posilujeme zdrave vztahy mProjekt si klade za stěžejní cíl posílit zodpovědnost a samostatnost rodin s dětmi na Vysočině, a to zejména rodin se specifickými potřebami (v konfliktu, neúplné a se členem se zdravotním postižením).

Cíl projektu je naplňován prostřednictvím preventivních opatření v rodinách směřujících k odbourání ohrožujících rizik. Konkrétně se jedná o posilování rodičovských kompetencí prostřednictvím intenzivního krátkodobého psychosociálního, sociálně-právního a finančního poradenství, zprostředkovávání další odborné podpory, edukaci rodičů (v kontextu rámce normálnosti), tréninku sociálních kompetencí rodičů a dětí prostřednictvím socioterapie a dále vytvoření svépomocných skupin na podporu zdravých vztahů v rodině, a to i mezigeneračně. 

Vedlejší aktivitou projektu je podpora coworkingu - sdíleného pracovního prostoru pro nezávislé profesinály pracující s cílovou skupinou. Přínos projektových aktivit je spatřován především v místní, časové a finanční dostupnosti službeb pro osoby z cílové skupiny. Aktivity jsou realizovány nejen v prostorách žadatele, ale i v prostorách spolupracujících organizací, případně v přirozeném prostředí klientů. Veškeré služby jsou
poskytovány cílovým skupinám bezplatně.

Projekt ve svých cílech a východiscích navazuje na služby a aktivity realizované žadatelem v předchozích letech.

Díky zkušenostem z práce s cílovou skupinou žadatel reaguje na vývoj jejich poptávky po službách komplexně zaměřených na podporu rodin s dětmi, a to zejména u rodin v konfliktu, neúplných rodin a rodin se členem se zdravotním postižením. Na definování potřeb klientů se nemalou měrou podílí již dlouhodobě navázaná spolupráce s odborníky z této oblasti (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, poradci, terapeuti, atd.), se kterými probíhá pravidelné sdílení zkušeností, mapování a síťování služeb. Výsledkem těchto pracovních setkání je vždy přesně definovaná aktuální potřebnost klientů tohoto regionu v oblasti preventivních aktivit na podporu rodiny.

Cílovou skupinu projektu tvoří rodiny s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení, rodiny v krizi a rodiny se specifickými potřebami (neúplné a se členem se zdravotním handicapem, zejména se sluchovým postižením).

Aktivity projektu jsou otevřeny vůči celé i širší rodině v ohrožení (rodiče, prarodiče, děti, sourozenci) a směřují k její podpoře s cílem předcházení jejího ohrožení či zamezení prohlubování takového ohrožení.

 

Koordinátor projektu: JUDr. Nicol Bednáříková

Joomla templates by a4joomla