Osoby se zrakovým postižením pracují

Osoby se zrakovým postižením pracují - 4. období

Projekt zaměřený na začleňování osob s těžkým smyslovým hendikepem byl prodloužen do 30.9.2021

Projekt ve svých vizích směřuje k naplnění stěžejního cíle, k aktivnímu začlenění osob z CS osob s těžkým zdravotním postižením na otevřeném trhu práce i v občanské společnosti.

Prioritní myšlenkou je dlouhodobá udržitelnost stavu aktivního začlenění.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná se o osoby s výrazným limitem těžkého zdravotního hendikepu, osoby zcela nevidomé, jejichž vstupování na trh práce je podmíněno průběžnou kontinuální podporou ve fázi profesního rozvoje i v průběhu adaptačního procesu v nové roli aktivního zaměstnance, je skvělou zprávou, že se podařilo prodloužení projektu o další 4 měsíce s perspektivou prohloubení udržitelnosti nově získaných kompetencí i po skončení projektu a jejich uplatnění na otevřeném trhu práce.

V průběhu realizace projektu bylo
  • podpořeno celkem 20 osob z cílové skupiny účastí na jednotlivých klíčových aktivitách,
  • 14 osob získalo kvalifikaci úspěšným absolvováním rekvalifikace,
  • 10 osob bylo zapojeno do odborné praxe a zaměstnáno na nově vytvořených pracovních místech.
Realizace projektu je opakovaně poznamenána celospolečenskou situací a pandemií COVID 19. Odborný tým proto uskutečnil v průběhu realizace maximum možných kroků k naplnění stěžejního cíle a závazků k osobám z CS.

Aktuálně je stále výrazně snížena úroveň vyjednávání v oblasti zapojení se osob z CS na otevřeném trhu práce po skončení projektu, přičemž v prodloužení realizace je vnímán potenciál zachování kontinuální podpory a odborného provázení osob z CS, posilování a prohlubování jejich kompetencí profesních i sociálních a limitování jejich vícenásobné izolace. Zpracoval: odborný tým projektu

Osoby se zrakovým postižením pracují, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118 Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Osoby se zrakovým postižením pracují - 4. období

Třetí období realizace projektu zaměřeného na podporu a rozvoj osob se smyslovým hendikepem bylo opětovně dotčeno pandemií Covid 19 a celospolečenskou karanténou.

Koncem druhého období, v letních měsících roku 2020, se v době dočasného uvolnění nouzového stavu podařilo 12 osobám úspěšně absolvovat rekvalifikační kurz a praxi. Následně byly vytvořeny flexibilní pracovní místa pro celkem 10 osob, které se tak závěrem druhého období aktivně začlenily na trh práce.

Po celé třetí období všichni zaměstnanci řádně plnili své pracovní povinnosti ve sjednaných úvazcích, u 2 pracovníků došlo v průběhu podzimu ke snížení rozsahu úvazku tak, aby lépe vyhovoval jejich specifickým potřebám.

Nadále po celé období také pokračovala mentorská podpora se zaměřením na sladění rodinného a profesního života a dále také s orientací na osobní podporu v době stále se zvyšující sociální izolace a zdravotních rizik.

Osoby zapojené do projektu byly rovněž provázeny odbornými instruktory při výkonu své pracovní činnosti a asistenty pro zajištění provozních potřeb (např. zapůjčení knih, doprovod).

Zpracoval: odborný tým projektu Projekt: Osoby se zrakovým postižením pracují, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR

logo opz

Osoby se zrakovým postižením pracují - 2. období

Ve druhém období realizace projektu zaměřeného na podporu a rozvoj osob se smyslovým hendikepem bylo celkem 12 osob s těžkým zrakovým postižením úspěšně účastno na rekvalifikačních kurzech a následných praxích.

Osoby z cílové skupiny rovněž průběžně nastupovaly na nově vytvářená flexibilní pracovní místa za kontinuální podpory mentora a sociálního pracovníka.

Celé období, které započalo k 1.3.2020, bylo pro nevidomé osoby nesmírně složité, v důsledku pandemie COVID 19 a vyhlášeného nouzového stavu docházelo totiž k opětovnému prohlubování jejich sociální izolace. Mnozí uváděli, že díky možnostem a podmínkám projektu, kdy jim byla umožněna online forma kontaktu s dalšími účastníky, kdy mohli průběžně čerpat podporu mentora a sdílet ve svépomocné skupině se sociálním pracovníkem své obavy a očekávání, dokázali období karantény překonat.

Aktuálně je zaměstnáno na částečných pracovních úvazcích v pozicích digitalizátorů celkem deset osob, šest z nich na úvazek 0,5, další čtyři na úvazek 0,8.

 

Projekt: Osoby se zrakovým postižením pracují, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR

 

Zpracoval: odborný tým projektu

Tisková zpráva k projektu Osoby se zdravotním postižením pracují

V prvním období realizace projektu se příjemce soustředil zejména na realizaci klíčových aktivit.

Tyto aktivity byly zaměřeny na nábor osob z cílových skupin a jejich motivaci pro vstup do projektu a jejich následnou aktivizaci při získání a rozvoj profesních dovedností s cílem posílení sociálních a profesních kompetencí.

Oslovování probíhalo zejména na základě kontaktů předaných partnerskými organizacemi. K širšímu oslovování byl využit i Facebook, a to zveřejněním informací o projektu ve skupinách shromažďujících osoby se zrakovým postižením.

Všichni zájemci následně byli kontaktováni telefonicky a během rozhovoru seznámeni s dalšími podrobnostmi o projektu.

V případě, že osoba projevila zájem o zapojení do projektu, byla pozvána na skupinové motivační setkání, kde byly sdíleny jednotlivé klíčové aktivity projektu, podmínky vstupu a přesahy v podobě získání podpory rekvalifikačním kurzem a účastí na dotovaném pracovním místě.

Motivační setkání se uskutečnila celkem 4, vždy po dvou v Praze a Jihlavě. Dále proběhly dvě intenzivní skupinová poradenská setkání k tématům Sociální komunikace a Orientace na trhu práce.

V závěru prvního období bylo prvních 6 účastníků, za intenzivní podpory odborných asistentů a instruktorů, zapojeno do prvního běhu rekvalifikačního kurzu.

Zpracoval: odborný tým projektu

Osoby se zrakovým postižením pracují, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118 Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Tisková zpráva k projektu Osoby se zdravotním postižením pracují

V prvním období realizace projektu se příjemce soustředil zejména na realizaci klíčových aktivit.

Tyto aktivity byly zaměřeny na nábor osob z cílových skupin a jejich motivaci pro vstup do projektu a jejich následnou aktivizaci při získání a rozvoj profesních dovedností s cílem posílení sociálních a profesních kompetencí.

Oslovování probíhalo zejména na základě kontaktů předaných partnerskými organizacemi. K širšímu oslovování byl využit i Facebook, a to zveřejněním informací o projektu ve skupinách shromažďujících osoby se zrakovým postižením.

Všichni zájemci následně byli kontaktováni telefonicky a během rozhovoru seznámeni s dalšími podrobnostmi o projektu.

V případě, že osoba projevila zájem o zapojení do projektu, byla pozvána na skupinové motivační setkání, kde byly sdíleny jednotlivé klíčové aktivity projektu, podmínky vstupu a přesahy v podobě získání podpory rekvalifikačním kurzem a účastí na dotovaném pracovním místě.

Motivační setkání se uskutečnila celkem 4, vždy po dvou v Praze a Jihlavě. Dále proběhly dvě intenzivní skupinová poradenská setkání k tématům Sociální komunikace a Orientace na trhu práce.

V závěru prvního období bylo prvních 6 účastníků, za intenzivní podpory odborných asistentů a instruktorů, zapojeno do prvního běhu rekvalifikačního kurzu.

Zpracoval: odborný tým projektu

Osoby se zrakovým postižením pracují, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118 Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Plakát projektu Osoby se zrakovým postižením pracují

Předkládáme plakát ke spolufinanccování projektu Evropskou unií a registračním číslem projektu.

Osoby se zrakovým postižením pracují

Nový projekt Osoby se zrakovým postižením pracují je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR a registrován pod číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118.

TREMEDIAS, spolek od září 2019 realizuje projekt na podporu sociálního začleňování osob s těžkým zrakovým postižením, s cílem zvýšení jejich zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, a to prostřednictvím využití nástrojů motivace, aktivizace a mentorské podpory se zajištěním prohloubení jejich profesní kvalifikace a získání zkušeností a praxe na trhu práce.

První schůzky se zájemci o vstup do projektu se uskuteční v průběhu měsíce října, kdy budou mapovány potřeby jednotlivců a reálné možnosti jejich zapojení.

Vizí projektového týmu je podpořit prostřednictvím realizace jednotlivých klíčových aktivit minimálně 12 osob z cílové skupiny projektu.

Zpracoval: odborným projektu

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.