logo eeaV rámci přenosu dobré praxe projektu „Rodinné kruhy na Vysočině" se v termínu 4. listopadu 2015 uskutečnilo osobní setkání členek projektového týmu TREMEDIAS s Mgr. Alenou Kelešiovou, vedoucí oddelenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ÚP Trnava, a Mgr. Máriou Križanovou sociální pracovnicí, z organizace Úrad práce Trnava, Jána Bottu č. 4. Cílem setkání bylo sdílení zkušeností slovenské organizace s využíváním rodinných kruhů v rámci projektu „Stretnutie rodinného kruhu" aplikovatelných do českého prostředí.


Osobní setkání se sociálními pracovnicemi státní instituce navazovalo na přenos dobré praxe z neziskové organizace Úsmev ako dar z dubna 2015. Pro kontinuální přenos dobré praxe byl vytipován ÚP Trnava, který spolupracuje s neziskovou organizací Úsmev ako dar a využívá služeb realizace „Stretnutia rodinného kruhu" pro své klienty oddelenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Jedná se ve své podstatě o obdobnou organizaci, kterou je orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v ČR, jenom s tím rozdílem, že ve Slovenské republice je zřizovatelem této organizace Úřad práce a v České republice je jím obecní úřad obce s rozšířenou působností. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci klíčových aktivit projektu intenzivně spolupracujeme s OSPODy v Kraji Vysočina, tak nás zajímala praxe součinnosti sociálních pracovnic úřadu s neziskovým sektorem na Slovensku.

 

I. 

Pro výkon činnosti „stretnutia rodinného kruhu", respektive pro neziskovou organizaci uděluje licenci Ministersvo práce, sociálných vecí a rodiny Slovenskej republiky. Na základě licence mohou neziskové organizace poskytovat služby ve vazbě na výkon sociálně-právní ochrany, v ČR uděluje příslušný krajský úřad neziskové organizaci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Úřady práce v SR tedy mohou vstupovat do součinnosti s oprávněnými neziskovými organizacemi, tuto součinnost neošetřují námi využívanými trojstrannými dohodami (Tremedias, sociální pracovnice OSPOD, klienti), ale tzv. písemným souhlasem klienta ke vstupu do služby „stretnutia rodinného kruhu". Úřad práce není iniciátorem vstupu klienta do služby, je jím nezisková organizace, která klienty vytipovává v součinnosti s dalšími organizacemi např. dětským domovem, případně je iniciátorem klient sám. Klient uděluje u ÚP tzv. souhlas k poskytnutí informací neziskové organizaci pro účely vyžití návazných služeb. Ošetření spolupráce mezi neziskovou organizací a klientem může být pro TREMEDIAS inspirací pro zjednodušení zavedených trojstranných dohod směrem k udělení souhlasu klienta u orgánu sociálně-právní ochrany dětí pro využití služby rodinných kruhů.


II.

Zdroje financování služby „stretnutia rodinného kruhu". Jedná se o tzv. státní dotaci z oblasti priorit dětí s problémovým chováním, kdy ministerstvo přidělí příslušnému správnímu orgánu finanční dotaci na období jednoho roku na nákup terénních služeb. Legislativně není nástroj případových konferencí a rodinných kruhů v SR upraven, jedná se o terénní služby. Zde se nabízí možnost iniciace obdobného způsobu financování v ČR, kdy by MPSV mohlo rozšířit financování terénních služeb, respektive rodinných kruhů ve vazbě na výkon sociálně-právní ochrany prostřednictvím priorit účelových dotací.

 

III.

Plán ochrany dítěte, je v SR obdobou českého individuálního plánu ochrany ohroženého dítěte, který zpracovává společně s klienty sociální pracovnice úřadu vždy ve dvouměsíční lhůtě. Součástí uvedeného plánu ochrany mohou být i případové konference a rodinné kruhy. V SR mají dětské domovy povinnost realizovat v zájmu dítěte případové konference, přičemž mohou také využívat rodinné kruhy, a to především za situace, kdy je iniciován návrat dítěte z dětského domova do rodinného prostředí. Ze sdílené praxe vyplynulo, že právě sociální pracovnice dětských domovů jsou nejčastějšími iniciátory rodinných kruhů. Přenositelnost této zkušenosti do českého prostředí by mohla v praxi TREMEDIAS znamenat možnost rozšíření spolupracujících organizací při realizaci rodinných kruhů o dětské domovy, případně zařízení vyžadující okamžitou pomoc, tj. zařízení, která by měla spolupracovat se systémem rodiny při návratu dítěte do rodinného prostředí.

 

IV.

Pozitivní zkušenosti sociálních pracovnic ÚP při využití „stretnutia rodinného kruhu". Ceněna je možnost spolupráce s neziskovými organizacemi, které mají pozitivní vliv na rodinu, nejsou zatížené výkonem státní moci, mají větší časovou kapacitu přímé práce s klienty, preferují přímou práci s klienty v jejich přirozeném prostředí se zapojením široké rodiny, podporují posilování rodičovský kompetencí v kontextu sociálního začleňování.

 

ZÁPIS: Přenos dobré praxe, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava (SK), 04. 11. 2015

 

Zpracovala: Mgr. Iva Macková, 09. 11. 2015

 

rodinne kruhy trnava 1

 

rodinne kruhy trnava 2     rodinne kruhy trnava 3

 

rodinne kruhy trnava 4     rodinne kruhy trnava 5

 

rodinne kruhy trnava 6  

logo eea

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway;

Rodinné kruhy na Vysočině / Family Circles in the Vysočina region; MGS/A4/2014

Joomla templates by a4joomla