Projekty 2021

Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe

Stěžejním cílem celého projektu bylo umožnit dětem, jejichž rodiče procházejí rozchodem či rozvodem, realizovat svá participační práva v opatrovnickém procesu s důrazem ochrany a priority jejich nejlepšího zájmu při přednostním zachování stability rodinných vztahů.

Osoby se zrakovým postižením pracují

Realizovaný projekt byl zaměřený na pracovní integraci osob s těžkým smyslovým hendikepem na trh práce prostřednictvím motivačních aktivit, rekvalifikací a uplatnitelnosti na nově vytvořených pracovních místech.

Komplexní podpora rodin s dětmi na Vysočině

Projekt z dotačního programu MPSV – odboru rodinné politiky, realizovaný v roce 2021 si kladl za stěžejní cíl odborně podpořit rodiny v kraji Vysočina v předcházení negativních jevů v rodině s cílem zachování zdravých vztahů mezi rodiči, dětmi a širokou rodinou.

Naplnění cíle realizátor dosáhl zejména prostřednictvím posilování rodičovských kompetencí rodičů, poskytováním a zprostředkováváním komplexní pomoci rodinám s dětmi, které se ocitli v ohrožení a v neposlední řadě odbornou podporou v předcházení vzniku tohoto ohrožení. Aktivity byly otevřené všem rodičům a partnerům, dětem a širší rodině, a to zejména rodinám se specifickými potřebami (v konfliktu, neúplné, se členem se zdravotním postižením). Cíl byl naplňován skrze preventivní opatření v rodinách směřující k odbourání ohrožujících rizik. Konkrétně se jednalo o posilování rodičovských kompetencí prostřednictvím intenzivního krátkodobého psychosociálního, sociálně-právního a finančního poradenství a koučování, zprostředkovávání další odborné podpory, edukaci rodičů (v kontextu rámce normálnosti), tréninku sociálních kompetencí rodičů a dětí a dále vedením svépomocných skupin na podporu zdravých vztahů v rodině, a to i mezigeneračně. Vedlejší aktivitou projektu byl podpora coworkingu – sdíleného pracovního prostoru pro nezávislé profesionály pracující s cílovou skupinou. Projekt byl v souladu s cíli Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 – 2021 a s Komunitními a Střednědobými plány rozvoje sociálních služeb dotčených měst v kraji Vysočina a dalšími strategickými dokumenty. Reagoval tak na jasně definované potřeby rodin v rámci území celého kraje. Potřebnost aktivit projektu byla mimo jiné zdůvodňována i stále ještě nedostatečně rozvinutou sítí návazných služeb v oblasti podpory rodiny na Vysočině, když přínos pro klienty byl spatřován především v místní, časové a finanční dostupnosti všech aktivit projektu. Ty byly realizovány nejen v prostorách žadatele, ale i v prostorách spolupracujících organizací, případně v přirozeném prostředí klientů. Veškeré aktivity byly poskytovány osobám z cílové skupiny bezplatně. Projekt ve svých cílech a východiscích navazoval na služby a aktivity realizované žadatelem v předchozích letech. Díky zkušenostem z práce s cílovou skupinou reagoval spolek TREMEDIAS na vývoj jejich potřeb a poptávky po službách komplexně zaměřených na podporu rodin s dětmi a to zejména u rodin v konfliktu, neúplných rodin a rodin se členem se zdravotním postižením. Na definování potřeb klientů se kontinuálně a systematicky podílí již dlouhodobě navázaná spolupráce s odborníky z této oblasti (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, poradci, terapeuti, atd.), se kterými probíhalo pravidelné sdílení zkušeností, mapování a síťování služeb. Výsledkem těchto interdisciplinárních setkání byla přesně definovaná aktuální potřebnost klientů tohoto regionu v oblasti preventivních aktivit na podporu rodiny.

Odborná podpora ohrožených dětí a jejich rodin v okrese Třebíč

Dotační program MPSV – odbor rodinné politiky projekt realizovaný v roce 2021 spolkem TREMEDIAS poskytoval včasnou a komplexní pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám, které byly v evidenci orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) okresu Třebíč, tedy MěÚ Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou s vazbou na územní působnost Okresního soudu Třebíč.

Aktivity preventivního a podpůrného charakteru realizované projektem byly zaměřeny na oblast ochrany práv dětí, odbornou podporu v rámci poradenství a provázení se zaměřením na pomoc dětem, podporu rodin nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a činnosti podporující schopnost rodičů a rodiny jako celku ochranu práv dítěte zabezpečovat. Aktivity byly zajišťovány prostřednictvím odborné podpory vedoucí k posilování rodičovských kompetencí a participace dětí, zkvalitňování rodinných vztahů a pomoci při předcházení a řešení krizových situací v rodině. Jednalo se o koordinovanou práci se systémem rodiny v procesu žádoucí změny, s cílem nejlepšího zájmu dítěte. Žádná z aktivit nedablovala sociální služby či výkon sociálních pracovníků SPOD, jedná se vždy o aktivity přímo navazující či službu rozvíjející, vždy v kontextu cílů SPOD, vycházejících z individuálních plánů ochrany dětí (dále jen IPOD), které spolu se zákonnými zástupci vypracovávají a vyhodnocují pracovníci SPOD. Navazovala tak na jejich výkon sociálně-právní ochrany a poskytované sociální služby. Projekt zaměřoval svoji pozornost primárně na děti, které se ocitají v ohrožení, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, či nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti či se v rámci partnersko-rodičovského konfliktu stávají nástrojem prosazování zájmů rodičů (vědomě či nevědomě). V rámci realizace projektu získali rodiče i děti zdroje koordinované a komplexní podpory, které jim pomáhaly obtížnou situaci zvládnout. Ambicí projektu bylo, aby mělo jak dítě, tak rodiče k dispozici v každý moment vhodný druh podpory dle jejich jedinečných individuálních potřeb. Projekt byl realizován v souladu s cíli Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 – 2021, s Komunitními plány dotčených měst a dalšími strategickými dokumenty. Potřebnost aktivit projektu byla detailně diskutována a definována s vedoucími sociálních odborů všech 3 MěÚ a zástupci sociálních pracovníků a je mimo jiné zdůvodňována potřebou pracovat s celým systémem rodiny, rozvíjet síť návazných služeb v oblasti podpory rodiny v okrese Třebíč a podporovat její efektivní spolupráci.

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.