rodinne kruhySetkávání široké rodiny k řešení sociálních problémů jejích členů mělo hlubokou tradici v historii české rodiny po několik století, a to až do doby, kdy se metoda práce s rodinou začala ubírat spíše direktivním směrem skrze zapojení odborníků z rozličných oblastí, zejména v druhé půli 20. století. Aktuálně však v oblasti sociální práce prožíváme návrat k přirozeným zdrojům, umožňujícím participaci jednotlivých členů komunit, mezi něž rodina bezesporu patří, na samotném procesu rozhodování. Identifikace dotčeného člena rodiny s rozhodnutím, doprovázeným často závazkem, tak získává rozměr osobního přesvědčení posilujícího vůli dosáhnout vytyčených cílů.

Projekt Rodinné kruhy na Vysočině realizovaný TREMEDIAS již od března 2015 je nadále prezentován v rámci informační kampaně Právo na dětství Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na webovém portále www.pravonadetstvi.cz

Cílem kampaně je podnítit celospolečenskou diskusi na toto téma a zapojit do systémových změn odbornou i laickou veřejnost.

logo eeaV rámci přenosu dobré praxe projektu „Rodinné kruhy na Vysočině" se v termínu 4. listopadu 2015 uskutečnilo osobní setkání členek projektového týmu TREMEDIAS s Mgr. Alenou Kelešiovou, vedoucí oddelenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ÚP Trnava, a Mgr. Máriou Križanovou sociální pracovnicí, z organizace Úrad práce Trnava, Jána Bottu č. 4. Cílem setkání bylo sdílení zkušeností slovenské organizace s využíváním rodinných kruhů v rámci projektu „Stretnutie rodinného kruhu" aplikovatelných do českého prostředí.

Doba trvání projektu: 1.1.2015 – 30.3.2016

Stěžejním cílem projektu je zavádění nové metody sociální práce s dítětem v podobě podpory jeho rozhodovacích procesů a jeho postavení v rodině a ve společnosti v souladu s platnou legislativou.

Zavedením metody tzv. „rodinných kruhů" do sociální práce s dítětem, potažmo jeho rodinou, se posiluje jeho postavení v úzké i širší rodině, přičemž je brán zřetel na jeho názor a je podporováno jeho vyjádření k věcem, které se ho týkají.

Průběžná zpráva o realizaci projektu za druhé monitorovací období

1.6.2015 – 30.9.2015

Průběžná zpráva o realizaci projektu za první monitorovací období
1.1.2015 – 31.5.2015

V rámci našich aktivit v projektu podpory řešení konfliktů v rodině nečerpáme dovolenou!

Provoz běží i o prázdninách, a proto je i nadále možné využít nabízených služeb každé pondělí od 12 do 16 hod. i bez objednání.

Joomla templates by a4joomla