Projekty 2022

I v roce 2022 realizujeme díky podpoře MPSV z dotační oblasti Rodina, Kraje Vysočina a Města Třebíč dva projekty zaměřené na podporu dětí a jejich rodin.

Komplexní podpora ohrožených dětí a jejich rodin v okrese Třebíč

Projekt Komplexní podpora ohrožených dětí a jejich rodin v okrese Třebíč je zaměřen na odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám jimž je poskytována sociálně-právní ochrana dětí, prostřednictvím OSPOD Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou (územní působnost Okresního soudu Třebíč).

Jedná se o koordinovanou práci se systémem rodiny v procesu žádoucí změny, s cílem nejlepšího zájmu ohroženého dítěte. Pojítkem všech realizovaných aktivit je ochrana práv dětí a odborná podpora a pomoc preventivního ale i podpůrného charakteru dětem a jejich rodinám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci. Konkrétně se jedná o aktivity vedoucí k posilování rodičovských kompetencí, participaci dětí, zkvalitňování rodinných vztahů a pomoci při předcházení a řešení krizových situací v rodině.

Prevencí vstříc stabilitě rodin s dětmi na Vysočině

Projekt Prevencí vstříc stabilitě rodin s dětmi na Vysočině si klade za stěžejní cíl odborně podpořit rodiny v kraji Vysočina v předcházení negativních jevů v jejich rodinách s cílem zachování zdravých vztahů mezi rodiči, dětmi a širokou rodinou. Směřuje k posílení specifických rodičovských kompetencí v situaci ohrožení rodiny a zplnomocnění rodičů k převzetí odpovědnosti za zdraví, život a zdárný vývoj jejich dětí.

Naplnění cíle chce realizátor dosáhnout zejména prostřednictvím posilování rodičovských kompetencí rodičů, poskytováním a zprostředkováváním komplexní pomoci rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení a v neposlední řadě odbornou podporou v předcházení vzniku tohoto ohrožení. Aktivity jsou otevřené všem rodičům a partnerům, dětem a širší rodině a to zejména rodinám se specifickými potřebami (v konfliktu, neúplné, se členem se zdravotním postižením). Cíl projektu je naplňován skrze preventivní opatření v rodinách směřujících k odbourání ohrožujících rizik. Konkrétně se jedná o posilování rodičovských kompetencí prostřednictvím intenzivního krátkodobého psycho-sociálního, sociálně-právního a dluhového poradenství, koučování a edukace rodičů, zprostředkovávání další odborné  podpory, tréninku sociálních kompetencí rodičů a dětí a dále participací dítěte.

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.