rodinne kruhySetkávání široké rodiny k řešení sociálních problémů jejích členů mělo hlubokou tradici v historii české rodiny po několik století, a to až do doby, kdy se metoda práce s rodinou začala ubírat spíše direktivním směrem skrze zapojení odborníků z rozličných oblastí, zejména v druhé půli 20. století. Aktuálně však v oblasti sociální práce prožíváme návrat k přirozeným zdrojům, umožňujícím participaci jednotlivých členů komunit, mezi něž rodina bezesporu patří, na samotném procesu rozhodování. Identifikace dotčeného člena rodiny s rozhodnutím, doprovázeným často závazkem, tak získává rozměr osobního přesvědčení posilujícího vůli dosáhnout vytyčených cílů.

S touto myšlenkou jsme na počátku roku 2015 v TREMEDIAS vstupovali do realizace projektu Rodinných kruhů na Vysočině. Vzhledem ke skutečnosti, že v zahraničí (např. Norsko, Slovensko) je metoda kruhových setkání rodiny již dlouhodobě využívána, navázal odborný tým kontakt se slovenským partnerem, neziskovou organizací Úsmev jako dar, přičemž tak čerpal jak teoretické poznatky, tak praktické zkušenosti. Přenos dobré praxe byl posílen navázáním spolupráce i se sociálním odborem Úřadu práce v Trnave, který metodu rodinných kruhů rovněž využívá ke smysluplnému řešení sociálních problémů svých klientů.

Následovala praktická mravenčí činnost odborné části týmu při představování inovativní metody práce s rodinou dílčím spolupracujícím orgánům sociálně právní ochrany dětí s cílem efektivní zlepšení kvality systému péče o děti na Vysočině. Implementací a ukotvením nových nástrojů a postupů při práci s dětmi měla umožněna větší participace dětí na rozhodovacích procesech, které se jich týkají. K tomu byly využity jak odborné workshopy, tak zahajovací konference.

Ve druhé půli časového období realizace projektu již započala samotná kruhová setkání rodin za aktivní účasti sociálních pracovníků příslušných orgánů sociálně právní ochrany dětí. Zpětná vazba jak od rodin, tak od spolupracujících orgánů SPO byla natolik pozitivní, že došlo až k lavinovému efektu při poptávce po rodinných kruzích ze strany dalších OSPOD na Vysočině. Dodatečně byly uspořádány další workshopy pro sociální pracovníky v kraji Vysočina a proces realizace rodinných kruhů se rozeběhl naplno.

Nyní, kdy se ocitáme již v závěrečné fázi realizace našeho projektu, můžeme objektivně vyhodnocovat naplnění jeho cílů. Tým TREMEDIAS vnímá svoji „misi" jako úspěšnou, neboť rizika, která byla na počátku očekávána, ať už v podobě nezájmu ze strany OSPOD či malé odezvy ze strany samotných rodin, byla zcela eliminována a poptávka po facilitovaných rodinných setkáních je natolik velká, že výrazně převyšuje kapacitní i personální možnosti týmu TREMEDIAS.

Výstupem z projektu jsou mimo jiné i dvě metodické příručky 

  • Metodika rodinných kruhů a
  • Metodika pro pracovníky OSPOD,

které jsou určeny široké veřejnosti i sociálním pracovníkům orgánu sociálně právní ochrany dětí. Představují a identifikují samotnou inovativní metodu sociální práce kruhových setkání. Je tedy výzvou pro všechny odborníky z řad sociální práce, jak budou inovativního nástroje pro zkompetentňování rodiny prostřednictvím rodinných kruhů ve své profesní praxi využívat.

 

Poslední aktivitou směrem k odborné veřejnosti v rámci projektu je uskutečnění závěrečné konference, kde bude implementace inovativní metody práce s rodinou na Vysočině vyhodnocena z pohledu odborných pracovníků projektu, a to metodičky, podporovatelky dítěte a koordinátorky cílových skupin. Současně vystoupí se svými příspěvky i profesionálové z řad pomáhajících profesí.

Pozvánku připojujeme níže.

 

za TREMEDIAS: JUDr. Nicol Bednáříková, projektová manažerka

 

Invitation to conference:  click here

 

Pozvánka na konferenci:

 

pozvanka konference rk

 

Rodinné kruhy na Vysočině / Family Circles in the Vysočina region

registrační číslo sub-projektu: MGS/A4/2014

Joomla templates by a4joomla