STANOVY spolku TREMEDIAS

STANOVY spolku TREMEDIAS

Čl. I
Název, sídlo, působnost a forma

1. Název spolku je TREMEDIAS, spolek (dále jen „spolek“).

2. Sídlo spolku je v Třebíči, v současnosti na adrese: Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč.

3. Spolek působí na celém území České republiky.

4. Spolek je dobrovolný svazek členů založený za účelem naplňování společného zájmu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. II
Charakter spolku, poslání a činnost spolku

1. Spolek je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým, neziskovým svazkem osob, ve kterém se spolčily osoby, které budou vyvíjet aktivní činnosti v sociálně-právní oblasti.

2. Hlavním posláním spolku je:
a) poskytování mediace, supervize a facilitace,
b) provozování informační a poradenské činnosti v oblasti mediace, supervize a facilitace,
c) vzdělávání dospělých,
d) spolupráce se státními i nestátními organizacemi,
e) poskytování odborného poradenství pro rodiče a děti.

3. Vedlejší činností spolku je:
a) pořádání seminářů, kurzů a workshopů pro veřejnost,
b) grantové poradenství, zpracování projektových záměrů, administrace a řízení projektů,
finanční a ekonomické poradenství, metodický dozor nad realizací projektů.

4. Spolek může být členem jiného zájmového spolku s podobným zaměřením, v zájmu realizace svého poslání může být spolek společníkem jiného právního subjektu.

Čl. III
Vznik členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné.

2. Členem spolku se může stát každá osoba, která se chce podílet na činnosti spolku, a která souhlasí s jeho stanovami a cíli.

3. Členství ve spolku vzniká na základě podání písemné žádosti a následného usnesení o přijetí statutárním orgánem, a to předsedou spolku.

Čl. IV
Práva a povinnosti členů spolku

1. Práva členů spolku jsou:
a) podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů,
b) využívat všech služeb spolku a dalších členských výhod a účastnit se akcí organizovaných spolkem,
c) být informován o činnosti spolku a jeho hospodaření,
d) podávat návrhy a podněty k činnosti spolku,
e) dobrovolnými příspěvky a dary, popř. jinou formou přispívat k rozvoji a zajištění činnosti spolku.

2. Povinnosti členů spolku jsou:
a) jednat ve shodě s posláním spolku a aktivně se podílet na jeho činnosti, rozvoji a dobrém jménu,
b) řídit se stanovami,
c) účastnit se jednání členské schůze,
d) řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost ve spolku,
e) respektovat rozhodnutí nejvyššího orgánu – předsedy spolku.

Čl. V
Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

1. Písemným oznámením člena předsedovi spolku o ukončení členství.

2. Úmrtím člena.

3. Ukončením členství, o kterém může rozhodnout statutární orgán, předseda spolku
a) při hrubém porušení stanov spolku,
b) jestliže se člen nepodílí na činnosti spolku déle než 1 rok.

4. Zánikem spolku.

Čl. V

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1. Předseda.

2. Členská schůze.

Čl. VI
Členská schůze

1. Členská schůze je shromážděním všech členů spolku.

2. Členskou schůzi svolává předseda spolku nejméně jedenkrát ročně, a to nejpozději do 30ti dnů před jejím konáním.

3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku.

4. K usnesení Členské schůze v rámci její působnosti je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů spolku.

Čl. VII
Působnost členské schůze

Do působnosti členské schůze patří zejména:

1. Navrhovat změny stanov spolku.

2. Projednávat koncepci činnosti spolku a jeho hlavní zaměření.

3. Projednávat roční účetní uzávěrku a zprávu o hospodaření, schvalovat výsledek hospodaření spolku.

4. Projednávat zprávu o činnosti spolku, hodnotit činnost členů spolku, rozhodovat o zrušení spolku, likvidaci nebo jeho přeměně.

5. Volit a odvolávat předsedy spolku.

6. Vznášet připomínky, návrhy, námitky k činnosti předsedy spolku.

Čl. VIII
Předseda

1.Předseda je statutárním orgánem spolku, je volen členy členské schůze ze svého středu, a to nadpoloviční většinou všech členů spolku.

2. Předseda je řídícím orgánem spolku.

3.  určuje hlavní zaměření spolku, rozhoduje o změně stanov, schvaluje výsledek hospodaření spolku, hodnotí činnost členů spolku a rozhoduje o zrušení spolku, likvidaci nebo jeho přeměně.

4. Předseda může ze své funkce odstoupit. Výkon jeho funkce končí dnem doručení oznámení tohoto odstoupení Členské schůzi.

7. Členská schůze ze svého středu volí a odvolává předsedu předsedu spolku, a to nadpoloviční většinou všech členů spolku.

8. Předseda spolku:
a) zastupuje spolek navenek,
b) jedná a podepisuje jménem spolku,
c) svolává Členskou schůzi spolku,
d) rozhoduje a provádí potřebná opatření k zajištění činnosti spolku v období mezi zasedáními schůze,
e) má právo rozdělovat pravomoci výboru spolku mezi jeho jednotlivé členy.

Čl. X
Hospodaření a majetek spolku

1. Spolek hospodaří se svým a se svěřeným majetkem; k plnění svých cílů užívá majetek, který tvoří zejména:
a) movitý majetek, případně nemovitý majetek,
b) finanční dotace, příspěvky a dary, popřípadě dědictví,
c) dalšími příjmy mohou být příjmy z vedlejší činnosti, která je v souladu s cíli spolku.

2. Spolek vykonává činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním. Žádná z činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Získá-li spolek příjmy ze své činnosti, pak tyto použije výhradně pro podporu a rozvoj spolku a k úhradě nákladů na vlastní správu.

3. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, organizačním řádem a vnitřními předpisy spolku.

Čl. XI
Řešení sporů

1. Spory vyplývající z členství nebo z činnosti spolku řeší Členská schůze spolku.

Čl. XII
Zánik spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, vysloví-li se pro to nejméně dvě třetiny řádných členů.

2. V případě zániku spolku se provede likvidace, pro kterou se odpovídajícím způsobem použijí ustanovení občanského zákoníku o likvidaci spolku.

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy (včetně změn a doplňků) nabývají účinnosti dnem jejich přijetí Členskou schůzí.

2. Změny a doplňky stanov provádí pouze Členská schůze.

3. V otázkách neupravených v těchto stanovách se použije obecně závazných předpisů, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Stanovy schválila Členská schůze dne: 17. 6. 2020

Jména a podpisy členů :

JUDr. Nicol Bednaříková, Ing. Kateřina Prokopová, Mgr. Vladimíra Jůzová,

Mgr. Alena Dzurňáková, Mgr. Iva Macková, Mgr. František Pokorný

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.