Pojďme začít

Pojďme začít

CZ.03.01.01/00/22_019/0000583

tremedias_logo

Pojďme začít

Období relizace: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Od 1. září letošního roku nabízí TREMEDIAS, spolek, účast v projektu podpory pracovní integrace ekonomicky neaktivních mladých osob do 30 let bez praxe na trhu práce v regionu Třebíčska a Jihlavska (s bydlištěm v Kraji Vysočina).

Komu je projekt určen?

Mladým lidem bez praxe ve věku od 15 do 29 let včetně, kteří nejsou zaměstnaní, nevzdělávají se, neabsolvují praxi, neúčastní se odborné přípravy, lhostejno zda jsou či nejsou evidovaní jako uchazeči o zaměstnání.  Kritériem pro zapojení do projektu je pouze nedokončené základní či střední vzdělání, případně, pokud se jedná o osoby z cílové skupiny národnostních menšin či osoby se zdravotním postižením, včetně osob s ukončeným středním vzděláváním. Dále je projekt určen pro osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy – tedy mladé lidi ve věku 15 až 29 let včetně opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. V rámci této cílové skupiny je možné rovněž podpořit osoby soustavně se připravující na výkon budoucího povolání, které jsou v posledním ročníku vzdělávání či profesní přípravy. Délka doby mezi vstupem do projektu a opuštěním zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy je vymezena na maximálně 3 roky.

Co nabízíme?

Zapojení do jednotlivých klíčových aktivit projektu s vizí posílení a rozvoje profesního potenciálu osob z cílových skupin i obnovy a upevnění jejich pracovních návyků. Zajistíme  osobní, kariérní, sociální a právní poradenství, rozvoj profesního potenciálu prostřednictvím motivačních kurzů (osobnostní rozvoj,  PC a finanční gramotnost, orientace na trhu práce), rekvalifikační kurzy dle individuálního výběru a umístění na nově vytvořených flexibilních pracovních místech minimálně po dobu 10 měsíců s perspektivou prodloužení pracovního úvazku.

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost plus prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

TREMEDIAS, spolek, Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč, www.tremedias.cz

Email: info@tremedias.cz, tel. 739 967 323

Aktuálně

15. prosince 2023

Příběh Kryštof

K práci kuchaře motivovaný mladý muž Kryštof se rozhodl pro změnu své profesní kvalifikace a úspěšně absolvoval rekvalifikaci v oboru „Kuchař teplých pokrmů“ a následně nastoupil na nově vytvořené pracovní místo u Třebíčské cateringové společnosti.

Příběh Kryštofa v projektu „Pojďme začít“ má svůj počátek v září 2023, kdy se Kryštof zúčastnil první konzultační schůzky s členkou týmu TREMEDIAS zprostředkované Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina. Následně se Kryštof rozhodl pro vstup do projektu s jasným cílem využití individuální podpory pro získání rekvalifikace na pracovní pozici kuchař. Kryštof je absolventem středoškolského vzdělání v oboru „Informační technologie“, tento obor však nenaplňoval jeho očekávání v pracovním uplatnění. Příležitostí pro Kryštofa byla tedy změna pracovní kvalifikace. Na konci listopadu získal Kryštof „Osvědčení o profesní kvalifikaci kuchař teplých pokrmů“ s akreditací MŠMT v rozsahu 154 hodin, přičemž větší část časové dotace rekvalifikace tvořila praxe. Rekvalifikaci Kryštof absolvoval u autorizované osoby paní Vlasty Vičanové z Vílance, která díky svému profesionálnímu a současně lidskému přístupu dala šanci mladému muži se specifickými vzdělávacími potřebami (těžké sluchové postižení) a umožnila mu absolvování rekvalifikace za podpory tlumočnice znakového jazyka. S nově získanou profesní kvalifikací nastoupil Kryštof od prosince 2023 na nově vytvořené pracovní místo kuchaře a splnil si svůj sen. Z muže se „zájmovým vařením“ se stal „profesionálním kuchařem“.

26. září 2023

Už do prvních dnů realizace našeho projektu zaměřeného na společenskou a pracovní integraci tzv. NEETS navazujeme spolupráci s podpůrnou sítí v Kraji Vysočina, zde na Metodickém setkání sociálních kurátorů, vězeňské služby a probační a mediační služby.

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.