Inovativní přístupy v Cochemské praxi

Procesní manuál Centra pro děti

Procesní manuál Centra pro děti slouží k informování o podmínkách fungování Centra v neziskové organizaci TREMEDIAS.

Cílem manuálu je představit legislativní rámec participace dětí v opatrovnickém řízení, spolupráci aktérů interdicsiplinární sítě s Centrem pro děti, a to včetně procesu zapojování dětí s územní působností okresu Třebíč.

Součástí manuálu je i doporučení směrem k rodičům a nezletilým dětem.

Zpráva z konference Inovativní přístupy při práci s dítětem v praxi

K dnešnímu dni, 21.9.2021, byla odborným týmem projektu na Krajském úřadě v Jihlavě uskutečněna mezioborová konference k tématu Inovativní přístupy při práci s dítětem v interdisciplinární praxi v rámci realizace projektu Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe, CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011427.

Byla představena činnost Centra pro děti v TREMEDIAS, sdíleny metody a techniky bezpečné participace dětí v procesu opatrovnického řízení a prezentována dobrá praxe.

Co konference účastníkům dále přinesla dle jejich sdělení, je zejména uvědomění si, že při práci s rodiči v konfliktu je důležité pracovat s celým systémem rodiny a v rámci interdisciplinární spolupráce je stěžejní mít nastavené společné hodnoty.

Děkujeme odborníkům z praxe, přispěvatelům, i účastníkům za aktivní přítomnost, zájem a chuť spolupracovat!

Zpracoval: odborný tým projektu Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011427 Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Konference - inovativní přístupy při práci s dítětem v praxi

Zapojování dítěte v opatrovnickém řízení v organizaci Tremedias - procesní workshop

Zveme vás na procesní workshop

„Zapojování dítěte v opatrovnickém řízení v organizaci Tremedias“,

který proběhne 4. 5. 2021 od 9:00 hodin on-line, prostřednictvím platformy Zoom.

On-line workshop Zapojování dítěte v interdisciplinární spolupráci

Zveme vás na procesní workshop, který proběhne 18. 2. 2021 od 9:00 hodin on-line, prostřednictvím platformy Zoom.

Možnost prezenční formy setkání bude upřesněna s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Odborný tým vstoupil do druhé poloviny realizačního období projektu

Odborný tým spolku TREMEDIAS vstoupil do druhé poloviny realizačního období projektu, který se klade za cíl zapojení nezletilých dětí do opatrovnického řízení prostřednictvím inovativních metod sdílených se zahraniční praxí.

Tým projektu nadále pokračoval v postupech mapování, identifikaci, ověření a implementaci nových mechanismů a postupů, jež umožní minimalizovat systémovou i individuální exkluzi dětí z rozhodování o jejich budoucnosti a tím maximalizovat úroveň ochrany jejich práv.

Průběžně probíhala konzultační a analytická činnost, a to jak v místním prostředí, tak s dalšími odborníky z praxe i mimo lokální podmínky. V druhém období bylo celkem podpořeno 24 osob, podpora byla uskutečněna účastí na konzultačních setkáních, kdy k datu 3.12.2020 proběhl Procesní workshop, se zaměřením na Zapojování dítěte do mediačního procesu. K datu 17.12.2020 byl uskutečněn Kulatý stůl k tématu Právní úprava zapojování dětí – podmínky a příležitosti.

Rovněž byly realizovány 3 vzdělávací kurzy k tématům Specifika komunikace s dětským klientem, Komunikace s klienty v online prostředí a Dětský průvodce rozvodem s celkovou časovou dotací vzdělávání 40 hodin.

V průběhu druhého období byla průběžně konzultována a činnost odborného týmu s nezávislými odborníky, profesionály z praxe, jednalo se o konzultace se zapsaným mediátorem, dále o konzultace s odborníkem na rodinné právo a dále konzultace k tvorbě webového portálu určeného pro nezletilé děti.

Vizí projektu je zajištění podpory dítěti, která bude současně respektovat integritu rodiny, nezbytnost zapojení rodičů a současně výjimečné potřeby dětí.

Zpracoval: odborný tým projektu Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011427 Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.
logo opz

Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe - zpráva

Uplynulo již více než 9 měsíců od zahájení realizace projektu Inovativní přístupy při práce s dětmi v rámci Cochemské praxe. Odborný tým v prvním období směřoval k zahájení analytických a konzultačních kroků, které povedou k naplnění celkového cíle. Směřoval tedy ke zmapování, identifikaci, ověření a implementaci nových mechanismů a postupů, jež umožní minimalizovat systémovou i individuální exkluzi dětí z rozhodování o jejich budoucnosti a tím maximalizovat úroveň ochrany jejich práv.

Výstupem projektu má být Centrum pro děti, které bude sloužit výhradně potřebám dětí v době rozpadu jejich rodiny. Účelem je vytvoření zprostředkované podpory dítěti, která bude současně respektovat integritu rodiny, nezbytnost zapojení rodičů a současně výjimečné potřeby dětí.

Již v přípravné fázi stáží byly identifikovány základní modely, které mají být prostřednictvím stáží ověřeny.

Model spočívá na dvou osách:

  • na ose subjektů pomoci (děti x dospělí),
  • na ose fyzické lokalizace Centra (idea x zařízení/organizace).

U první osy jde o zapojení do pomoci prvky peer skupin a podpory ze strany dětí a mladých dospělých, kteří již podobnou zkušeností rozpadu rodiny prošli, resp. zda lze optimálního efektu dosáhnout pouze skrze intervence dospělých profesionálů.

Na druhé ose jde o vyjasnění toho, zda lze efekty Centra pro děti založit jako ideu, která bude sdílena více subjekty v podobě stejných metod práce a srovnatelných výstupů, nebo zda je nutné koncipovat Centrum jako jedno konkrétní místo/organizaci, která bude odpovědná za realizaci práce s dětmi.

Byly vytipovány 4 zahraniční subjekty, představitelé krajních poloh na obou osách x

  • Holandské Augeo, založené na vrstevnické podpoře;
  • skotská Scottish Children´s Reporter Administration, představitel centralizované instituce založené na práci dospělých s řadou decentralizovaných pracovišť fungujících podle jednotných metodik a principů práce;
  • chorvatská Poliklinika djeca v Zahřebu, představitel modelu jediné organizace realizující práci s dětmi v jakémkoliv typu soudního řízení; a
  • Child Advocacy Clinic na Hebrew University v Izraeli.

Doposud, v důsledku nemožnosti bezpečného osobního cestování, probíhají průběžné online konzultace ke sdílení alternativ participace dítěte na celé procesu rozvodu a sdílení dobré praxe. Současně započaly přípravné konzultace k tvorbě webového portálu určeného pro nezletilé a také školení dětských specialistů v oblasti inovativních metod v práci s ohroženým dítětem.

 

Zpracoval: odborný tým projektu

 

Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe
CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011427
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

logo opz

Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe - zpráva

Předkládáme plakát ke spolufinanccování projektu Evropskou unií a registračním číslem projektu.

Do roku 2020 s novým projektem

Do roku 2020 vstupuje TREMEDIAS, spolek s novým projektem financovaného z Evropského sociálního fondu z Operačního programu zaměstnanost. Tentokrát se zaměřením na zavádění inovativních přístupů při sociální práci s dětmi, jejichž rodiče se ocitají ve fázi rozchodu či rozvodu.

Vizí projektu je získání nových poznatků z funkční zahraniční praxe respektující principy Cochemského modelu a jejich implementace v místním prostředí.

Výstupem projektu bude mimo jiné i metodický výstup, manuál zaváděné praxe.

Stěžejním cílem celého projektového záměru odborného týmu TREMEDIAS, je umožnit dětem, jejichž rodiče procházejí rozchodem či rozvodem, realizovat svá participační práva v daném procesu s důrazem ochrany a priority jejich nejlepšího zájmu při přednostním zachování stability rodinných vztahů.

Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011427 Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR Zpracoval: odborný tým projektu

Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe

Do roku 2020 vstupuje TREMEDIAS, spolek s novým projektem financovaného z Evropského sociálního fondu z Operačního programu zaměstnanost.

Tentokrát se zaměřením na zavádění inovativních přístupů při sociální práci s dětmi, jejichž rodiče se ocitají ve fázi rozchodu či rozvodu.

Vizí projektu je získání nových poznatků z funkční zahraniční praxe respektující principy Cochemského modelu a jejich implementace v místním prostředí.

Výstupem projektu bude mimo jiné i metodický výstup, manuál zaváděné praxe.

Stěžejním cílem celého projektového záměru odborného týmu TREMEDIAS, je umožnit dětem, jejichž rodiče procházejí rozchodem či rozvodem, realizovat svá participační práva v daném procesu s důrazem ochrany a priority jejich nejlepšího zájmu při přednostním zachování stability rodinných vztahů.

Zpracoval: odborný tým projektu

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.