Projekty 2023

Také v roce 2023 realizujeme díky podpoře MPSV ČR z NDT Rodina a Města Třebíč dva projekty zaměřené na podporu dětí a jejich rodin.

Pojďme začít

CZ.03.01.01/00/22_019/0000583                    

Od 1. září letošního roku nabízí TREMEDIAS, spolek, účast v projektu podpory pracovní integrace ekonomicky neaktivních mladých osob do 30 let bez praxe na trhu práce v regionu Třebíčska a Jihlavska (s bydlištěm v Kraji Vysočina). 

Aktivizací rodiny a vzájemnou spoluprací ke změně

Cílem projektu z dotační oblasti Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD je ve spolupráci s OSPOD Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou posílit ohrožené děti a jejich rodiny v aktivním a efektivním přístupu k řešení jejich nepříznivé situace.

Poskytujeme komplexní, včasnou a koordinovanou podporu rodin v procesu jejich žádoucí změny, s cílem nejlepšího zájmu ohroženého dítěte, a to prostřednictvím zaváděním a rozvoje technik přímé práce s dětmi, podporou jejich participace, poskytováním odborného poradenství (právní, finanční, vztahové), edukace rodičů, terapie rodičů a dětí, mediace rodičů v rámci jejich konfliktu a v neposlední řadě rozvojem mezioborové spolupráce při práci s konkrétními rodinami a dětmi.

Na řešení orientovaná podpora ohrožených rodin na Vysočin

Cílem projektu z dotační oblasti Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství je komplexně a včasně podpořit rodiny v kraji Vysočina, které se mohou ocitnout nebo ocitají v ohrožení, v efektivní péči o jejich rodinné vztahy, v posílení jejich dovednosti a znalostí z oblasti rodičovství, řešení konfliktů, finanční gramotnosti a zejména pak v jejich aktivizaci a odpovědnosti za řešení jejich situace a v důsledku toho jejich celkové autonomii.

Poskytujeme základní individuální odborné poradenství (právní, finanční, psychosociální), zprostředkováváme odborné poradenské aktivity a nabízíme aktivity podporující vztahy rodičů a dětí, mezi rodiči navzájem i v rámci širší rodiny (edukace rodičů, participace dětí, terapie, koučování). Podpora je otevřená všem rodičům a partnerům, dětem a širší rodině, a to zejména rodinám se specifickými potřebami (v konfliktu, neúplné, se členem se zdravotním postižením). Vedlejší aktivitou projektu je podpora coworkingu – sdíleného pracovního prostoru pro nezávislé profesionály pracující se stejnou cílovou skupinou.

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.