Praha a Střediska výchovné péče Velké Meziříčí.

 

Nabídka služby Rodinných kruhů byla následně rozšířena i na ostatní OSPOD Kraje Vysočina s cílem vytipování vhodných klientů pro zapojení do Rodinných kruhů ze strany sociálních pracovníků.

Nyní se jedná o 15 spolupracujících subjektů. Reálně byl uskutečněn první Rodinný kruh s vytipovanou rodinou s pozitivním ohlasem, jak na straně rodiny, tak na straně sociálních pracovníků předmětného OSPOD.


za TREMEDIAS, spolek zpracovala: JUDr. Nicol Bednáříková, projektová manažerka

 

Fotodokunetace ze zahajovací konference:

rodinne kruhy konference 1     rodinne kruhy konference 2

 

rodinne kruhy konference 4     rodinne kruhy konference 3

 

rodinne kruhy konference 5     rodinne kruhy konference 6

 

rodinne kruhy konference 7     rodinne kruhy konference 8

 

rodinne kruhy konference 9     rodinne kruhy konference 10

 

         

    

 

logo eea
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway;
Rodinné kruhy na Vysočině / Family Circles in the Vysočina region; MGS/A4/2014

Joomla templates by a4joomla