O spolku TREMEDIAS

TREMEDIAS, spolek, byl založen v roce 2008 s primárním cílem poskytovat rodinné mediace, supervize a vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Reagoval zejména na potřeby sociálních pracovníků OSPOD a jejich klientů. Postupně spolek rozšiřoval své aktivity o odborné poradenství (sociálně-právní, psycho-sociální, finanční) a také facilitaci skupinových jednání, psychoterapii, koučování, posilování kompetencí osob s handicapem a zefektivňování interdisciplinární spolupráce.

Mgr. Iva Macková

Supervizorka, koučka, mediátorka a lektorka. Je absolventkou oboru sociální práce a andragogiky na Univerzitě Palackého Olomouc. Vzdělání v oboru si doplnila dlouhodobými výcviky komplexní krizové intervence, odborné případové supervize, koučování, systemického vedení týmu, mediace a arteterapie. V TREMEDIAS je koordinátorkou vzdělávacích programů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, spolupodílí se na realizaci projektů na pozici supervizorky a metodičky, poskytuje individuální a skupinové koučování a také rodinné mediace.

JUDr. Nicol Bednáříková

Rodinná mediátorka, facilitátorka a supervizorka, projektová manažerka a odborná garantka v oblasti výkonu sociální práce a pomáhajících profesí. Absolvovala doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně, dále pak akreditované výcviky rodinné mediace, facilitace skupinových setkání, systemické supervize a koučování, socioterapeutických technik. V TREMEDIAS zajišťuje především odborné psychosociální a právní poradenství, rodinné mediace v opatrovnických řízeních a projektový management při realizaci projektů financovaných z alternativních zdrojů, zejména z ESF a Norských fondů a fondů EHP.

Mgr. Vladimíra Jůzová

Mediátorka, facilitátorka, lektorka a psychoterapeutka. Absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně a řadu dlouhodobých akreditovaných výcviků z oblasti mediace, facilitace, poradenství a terapie zaměřené na řešení. V TREMEDIAS koordinuje tým mediátorů, poskytuje edukaci rodičů v konfliktu, rodinné mediace a individuální terapii. Intenzivně se též podílí na participaci dětí a mezioborové spolupráci v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Mgr. Alena Dokulilová

Supervizorka, facilitátorka, psychoterapeutka a koučka. Absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně a řadu akreditovaných výcviků v oblasti mediace, facilitace, koučování, systemického vedení týmů, supervize a terapie zaměřené na řešení. V TREMEDIAS se podílí na participaci dětí a zjišťování jejich potřeb jako dětský specialista, na edukaci rodičů v konfliktu a také podpoře interdisciplinární spolupráce spolupracujících subjektů.

Ing. Kateřina Prokopová

V současné době se profesně věnuje oblasti strukturálních fondů EU na pozici projektového a finančního manažera, a to zejména ve spolku TREMEDIAS a ve spolku ALTERNIS. Je absolventkou Ekonomické fakulty oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Předchozí profesní zkušenosti získala v oblasti strukturální politiky EU v akademické sféře, a to na Západomoravské vysoké škole v Třebíči a v Ústavu biologie obratlovců AV ČR, a ve veřejné správě na městských úřadech v kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji (např. MěÚ Moravské Budějovice, MěÚ Náměšť nad Oslavou, MěÚ Znojmo, aj.). Její práce jí dává příležitost pro seberealizaci.
favicon

TREMEDIAS místně působí se všemi svými aktivitami v rámci celého kraje Vysočina, mnohé služby nabízí a poskytuje i v dalších krajích.

V současné době se členové spolku věnují zejména činnostem souvisejícím s poskytováním odborného poradenství, rodinné mediace, psychoterapie zaměřené na řešení, koučování, edukace rodičů procházejících partnerským konfliktem, participace dětí a dospívajících, pořádáním workshopů, multidisciplinárních setkání a vzdělávání. Aktivně také rozvíjí interdisciplinární spolupráci a realizují projekty zaměřené na podporu ohrožených dětí a jejich rodin či sociální a pracovní integraci zdravotně nebo sociálně znevýhodněných osob. TREMEDIAS je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV ČR, od roku 2009 realizuje vzdělávací programy pro cílové skupiny sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Spolek disponuje také pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany uděleným KÚ Kraje Vysočina. Úzce spolupracuje se státními i nestátními organizacemi a v rámci celého kraje Vysočina je vnímán jako velmi důležitá služba navazující na síť sociálních služeb pro oblast rodiny a výkon orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Spolek TREMEDIAS není registrovanou sociální službou, je součástí sítě návazných služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina. Za dobu své historie realizoval spolek projekty z Grantového systému Zdravého města Třebíč, z dotačních programů MPSV, z účelové dotace Kraje Vysočina a také z Evropského sociálního fondu. Projekty zaměřené na profesní rozvoj sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách:

 • Inovace vzdělávacích programů v TREMEDIAS s kurzy „Aplikace poznatků psychologie v sociální práci a v sociálních službách“
 • Profesionalizace sociálního začleňování v kraji Vysočina
  Projekty s potenciálem podpory dětí a rodiny:
 • Rodinná mediace pro klienty OSPOD Třebíč
 • Rodinná mediace na Vysočině
 • Rodinné kruhy na Vysočině
 • Posilujeme zdravé vztahy v rodinách
 • Komplexní podpora ohrožených dětí a jejich rodin v okrese Třebíč
 • Prevencí vstříc stabilitě rodin s dětmi na Vysočině
 • Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč
 • Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe
Projekty pro cílové skupiny osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním v kontextu pracovní integrace:
 • Pracovní integrace osob se zrakovým postižením
 • Osoby se zrakovým postižením pracují
 • Sdílím péči a pracuji
 • RESTART PRÁCE aneb cesta k novému pracovnímu životu

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.